De laatste dingen 'Ook over hen heeft Henoch geprofeteert'

Henk Schouten • 79 - 2003/04 • Uitgave: 11
De laatste dingen
‘Ook over hen heeft Henoch geprofeteerd’

In 1 Corinthe 10:11 lezen we een interessante zin. ‘Dit is hun overkomen tot een voorbeeld voor ons en het is opgetekend ter waarschuwing voor ons’. Het gaat hier om gebeurtenissen die het volk Israël zijn overkomen, tot een voorbeeld voor ons! Het woord ‘voorbeeld’ komt van het Griekse woord ‘tupos’ en betekent vorm, patroon of voorbeeld. Hieruit is het woord ‘typologie’ ontstaan. Daarmee bedoelt men, dat bepaalde gebeurtenissen in de Bijbel als een ‘illustratie’ gezien mogen worden voor een toekomstige gebeurtenis, of als een onderwijzing over een bijbelse waarheid. Men moet bij deze manier van bijbelverklaring oppassen dat het alleen gaat om een illustratie. Een bijbelse leer mag niet gefundeerd zijn op een typologische uitleg. Het beste is het natuurlijk wanneer zo’n type in de Bijbel genoemd wordt, dat zien we bijvoorbeeld in 1 Corinthe 5:7, daar wordt het slachten van het paaslam als een voorbeeld gezien van het offer van onze Here Jezus.

In Genesis 5 komen we Henoch tegen. Hij is de zevende van Adam af. De Bijbel vermeldt nadrukkelijk dat hij met God wandelde en na 365 jaar door de Here God werd opgenomen (Genesis 5:22- 24). De naam Henoch betekent ‘toegewijd’. Daarin leefde hij in sterk contrast met zijn tijdgenoten. In de dagen van Henoch nadert het oordeel van de zondvloed.Volgens de typologische uitlegging, kan men in Henoch een ‘type’ van de gemeente of de nieuwtestamentische gelovige zien. De gelovige leeft immers ook de Here toegewijd. Ook van de gelovige mag gezegd worden dat hij dagelijks met de Here wandelt en de gelovige heeft het uitzicht op de opname van de gemeente, zoals ook Henoch opgenomen werd voordat het oordeel van de zondvloed over de wereld kwam. We leren hier dus niet dat de gelovige moet wandelen met God en dat er een generatie gelovigen zal komen die de dood niet zal zien, omdat zij opgenomen wordt. We zien hier wel een illustratie van deze dingen die op andere plaatsen in de Bijbel duidelijk geleerd worden. We hebben hier, al heel vroeg in de oudheid, zelfs nog in de tijd van vóór de zondvloed, een illustratie van de laatste dingen die op aarde zullen plaatsvinden.

Maar we zien hier tot onze vreugde nog meer. Er staan een paar ‘apocalyptische’ boeken op naam van Henoch. Hij heeft die boeken niet geschreven, ze zijn ongeveer 100 jaar voor de geboorte van de Here Jezus ontstaan. Nu is het opmerkelijk dat Judas 14 een citaat geeft uit die boeken; daar staat het volgende: ‘Zie, de Here is gekomen met zijn heilige tienduizenden, om over allen de vierschaar te spannen en alle goddelozen te straffen voor al hun goddeloze werken, die zij goddeloos bedreven hebben, en voor al de harde taal, die de goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben’. Door de Heilige Geest citeert Judas uit een boek op naam van Henoch, al is dit boek niet door Henoch geschreven. Toch geloven we, dat de Heilige Geest dit heeft ingegeven, dat Henoch deze dingen wel heeft gezegd. Veel mensen vinden dit te wonderlijk, maar zou voor de Here iets te wonderlijk zijn? In Henoch zagen we een illustratie van een mens die met de Here God wandelt. Henoch heeft oog voor en inzicht in de laatste dingen. Het is dan opmerkelijk dat we bij iemand die leefde vóór de zondvloed toch kennis en inzicht aantreffen betreffende de laatste dingen. Wanneer we ons op deze laatste pagina - zoals steeds in Het Zoeklicht - bezig houden met het profetische woord van God, dan zijn we niet een stelletje hobbyïsten. Nog minder horen we tot een stel fanatieke dwepers, we bevinden ons in de rij van gelovigen, van mensen die met de Here God wandelen en aan wie de Here de laatste dingen bekend wil maken. Dit legt echter wel een verantwoording op onze schouders. Wanneer we lezen dat Henoch deze dingen geprofeteerd heeft, dan betekent dit dat hij deze dingen wereldkundig maakte. Henoch, die volgens de betekenis van zijn naam de Here toegewijd was, sprak Gods woord met kracht. Dat is een inspirerend voorbeeld voor ons. De Here geve ook ons een vrijmoedig getuigenis.

ds. Henk Schouten