De lofzang van Zacharias

Jan van Barneveld • 79 - 2003/04 • Uitgave: 20
Zacharias was de bejaarde vader van Johannes de Doper. Waarschijnlijk heeft hij de korte periode van het profeteren en het tragische einde van zijn zoon niet meegemaakt. Want er staat geschreven: ‘Blijdschap en vreugde zal uw deel zijn’. Bovendien waren hij en zijn vrouw Elisabeth hoogbejaard. De naam Zacharias betekent: "De Here herinnert Zich". De priester Zacharias was hun vurige gebeden om een kind al lang vergeten. Toen Zacharias de eer te beurt viel om in de tempel in Jeruzalem dienst te doen, kwam de engel Gabriël hem namens de Here God vertellen dat God hun gebeden niet was vergeten. ‘Uw gebed is verhoord en uw vrouw Elisabeth zal een kind baren’, vertelde Gabriël hem. God vergeet niets, ook uw gebeden vergeet Hij niet. Toen negen maanden later baby Johannes geboren werd, kreeg Zacharias een bijzondere profetie. Die profetie wordt de ‘Lofzang van Zacharias’ genoemd. Het is inderdaad een loflied voor God, die Zijn beloften niet vergeet en omziet naar Zijn volk. Zacharias was, toen hij die profetie uitsprak, op een bijzondere wijze vervuld van de Heilige Geest. Op een speciale manier sprak de Heilige Geest door de oude priester. Daarom is het belangrijk om extra aandacht te geven aan de lofzang van Zacharias. Het spreekt vanzelf dat we aan alle woorden van God diepe en serieuze aandacht moeten geven. Van Zacharias wordt nog eens extra benadrukt dat hij vervuld werd met de Heilige Geest en profeteerde. Met die profetie is iets merkwaardigs aan de hand. Belangrijke delen zijn vervuld. Dat is niet merkwaardig, want alle woorden van God worden vervuld. In de eerste plaats wat betreft zijn zoon Johannes. Dat kleine mannetje in de wieg werd inderdaad een machtige profeet van de Allerhoogste en zelfs de grootste van de profeten van Israël. Hij was de wegbereider voor de Messias, voor de Here Jezus. Maar bepaalde delen van de profetie zijn (nog) niet uitgekomen. Let u maar eens op:
• ‘…..om ons te redden van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten’.
• ‘…..Hij ons zou geven, zonder vrees, uit de hand van de vijanden verlost, Hem te dienen in heiligheid …..’.
• ‘…..en zijn heilig verbond te gedenken, de eed die Hij zwoer aan Abraham, onze vader’.
De profetie is 2000 jaar geleden uitgesproken. Al die 2000 jaar zucht het Joodse volk onder de vijandschap en de haat van antisemieten, anti-zionisten, anti-judaïsten, Israëlhaters en andere vijanden van Gods volk. Juist in deze tijd waarin de haat tegen Israël en het Joodse volk explosief toeneemt, komen er vragen op ons af. Zou de Allerhoogste die delen van de profetie die de Heilige Geest aan Zacharias gaf, vergeten zijn? Of wellicht overgeslagen? Zacharias wist dat zijn profetie op een vast fundament stond. Want ‘de mond van zijn heilige profeten van oudsher af’ hadden zeer veel dergelijke goede beloften van God voor Israël uitgesproken. De Almachtige vergeet niets. Zou er dan nu, in onze tijd, een einde komen aan het lijden van Jeruzalem? Zacharias geeft ons een sleutel waardoor we een antwoord op deze vraag kunnen vinden. Hij sprak over de ‘eed die Hij zwoer aan Abraham, onze vader’. Wat hield die eed in? Welke belofte aan Abraham heeft de Heilige van Israël 47 maal door een eed bevestigd? Dat was de landbelofte: ‘Het ganse land Kanaän tot een altoosdurende bezitting’. Nu is Israël terug in dat land. Er is veel strijd om het land en het volk van Israël, maar we zien hoe de Heilige van Israël vasthoudt aan Zijn beloften en dure eden. Nu zien we al een begin van de geestelijke verlossing van Israël. We weten dat de Here haast heeft met de vervulling van Zijn beloften aan Zijn volk. Want Hij is niets vergeten.

Nu ‘herinnert de Here Zich’ Zijn woorden die Hij door Zacharias gesproken heeft en nu verlost Hij Zijn volk. Wij zien het voor onze ogen gebeuren en zeggen met Zacharias: ‘Geloofd zij de Here, de God van Israël, want Hij heeft omgezien naar Zijn volk’. We verheugen ons, want God vergeet niets. Hij is de eeuwig Trouwe. Het kan soms lang duren. Soms geven we, zoals Zacharias en Elisabeth, de hoop op. Maar Hij vergist Zich niet. Hij heeft alles in Zijn hand. En Hij vergeet niets en niemand. Ook u en uw vurige gebeden niet! Voor Israël, en door de Here Jezus ook voor ons, klinkt het: ‘Gij wordt door Mij niet vergeten’.

drs. Jan van Barneveld