De nieuwe wereldorde (22)

Robert de Telder • 78 - 2002/03 • Uitgave: 21
Het komende vrederijk

Mattheus 24:27-30: ' Want zoals de bliksem uitschiet van het oosten en het licht tot in het westen, zo zal het zijn met de komst van de Mensenzoon. Overal waar aas ligt zullen gieren zich verzamelen. Aanstonds na de verschrikkingen van die dagen zal de zon verduisteren en de maan geen licht meer geven, de sterren zullen van de hemel vallen en de hemelse heerscharen in verwarring geraken. Dan zal het teken van de Mensenzoon aan de hemel verschijnen; alle stammen der aarde zullen weeklagen, zij zullen de Mensenzoon op de hemelwolken zien komen met macht en grote heerlijkheid. Hij zal zijn engelen uitzenden met luid trompetgeschal om zijn uitverkorenen te verzamelen uit de vier windstreken van het enen uiteinde van de hemel tot aan het andere. "

Zoals ik reeds schreef, vermelden deze profetieën het hoogtepunt in de strijd bij Harmageddon. Openbaring 16:16: "En hij verzamelde hen op de plaats, die in het Hebreeuws genoemd wordt Harmageddon."

Na de hierboven beschreven oordeelstijden volgt uiteindelijk het Messiaanse vrederijk. De nu reeds in de gevel van het VN-gebouw te New York gebeitelde bijbeltekst zal dan pas werkelijkheid worden. Jesaja 2:4-5: "En Hij zal richten tussen volk en volk en rechtspreken over machtige natiën. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren. Huis van Jakob, komt, laten wij wandelen in het licht des HEREN."

Er zal een periode van ware vrede en gerechtigheid aanbreken. De Bijbel schildert het in prachtige kleuren. Jezus Christus, de Koning der koningen, zal vanuit Jeruzalem heersen en Israël zal aan het hoofd der natiën staan. Zelfs de nu nog onder de 'vloek' zuchtende natuur zal veranderen.

Jesaja 11:6-10: "Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter zich nederleggen bij het bokje; het kalf, de jonge leeuw en het mestvee zullen tesamen zijn, en een kleine jongen zal ze hoeden; de koe en de berin zullen samen weiden, haar jongen zullen zich tesamen nederleggen, en de leeuw zal stro eten als het rund; dan zal een zuigeling bij het hol van een adder spelen en naar het nest van een giftige slang zal een gespeend kind zijn hand uitstrekken. Men zal geen kwaad doen noch verderf stichten op gans Mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van kennis des HEREN, zoals de wateren de bodem der zee bedekken. En het zal te dien dage geschieden, dat de volken der wortel van Isaäk zullen zoeken, die zal staan als een banier der natiën, en zijn rustplaats zal heerlijk zijn."

Robert de Telder

'De nieuwe wereldorde', 16 jaar geleden gepubliceerd.
Een heroverweging door de auteur.