De nieuwe wereldorde (13)

Robert de Telder • 78 - 2002/03 • Uitgave: 9
10 De "naties" in het profetisch Woord
In dit hoofdstuk gaf ik vooral - - aandacht aan de 'naties' of volkeren in de Bijbel en dit naast' Israël en de EICRLESIA of
Gemeente.

Lukas 21:29-33: "En Hij sprak' een gelijkenis tot hen.. Let op de
vijgenboom en op al de bomen. Zodra zij uitlopen, weet gij uit u zelf, omdat gij het ziet, dat de zomer reeds nabij is.
Zo moet ook gij, wanneer. gij dit ziet geschieden, weten, dat het Koninkrijk Gods nabij is. Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat alles geschiedt. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.”

De hierboven aangehaalde tekst is zeer bekend. De Heer Jezus besluit zijn rede over de laatste dingen met de vermaning tot zijn discipelen, om op het uitlopen van de vijgenboom te letten. We hebben hier heel duidelijk met beeldspraak te maken en ik wil er de nadruk op leggen, dat de .,X discipelen vanuit het Oude Testament begrepen waarover de Heiland het had. Toen Hij over de 'vijgenboom' en de 'andere bomen' sprak, wisten zij dat de Heer hiermee Israël en de volken aanduidde. In het O.T. staan namelijk twee teksten, die ons dit zeer duidelijk leren, Hosea 9:10 en Joël 1:6 en 7.

Hosea 9:10: "Als druiven in de woestijn vond Ik Israël; als vroege vijgen, als eerste opbrengst aan de vijgenboom, zag Ik uw vaderen."

Joël 1:6 en 7: "Want een volk is tegen Mijn land opgetrokken, machtig en ontelbaar; zijn tanden zijn leeuwentanden en het heeft
hoektanden van een leeuwin. Het heeft Mijn wijnstok tot een voorwerp van ontzetting en mijn vijgenboom tot een geknakte stam gemaakt..."

In feite leert de Bijbel ons vandaag, dat we i.v.m. de 'laatste dingen' op het botten of uitlopen van de boom Israël moeten letten. Dit uitbotten zien we sinds 1948 en daaraan weten we dat de zomer, of de wederkomst van de Zoon van God nabij is!
De 'volkeren' in het algemeen
worden ook wel eens met bomen vergeleken, zoals we dat in het O.T. kunnen lezen. Zo wordt in Ezechiël 31:5 'Assur' met een ceder van Libanon vergeleken. In Exodus 15:27 vinden we de benaming 'bomen' voor de volkeren eveneens, zij het hier meer verborgen, terug. In dit Schriftgedeelte lezen we, dat het volk Israël op zijn doortocht in de woestijn bij een oase belandt met 12 waterbronnen en 70 bomen. Bij het lezen van deze getallen moeten we onvermijdelijk denken aan de 12 stammen van Israël en de 70 volken, waarvan we in Genesis 10 lezen dat zij afstammen van Noach en zijn drie zonen.

Robert de Telder

'De nieuwe wereldorde', 16 jaar geleden gepubliceerd.
Een heroverweging door de auteur.