De leiding in ons leven

dr. A.W. Tozer / vert. Herman de Heus • 80 - 2004/05 • Uitgave: 22
De leiding in ons leven

Eén van de problemen waarmee de serieuze christen steeds wordt geconfronteerd is te weten, wat in een gegeven situatie de wil van God is.
Dit is geen geringe zaak. Voor duizenden christenen is zij van vitaal belang. Hun gemoedsrust is afhankelijk van het weten dat God hen daadwerkelijk leidt; wanneer ze dit niet weten verstoort dit hun innerlijke rust en komen er onzekerheid en angst voor in de plaats. Willen zulke mensen hun vertrouwen hervinden, dan moeten ze op de één of andere manier geholpen worden. Hier is een bescheiden poging om zulke hulp te verschaffen.

In de allereerste plaats is het absoluut noodzakelijk dat wij God en Zijn eer volkomen zijn toegewijd en ons gesteld hebben onder de "heer"schappij van Jezus Christus. God zal ons niet leiden tenzij het ons om Zijn eer gaat en Hij kan ons niet leiden als we weerspannig zijn. De herder kan een koppig schaap niet leiden. Ook moeten we afstand doen van de kwade praktijk God te gebruiken. In plaats van God in te schakelen om ons eigen doel te bereiken, moeten we ons met vreugde aan Hem onderwerpen en Hem door ons laten werken om Zijn doel te volvoeren.
Nu dan, wanneer we God volkomen zijn toegewijd en het voornemen hebben Hem te gehoorzamen, dan mogen we ook werkelijk verwachten door Hem te worden geleid. De Schriftgedeelten waarin deze gedachte naar voren komt, zijn zo overvloedig dat men bijna niet weet welke het eerst te citeren. Wat ons te doen staat is: geloven dat die teksten menen wat zij zeggen.
De vele keuzen die wij als christenen iedere dag weer moeten maken draaien eigenlijk slechts om vier dingen: die dingen waarover God een nadrukkelijk "nee" heeft uitgesproken; die dingen waarover God een nadrukkelijk "ja" heeft uitgesproken; die dingen waarin Hij wil dat wij onze eigen geheiligde voorkeur laten spreken en tenslotte die zeldzame gevallen waarin wij niet genoeg licht kunnen krijgen om ons te helpen een verstandige beslissing te nemen en waarin we, om die reden, de bijzondere leiding van de Heer behoeven om te voorkomen dat we ernstige fouten begaan.
Ongeacht al hetgeen onze ‘positieve denkers’ hebben beweerd, heeft de Schrift veel te zeggen over dingen die christenen niet mogen doen. Elke oproep tot berouw is een oproep tot positieve zowel als negatieve handeling. "Laat af van het kwade en leer het goede te doen", dat is een mooie samenvatting van de Bijbelse zedenleer. Neem het als vaste regel nooit de wil van God te zoeken aangaande een zaak die in Gods Woord verboden is. Wanneer we dit wel doen zijn we onoprecht.

Om het nog eens te zeggen: profeet, psalmist, apostel en onze Heer wijzen ons te zamen de weg van positieve gehoorzaamheid. Zijn juk is zacht en Zijn last is licht en Zijn genade is u genoeg. Laat het dus een tweede regel voor ons zijn nooit de wil van God te zoeken aangaande een zaak die ons in de Schrift bevolen wordt.
Een heerlijke waarheid die wij, in ons nerveus zoeken naar het kennen van de wil van God maar al te vaak over het hoofd zien, is het feit dat in het grootste gedeelte van beslissingen aangaande ons leven hier op aarde, God geen bepaalde voorkeur kenbaar maakt, maar alles overlaat aan onze eigen keuze. Er zijn christenen die als onder een wolk van onzekerheid leven en zich afvragen welk vak ze moeten kiezen, welke soort auto ze zullen kopen, naar welke school ze moeten gaan, waar ze zullen wonen en nog vele vele andere dergelijke zaken. Dit terwijl de Heer hen heeft vrijgemaakt om hun persoonlijk inzicht te volgen, uitsluitend geleid door hun liefde voor Hem en voor de medemens. Oppervlakkig gezien lijkt het veel geestelijker om Gods leiding te zoeken dan om maar te doen hetgeen voor de hand ligt. Maar het ìs niet zo. Wanneer God u een horloge gaf, zou u Hem dan meer eren door Hem te vragen hoe laat het was of door uw horloge te raadplegen? Wanneer God een zeeman een kompas gaf, zou die zeeman God dan meer behagen door in hartstochtelijk gebed, God te bewegen hem te tonen in welke richting hij moet varen, of door zich te laten leiden door zijn kompas?

Behalve in die dingen die specifiek verboden of bevolen zijn, is het Gods wil dat wij vrij zijn om, volgens eigen inzicht, een keuze te doen.
Zeker, de herder leidt de schapen maar het is niet zijn bedoeling te willen beslissen over ieder plukje gras dat het schaap op elk moment van de dag zal eten. In bijna alles wat met ons dagelijks leven hier op aarde te maken heeft, is God verheugd als wij verheugd zijn. Het is Zijn wil dat wij zo vrij zijn als vogels in de lucht die, geheel los van angst, kunnen opstijgen, om de lof van hun Maker uit te jubelen. Het is mogelijk dat Gods keuze voor ons niet één bepaalde maar één van een reeks mogelijke keuzen is. De man of vrouw die zich geheel en met blijdschap aan Christus heeft overgegeven kan geen verkeerde keuze doen. Iedere keuze zal de juiste zijn.

Maar wat doen we dan met die gevallen waarin veel op het spel staat en we geen duidelijke schriftuurlijke aanwijzingen hebben en toch gedwongen zijn tussen twee wegen te kiezen? In zulke gevallen hebben we Gods belofte ons op het juiste spoor te zullen geleiden. We hebben bijv. deze twee Schriftgedeelten: "Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daar om, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden. Maar hij moet bidden in het geloof, in geen enkel opzicht twijfelende" (Jac. 1:5 en 6). "Zo zegt de Here, uw Verlosser, de Heilige Israels: Ik ben de Here, uw God, die u leert, opdat het u welga; die u den weg doet betreden, dien gij moet gaan" (Jes. 48:17). Breng uw probleem bij de Heer. Herinner Hem aan deze beloften. Maak u dan op om te doen wat u het beste lijkt. Hoe de keuze ook uitvalt, zij zal de juiste zijn. God zal het niet toelaten dat u een fout begaat.

A.W. Tozer
Vertaling: Herman de Heus