De Nieuwe werldorde (16)

Robert de Telder • 78 - 2002/03 • Uitgave: 13
Zijn de Joden vandaag Gods volk?

Met de Joden is er iets wonderlijks aan de hand. Tegen alle verwachtingen in werd in 1948 de staat Israël werkelijkheid. Drie jaar na het einde van de Holocaust bleek Israël niet vernietigd te zijn. Sindsdien hebben 3 miljoen Joden zich tegenover 100 miljoen Arabieren kunnen handhaven. De Joden zijn het volk van de Bijbel en die Bijbel voorzegt een herstel van Israël!
Er is naast het tot stand komen van de 'nationale' staat Israël ook nog het geestelijke aspect. Het christendom, de officiële kerken, de Rooms-katholieke, de verschillende Oost-Europese orthodoxe kerken zowel als vele Protestantse kerkgemeenschappen, wilden tot nu toe niets weten van het profetische herstel van Israël. Opmerkelijk vind ik de symboliek met jaartallen. In hetzelfde jaar 1948 toen de staat Israël uitgeroepen werd, werd de Wereldraad van kerken opgericht. Twee `bomen' die in hetzelfde jaar geplant werden.

Deze 'Kerken', het christendom, beschouwen zichzelf als het geestelijke Israël uit de Bijbel. Alle beloften, die in het Oude Testament handelen over het 'heil voor Israël' en over het Messiaanse Vrederijk, wil het christendom op zichzelf blijven toepassen. Het volk Israël heeft reeds 20 eeuwen voor hen afgedaan.

Er zijn in de Bijbel echter talloze profetieën, die men moeilijk kan 'vergeestelijken' en op de Kerk toepassen! Bijbelse profeten zoals Jeremia, Jesaja, Daniël en anderen voorzegden wel heel duidelijk Israëls herstel in de 'toekomende dagen'.

Jeremia 30:1,3: "Het woord dat van de HERE tot Jeremia kwam: zo zegt de HERE, de God van Israël: Schrijf alle woorden die Ik tot u gesproken heb in een boek. Want zie, de dagen komen, luidt het woord des HEREN, dat Ik in het lot van Mijn volk Israël en Juda een keer breng, zegt de HERE, en hen terugbreng in het land dat Ik aan hun vaderen gegeven heb, zodat zij het zullen bezitten".

Hosea 1:10: "Eens echter zullen de kinderen Israëls talrijk wezen als het zand der zee, dat niet te meten of te tellen is. En ter plaatse waar tot hen gezegd wordt: Gij zijt mijn volk niet - zullen zij genoemd worden kinderen van de levende God. Dan zullen de kinderen van Juda en de kinderen van Israël zich bijeenscharen, één hoofd over zich stellen, en optrekken uit het land, want groot zal de dag van Jizreël zijn. Zegt tot uw broeders: Ammi en tot uw zusters: Ruchama".

Robert de Telder

'De nieuwe wereldorde' , 16 jaar geleden gepubliceerd. Een heroverweging door de auteur.