De nieuwe wereldorde (18)

Robert de Telder • 78 - 2002/03 • Uitgave: 15
Jesaja 2:1-5: "Het woord, dat Jesaja, de zoon van Amoz, aanschouwd heeft over Juda en Jeruzalem. En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des HEREN vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volkeren zullen derwaarts heenstromen en vele natiën zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des HEREN, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des HEREN woord uit Jeruzalem. En Hij zal richten tussen volk en volk en rechtspreken over machtige natiën. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren. Huis van Jakob, komt, laat wij wandelen in het licht des HEREN."
Amos 9:14,15: "Ik zal een keer brengen in het lot van mijn volk Israël: verwoeste steden zullen zij herbouwen en bewonen; wijngaarden zullen zij planten en de wijn ervan drinken; boomgaarden zullen zij aanleggen en de vrucht daarvan eten. Dan zal Ik hen planten in hun grond, en zij zullen niet meer worden uitgerukt uit de grond die Ik hun gegeven heb, zegt de HERE, uw God."

Dit zijn slechts enkele profetieën betreffende Israëls herstel. Het te verwachten Messiaanse vrederijk, dat volgens de profeet Johannes 1000 jaar zal duren, zal pas na een oordeelstijd beginnen. Het boek Openbaring of Apocalyps, dat door de apostel Johannes geschreven werd, spreekt over een de hele wereld treffend oordeel, waarna dan het Godsrijk zal komen. Vooral Europa of de Kustlanden zullen bijzonder zwaar getroffen worden. Zoals ik reeds schreef zullen Rusland en haar bondgenoten op 'de bergen Israëls' ten onder gaan. Daarna zal, volgens de Bijbel, een 'Nieuwe Orde' het licht zien. Tien landen rond de Middellandse Zee zullen zich verenigen en zo het oude Romeinse Rijk laten herleven. De tien leiders van deze Romeinse Statenbond zullen hun macht en gezag aan één man overdragen. In de toekomst zal dit de natiën overkoepelend eenmansbewind werkelijkheid worden. Deze leider zal gedurende een korte periode voorspoed en vrede kunnen waarborgen. Hij zal als het 'hoofd' der volkeren beschouwd worden.

Het is helemaal niet ondenkbaar dat de na de Tweede Wereldoorlog opgerichte VN het forum wordt voor deze door de Bijbel voorspelde wereldleider. De wereld zal hem bewonderen als een superman en weldoener. In de Bijbel wordt hij echter met veel andere namen bedacht: het beest, de wetteloze, de antichrist.

Het is helemaal niet ondenkbaar dat de VN het forum wordt voor deze door de Bijbel voorspelde wereldleider.

Robert de Telder

'De nieuwe wereldorde', 16 jaar geleden gepubliceerd. Een heroverweging door de auteur.