De nieuwe wereldorde (8)

Robert de Telder • 78 - 2002/03 • Uitgave: 2
7 Het Romeinse rijk herrijst!
Na de val van Magog, herrijst naar mijn mening, het Romeinse Rijk van weleer. Een groot onderscheid sen het Rijk van de oudheid en van de 'eindtijd' zal liggen in feit dat het Oude Rijk een centraal gezag kende en het Nieuwe Rijk aanvankelijk een los band van 10 leiders zal zijn. In een later stadium zullen drie leiders door één nieuwkomer ten val gebracht worden en zullen de overige landen alle gezag aan deze leider geven, in de Apocalyps het beest genoemd. Paulus noemt hem de wetteloze, Johannes geeft hem de naam antichrist.
De laatste zestien jaar hebben een verdere ontwikkeling van Europa naar dit bijbelprofetische eindtijdbeeld zien plaatsvinden. Na de val van de muur in 1989 dienen zich Oost-Europese landen als kandidaat lid aan. Het is mijn verwachting dat de landen die tot het Oude Romeinse Rijk behoorden, uiteindelijk deel zullen gaan uitmaken van het eindtijd Rome. De Balkanlanden zullen met zekerheid zich tot de EG vervoegen. In 1985 sprak men nog algemeen over de EEG als een economisch verbond van lidstaten. In zestien jaar is de EEG uitgegroeid tot een politieke unie terwijl aan een militaire arm gewerkt wordt. De Europese commissie en haar voorzitter hebben aan macht gewonnen en bepalen meer en meer het nationale leven der aangesloten volken. Vanaf 1 januari 2002 is EUROLAND een feit met één munt voor alle aangesloten landen. Frankrijk en Duitsland hebben in deze ontwikkeling de spil gevormd.
Daarnaast heeft Europa handelsovereenkomsten met alle Middellandse Zeelanden. Op termijn zullen naar mijn mening, naar het Profetisch Woord van de Bijbel, ook de Noord-Afrikaanse landen deel gaan uitmaken van het komende Beest-Rijk.

Een bemoedigend woord voor deze komende donkere periode komt van de profeet Daniël: "Maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan, en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan: het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid..."
Bij vele bijbelonderzoekers, in de periode volgend op het verschijnen van de bestseller 'De planeet die aarde heette' van Hal Lindsey, leefde en leeft de gedachte dat de ontwikkeling in West-Europa na de Tweede Wereldoorlog en vooral dan van 1957 af, met het verdrag van Rome en de toen opgerichte EEG -het zaad in zich droeg- van het te herrijzen Romeinse Rijk. Vooral de opbouw en ook het landen aantal bevestigde deze gedachte. In 1957 waren er zes lidstaten: Frankrijk, Italië, Duitsland, België, Nederland en Luxemburg. In 1973 sloten nog drie landen zich aan: Groot-Brittannië,' Ierland en Denemarken. Noorwegen liet toen verstek gaan, wat toen o.a. werd aangegrepen om aan te tonen dat de tijd nog niet rijp was voor een 10de land, dat toegevoegd moest worden om de statenbond van de profeet Daniël volledig te maken. In 1981 trad Griekenland toe als 10de land. Het leek dat nu het getal 'vol' was. Dat Griekenland echter tot het Oost-Romeinse Rijk behoorde ontging bijbelonderzoekers zoals o.a. Hal Lindsey, in hun constructie van de eindtijd.

Robert de Telder

'De nieuwe wereldorde', 16 jaar geleden gepubliceerd.
Een heroverweging door de auteur.