De Nieuwe Wereldorde (19)

Robert de Telder • 78 - 2002/03 • Uitgave: 17
Uiteindelijk zal dit alles in een laatste wereldoorlog uitmonden, die dan in het Midden-Oosten uitgevochten wordt! De legers der volkeren zullen naar het dal van Harmageddon 'getrokken' worden! De profeet Daniël schildert ons uitvoerig het verloop van deze laatste slag.
Daniël 11:40,45 en 12:1,4: "Maar in de eindtijd zal met hem (de antichrist) de koning van het Zuiden in botsing komen, en de koning van het Noorden zal op deze aanstormen met wagens en ruiters en vele schepen; en hij zal de landen binnenvallen, en als een overstroming steeds verder om zich heen grijpen. Ook het Sieraadland zal hij binnenvallen, en velen zullen struikelen; maar aan zijn macht ontkomen: Edom, Moab en de keur der Ammonieten. En hij zal zijn hand uitstrekken tegen de landen, en het land Egypte zal niet ontkomen, maar hij zal de schatten bemachtigen van goud en zilver en alle kostbaarheden van Egypte; en Libiërs en Ethiopiërs zullen in zijn gevolg zijn. Doch geruchten uit het oosten en het noorden zullen hem ontstellen, zodat hij in grote grimmigheid zal uittrekken om velen te verdelgen en te vernietigen. Hij zal zijn staatsietenten opslaan tussen de zee en de berg van het heilige Sieraad maar dan komt hij aan zijn einde, zonder dat iemand hem helpt.

Te dien tijde zal Michaël opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat; en er zal een tijd zijn van grote benauwdheid, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen: al wie in het boek geschreven wordt bevonden.

Velen van hen die slapen in het stof der aarde, zullen ontwaken, dezen tot eeuwig leven en genen tot versmading, tot eeuwig afgrijzen. En de verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel, en die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en altoos. Maar gij, Daniël, houd de woorden verborgen, en verzegel het boek tot de eindtijd; velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen..."

Ter verduidelijking vindt u in de volgende artikelen een opsomming en verklaring betreffende de verschillende landen die door Daniël vernoemd worden.

DE KONING VAN HET NOORDEN - Assyrië - Irak en Syrië
DE KONING VAN HET ZUIDEN – Egypte
SIERAADLAND - Israël
AMMON, MOAB, EDOM - Jordanië

In het 11de hoofdstuk van het bijbelboek Daniël wordt Harmageddon beschreven!

Robert de Telder

'De nieuwe wereldorde'
16 jaar geleden gepubliceerd. Een heroverweging door de auteur.