De nieuwe wereld orde (9)

Robert de Telder • 78 - 2002/03 • Uitgave: 3
In 1986 traden Spanje en Portugal als llde en 12de lid toe tot de Gemeenschap. Later volgden Zweden, Finland en Oostenrijk. Na de val van de muur zijn verschillende Oostbloklanden zoals Hongarije, Tsjechië, Polen en Slovenië kandidaat-lid.
Momenteel telt de EG 15 lidstaten! Is de bijbelse profetie nu fout? Zeker niet! Wel blijkt duidelijk dat onze interpretatie van bepaalde profetische eindtijdteksten en het geforceerd inpassen in onze tijd, weer aan herziening toe is.
Wat leert de Bijbel ons over het Romeinse Rijk, dat in de dagen kort voor de wederkomst van Jezus Christus, dient te herrijzen?

Daniël 7:23,24..."Hij sprak aldus: dat vierde dier is het vierde koninkrijk, dat op aarde zal zijn, dat verschillen zal van alle (andere) koninkrijken, en dat de gehele aarde zal verslinden en vermorzelen. En de tien horens -'uit' dat koninkrijk zullen tien koningen opstaan, en na hen...

Daniël 2:42,43..."en de tenen der voeten deels van ijzer en deels van leem; ten dele zal dat koninkrijk hard zijn, en ten dele zal het broos zijn. Dat gij gezien hebt ijzer vermengd met kleiachtige leem, betekent: zij zullen zich door huwelijksgemeenschap vermengen, maar met elkander geen samenhangend geheel vormen..."

Openbaring 17:12..."En de tien horens, die gij zaagt, zijn tien koningen, die nog geen koningschap hebben ontvangen, maar één uur ontvangen zij de macht als koningen, met het beest..."

Het is van belang in onze opbouw dat Daniël leert dat 'uit' het oude rijk 10 koningen zullen opstaan die zich door een huwelijk zullen verenigen. Het beeld staat op ijzer vermengd met leem, wat tegelijkertijd zowel spreekt van hun sterkte als van hun zwakte. Hun zwakte die m.i. zal liggen in hun verscheidenheid van rassen en culturen. De multiculturele samenleving wordt gepropageerd en aangemoedigd, maar blijft voor de idealisten één grote frustratie omdat het samenleven geen vanzelf-sprekendheid is. Het resultaat in de grote steden van Europa is dan ook meestal gettovorming.
Volgens wat Daniël schrijft kunnen we verwachten dat het Nieuwe Rijk zal ontstaan binnen de grenzen van het Oude Rijk.
Dat een land zoals Italië erbij zal horen is zonder meer duidelijk. Het is nu mijn bedoeling om te wijzen op een belangrijk gegeven van het oude rijk. Het Romeinse Rijk werd namelijk in een latere periode in zijn geschiedenis verdeeld in een West- en een Oost-Romeins Rijk. Trouwens verscheidene bijbelonderzoekers zien in de twee benen van het beeld van de profeet Daniël, een profetische vervulling met de verdeling van het Romeinse Rijk in 286 AD. Als we echter consequent willen zijn, moeten we nu ook verwachten dat vijf leiders zullen opstaan in het Oost-Romeinse en vijf leiders in het West-Romeinse Rijk.

Om het te herrijzen Romeinse Rijk in de eindtijd tot de EG te beperken leidt trouwens tot een geforceerde constructie. Om te beginnen behoorden bij het West-Romeinse Rijk ook de Noord-Afrikaanse gebieden; daarnaast hebben verscheidene noordelijke EG landen nooit tot het Romeinse Rijk behoord. Denk aan Noord-Nederland, Oostelijk Duitsland, Ierland, Schotland en Denemarken.

Robert de Telder

'De nieuwe wereldorde', 16 jaar geleden gepubliceerd.
Een heroverweging door de auteur.