De lamp van de profeten

Jan van Barneveld • 82 - 2006/07 • Uitgave: 1
Wat gaat er gebeuren?
Velen van ons voelen hoe de spanningen in het Midden-Oosten en in de wereld oplopen. Vooral wij, gelovigen, die door gebed en met daden voor Israël op de bres staan, ervaren die spanning. We weten dat de Heer grote en verbazingwekkende dingen gaat doen. De komende maanden kan de wereld onverwachtse en ook explosieve gebeurtenissen verwachten. Gebeurtenissen die belangrijke, profetische dimensies hebben.”Ik de HERE zal het te zijner tijd met haast volvoeren” (Jesaja 60:22). We leven in de tijd van ‘de haast van de HERE’. Het lijkt wel alsof Gods haast steeds groter wordt. Nu, na de verkiezingen in Israël, zal de internationale druk op Israël verder worden opgevoerd. Hamas, waarvoor de dood van Israël en van het Joodse volk een religieuze plicht is, is klaar voor de strijd. Deze extreem fanatieke moslims zijn in feite een voorpost van Iran! De zogenaamde Palestijnse gebieden zitten vol wapens en vol islamitische fanatici. Zij denken hun afgod een dienst te bewijzen door zichzelf met zoveel mogelijk Joden de dood in te jagen. Het oliewapen, waarmee de moslim-olielanden het Westen in een houdgreep hebben, zal Israël van het laatste restje bondgenootschap in de westelijke wereld beroven. Immers de Mammon trekt altijd meer aanhangers dan Israël’s God en zijn morele regels. Na een paar weken stoere taal van het Westen, gaan onze leiders toch door met het financieren van de vijanden van Gods volk. Wat gaat er gebeuren? Het zal gaan zoals de HERE door zijn profeten gesproken heeft. De verleiding is groot om scenario’s op te stellen over de komende gebeurtenissen en ontwikkelingen. We moeten daar heel voorzichtig mee zijn. Want de HERE Zelf heeft alles in zijn hand. Bovendien spelen de houding van Israël en de gebeden van gelovigen een grote rol in het afwikkelen van Gods plannen. We zijn geen toeschouwers en Israël is geen ‘lijdend voorwerp’. Als in Israël ‘een man naar Gods hart’ leider wordt en als gelovigen in Israël en in de Gemeente van de Here Jezus Messias hun taak als ‘wachters op de muren van Jeruzalem’ vervullen mogen we verrassende uitkomsten van de HERE verwachten. Toch werpen profetische gebeurtenissen hun schaduwen vooruit. Om het ‘Bijbels’ te zeggen: Er zijn tekenen van de tijd, waar we op moeten letten. Zonder scenario’s te willen opstellen geven we enkele gebeurtenissen die binnenkort zouden kunnen plaatsvinden. Bij elke mogelijke gebeurtenis ook iets over onze rol.

De oorlog van Psalm 83
Deze Psalm beschrijft een oorlog van islamitische volken rond Israël. Let op de herkenbaarheid van wat er nu gebeurt: “Zie, Uw vijanden tieren”(3). Dat zien we dagelijks op tv. “Laten wij hen als volk verdelgen” (5). Dit voornemen wordt luid en duidelijk verkondigd. “Zij smeden een listige aanslag tegen uw volk” (4). Daar zijn ze al bijna 60 jaar mee bezig. “Zij hebben eensgezind beraadslaagd, tegen U een verbond gesloten” (6). Een verbond met de afgod van de Islam tegen de God van Israël! ”Wij willen in bezit nemen de woonsteden van God” (13). De strijd is tegen de God van Israël, dus het is een verloren strijd. Wat bidt Israël in deze Psalm? ”Overdek hun aangezicht met schande, opdat zij uw Naam zoeken, o HERE” (17-19). Dat is ook ons gebed. Immers dan wordt de ban van de Islam over 1,2 miljard medemensen gebroken en komt er een grote doorbraak voor het Evangelie en een beetje rust voor Israël.

De oorlog van Gog-Rusland
Rusland trekt op met Iran (Perzië) en Syrië de aartsvijanden van Israël. Rusland nodigt Hamas uit en bewapent de terroristen. Ezechiël 38 en 39 beschrijft deze oorlog uitvoerig.
Op een machtige wijze zal de HERE ingrijpen. ”Ik zal van uwegdrijven, dien van het Noorden” (Joël 2:20). Een zware aardbeving met een tsunami zal de hele wereld treffen. Deze aanval komt middenin een periode van rust in Israël.
Driemaal zegt Ezechiël dat in die tijd Israël ‘in gerustheid woont’ (38:8,11,14). Het is mogelijk dat eerst de oorlog van Psalm 83 komt. Israël zal die oorlog dan winnen. Onder druk van de wereldmachten komt er dan een korte periode van vrede. Dan volgt de overval van Gog-Rusland. Ons gebed is dat de HERE zijn volk beschermt.

De oorlogen om Jeruzalem
De spanning om Jeruzalem is groot. De Islam, de VN en vooral het Vaticaan proberen de Heilige Stad in handen te krijgen. Zelfs de Dalai Lama mengt zich in de strijd. Samen met een opperrabbijn pleit hij om in Jeruzalem een soort VN van alle wereldgodsdiensten te vestigen. De oorlogen om Jeruzalem vindt u voorzegd in Zacharia 12 en 14. Wij bidden om de vrede van Jeruzalem en om de komst van de Vredevorst.

De Tempel
Misschien zal dit jaar een begin gemaakt worden met de bouw van de derde Tempel.

Oordelen over de volken
Het herstel van Israël gaat gelijk op met (waarschuwende) oordelen over de volken. Deze oordelen zijn al geruime tijd aan de gang. Niemand schijnt te luisteren dus zullen die weeën van de eindtijd steeds sneller en feller worden. Totdat de nacht van de vreselijke bazuingerichten en de schaalgerichten (Openbaring 8,8,16) aanbreekt. Ook voor ons land! Wij bidden: HERE, geef voordat die nacht aanbreekt nog één opwekking in ons land en bescherm uw volk Israël.

Meer aliya
Door het toenemende antisemitisme, vooral in Frankrijk zullen er veel Joden terugkeren. De ‘jagers’ uit Jeremia 16:16 staan klaar. Ook de profetie spreekt hier ook over: ”Het woord van de Here HERE, die de verdrevenen van Israël bijeenbrengt, luidt: Ik zal daartoe nog meerderen bijeenbrengen…”(Jesaja 56:8). En: ”Ook dit zal Ik Mij door het huis Israëls laten afsmeken om hun te doen: Ik zal hen zo talrijk maken als een kudde schapen .zó vol zullen de verwoeste steden zijn met mensenkudden” (Ezechiël 36:37,38). Laten we dit met Israël ‘afsmeken’. Ook de voor de messiaanse Joden.

Nog veel meer
Er gaat nog veel meer gebeuren. Ruimte ontbreekt om daar nu dieper op in te gaan. We noemen alleen maar:
• De val van Damascus (Jesaja 17:1 en Jeremia
49:24-27)
• Gods oordeel over de verdeling van Zijn land (Joël 3:2)
• Gods toorn over de ontruiming van Gaza (Amos 1:6,7)
• Het verjagen van Palestijnen naar een ‘ver land’ (Joël 3:4,8)
• Een geestelijk herleven in Israël (Ezechiël
36:25-29; Amos 8:11; Jeremia 31:31 enz.)
Over deze ontwikkelingen hopen we u in de komende maanden op de hoogte te houden. Intussen zijn we ons bewust dat wij geroepen zijn om tot zegen te zijn. Niet alleenvoor Israël, door onze voortdurende en intense voorbede. Maar ook voor ons eigen volk, opdat de Here God ons land nog één keer zal aanraken, voordat de nacht komt waarin niemand werken kan.

drs. Jan van Barneveld