De nieuwe wereldorde (21)

Robert de Telder • 78 - 2002/03 • Uitgave: 19
Zacharia 14:1,13: "Zie er komt een dag voor de HERE, waarop de buit, op u behaald, binnen uw muren verdeeld zal worden. Dan zal Ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen; de stad zal genomen worden, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen geschonden. De helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap, maar de rest van het volk zal in de stad niet uitgeroeid worden.

Dan zal de HERE (JHWH) uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg; Zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts; en gij zult de vlucht nemen in het dal mijner bergen, want het dal der bergen zal reiken tot Azal; ja, gij zult de vlucht nemen, zoals gij de vlucht genomen hebt voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. En de HERE, mijn God, zal komen, alle heiligen met Hem. En op die dag zal er geen kostelijk licht zijn, noch verstijving; ja, het zal één dag zijn - die is bij de HERE bekend – geen dag en geen nacht; maar ten tijde van de avond zal er licht wezen. Dan zullen te dien dage levende wateren uit Jeruzalem vlieten, de helft daarvan naar de oostelijke en de helft naar de westelijke zee; in de zomer zowel als in de winter zal dat geschieden. En de HERE zal koning worden over de gehele aarde, te dien dage zal de HERE de enige zijn, en zijn naam de enige.

Bij de profeet Zacharia vinden we enkele merkwaardige voorspellingen. Hij ziet hoe JHWH zelf weerkeert om Israël te redden! Zijn voeten zullen op de Olijfberg voor de stad staan. De wijze waarop beschreven wordt hoe de vijandelijke legers zullen getroffen worden, roept het beeld van nucleaire wapens in onze geest op! Het is merkwaardig hoe deze oude profetieën in het huidige tijdsbeeld passen. De mens is tegenwoordig bij machte al deze plagen zelf op te roepen!
De Schrift leert ons evenwel dat de komst van de Messias er juist op gericht is, om de totale vernietiging van de mensheid te voorkomen.

Mattheus 24:21: "Want zo verschrikkelijk zal die tijd zijn, als er vanaf het begin van de wereld tot nu toe nooit geweest is, noch komen zal. Als die dagen niet verkort werden, zou geen mens gespaard blijven; maar zij zullen verkort worden omwille van de uitverkorenen."

Robert de Telder

'De nieuwe wereldorde', 16 jaar geleden gepubliceerd.
Een heroverweging door de auteur.