De ontluistering ontmaskerd

Joop Schotanus • 79 - 2003/04 • Uitgave: 4
De morele ondergang van de samenleving

Immoraliteit is er van alle eeuwen. In eerste instantie is het een bewijs dat de wereld in de macht van de boze ligt. Tegelijkertijd zijn er in de Bijbel verwijzingen naar een intensivering van het kwaad in de eindtijd. Het heeft alles te maken met de laatste stuiptrekkingen van de grote tegenstander van God. De God die mensen er aan overgeeft naar de mate dat zij zelf zich eraan over gegeven hebben. Dat weten we al uit de dagen van de farao uit Egypte. Het zal de satan gelukken om langs allerlei ogenschijnlijk zeer aannemelijke redeneringen mensen op het spoor van de afgang en de ondergang te brengen. De oproep van Paulus aan de Efeziërs, als hij het heeft over de werken van de boze, is dan ook: "Doet niet met hen mede, maar ontmaskert ze weleer". Op welke gebieden komen we dit kwaad in onze tijd vooral tegen. Bij de voleindiging zal de maat vol zijn. Wie vuil is, dat hij nog vuiler worde!

De beelden op tv
Er is nog nooit een tijd geweest waarin de mensen zo overvloedig geconfronteerd werden met onzindelijke beelden als in onze tijd. De mensheid wordt meegesleept in een ogenschijnlijk aantrekkelijke levenswijze, maar het einde daarvan is verderf. We houden ons hart vast voor onze kinderen en kleinkinderen. Vaak gaan ouders het (ongewild) afleggen tegenover hun kinderen vanwege het aanbod op de T.V. aan seks en geweld.
De kinderen worden er door misvormd in hun kinderlijk bestaan. Het kinderlijk genieten van het alledaagse gewone leven is er voor velen vaak niet meer bij.

De zinnen moeten al maar geprikkeld worden door een vorm van hoogspanning. Ouders, opvoeders en leraren moeten vaak allerlei toeren verzinnen om het leven en het leren van de kinderen aantrekkelijk te houden. Een bepaalde categorie televisie makers wil scoren met het smerigste van het smerigste. De vóóraankondiging daarvan wordt uitgezonden op een tijd dat kinderen nog niet naar bed zijn. In ieder geval zullen de gelovigen en hopelijk ook vele anderen hun onvrede hierover laten blijken door de handtekeningenactie.

De inconsequente wetgeving
Hoe men het in de wereld voor elkaar krijgt om iets wat bij de voordeur verboden is bij de achterdeur wettelijk kan toestaan, blijft een groot raadsel. Dit tart elke vorm van weldenkendheid. Op verschillende gebieden komen we dat tegen.
We zien het in ons drugsbeleid. Hoe kan men nu enerzijds de verkoop van softdrugs in coffeeshops aan particulieren toestaan en de inkoop door de middenstanders verbieden? Hierdoor moet de levering van de benodigdheden aan de betrokkenen illegaal door de "wettelozen" geschieden. De productie van het vergif gebeurt op geheime teeltplaat-sen door mensen die vaak vanwege hun behoeftige omstandigheden op deze manier een extra zakcent-je willen verdienen. Bij de overbelaste rechtspraak wordt de helft van de tijd in beslag genomen door gevallen die op een directe of indirecte manier te maken hebben met drugs. Ook op het gebied van de prostitutie komen we deze afgang van de wetgeving tegen. Het legaal maken van deze "leefwijze" kraakt wettelijk aan alle kanten. Men heeft de deur opengezet voor iets waar men de volle consequenties niet meer in de hand heeft, omdat het in wezen onmogelijk is hier de volle reikwijdte van een "werkgever en werknemer" relatie van toepassing te doen zijn. Wat staat dit steeds verder af van het bijbels ideaal van de huwelijksrelatie tussen de ene man en de ene vrouw zoals de Here God het van oorsprong bedoeld heeft.
Verder zijn ons de wetgeving op het gebied van abortus en euthanasie volop bekend. En er valt nog wel veel meer te beschrijven over de afgang van ons rechterlijk gebeuren als teken des tijds.

Het menselijk gedrag
Men draagt het vrijheidsideaal hoog in het vaandel. Er wordt heel vaak niet beseft hoe men door de beleving van eigen vrijheid juist de ander beknot in zijn vrijheid. Als iemand de vrijheid neemt om de fiets van een ander weg te nemen, zal hij daarmee die ander tekort doen in zijn bewegingsvrijheid. De gewetenloze manier waarop men op allerlei gebied met elkaar en met andermans goederen omgaat, geeft steeds meer de afgang van waarden en normen aan. Men houdt er vaak een dubbele moraal op na. Er heerst een blindheid als het gaat om het zicht op eigen gedrag en dat wat men veroordeelt in de ander. Niet alleen op het persoonlijk vlak. Er is zoveel dubbelhartigheid (huichelachtigheid) op het intermenselijk als wel op internationaal gebied. Hoe is het mogelijk dat vredesdemonstraties uitlopen op een ware oorlog tegen mensen en gebouwen? Hoe kan het dat er onderling steekpenningen worden aangenomen bij mensen die protesteren tegen de grotere vormen van financiële fraude?

Op weg naar de eindtijd
De wetteloosheid zal toenemen en de liefde van velen zal verkoelen. Er zal meer liefde voor genot zijn dan voor God. Vrijheid wordt vrijblijvendheid. Vooral ook in het huwelijk. De echtscheidingen en nog meer de losse relaties, nemen zienderogen toe. Men wil in alles over zichzelf beschikken. De grote zonde van Adam en Eva was het over zichzelf te zeggen willen hebben. Dit bereikt z'n climax in de eindtijd. Tegen al dat vergif bestaat maar één tegengif en dat is het bijbels christendom van absolute toewijding en overgave aan de Here. Hierbij zijn we zodanig vereenzelvigd met de dood en opstanding van de Here Jezus, dat Zijn verlangens onze verlangens worden, zodat we volop ontdekken wat het betekent onszelf te verloochenen en te leven in afhankelijkheid van de Here en daarmee de volle doorwerking van zijn Geest ervaren.

Joop Schotanus