De oorsprong van Jezus

Gert van de Weerd • 82 - 2006/07 • Uitgave: 19/20
Kerst:… een fijne tijd. Knus, vertrouwd en… voorspelbaar. In veel kerken wordt de profetie van Micha 5:1 gelezen: ‘Gij, Bethlehem Efrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal Mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israël en wiens oorsprong is van ouds van de dagen der eeuwigheid.’ Als alle adventsteksten wordt ook deze uit z’n verband gelicht. In voorspelbare volgorde klinken ze van de kansel. Zo werken we naar de climax toe: de geboorte van het kindje Jezus. Daar gaat het toch over?... Zelden lezen we verder. Jammer, want Micha onthult veel meer. Zeker als we de grondtekst lezen: Gij Bethlehem Efratha, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda: Uit u en voor Mij zal Hij (Jezus) voortkomen, die een heerser zal zijn over Israël en zijn oorsprongen zijn uit het verre verleden, ten dage van de oudste tijd.
We beginnen met wat we al weten: De Messias wordt beloofd, uit het geslacht van Juda en hij wordt geboren in Bethlehem.

Heerser over Israël
Deze heerser is een koning. Niet in de hemel, maar over een land en volk: Israël. Micha spreekt zowel over de geboorte van Jezus als over zijn verheffing tot heerser. Het eerste heeft reeds plaatsgevonden, het tweede niet! Hoe zit dat?
Profetie geeft inzicht in de Raad Gods. Daarin ziet de ziener door de tijd als naar een verre bergketen. Wat de profeet waarneemt zijn de toppen, dus de belangrijke gebeurtenissen. De omvang van de dalen (verstreken tijd) kan hij niet vaststellen. Dat is ook hier het geval, want beide gebeurtenissen, de geboorte van Jezus Christus en zijn verheffing tot koning over Israël, zijn vele eeuwen van elkaar gescheiden. Het eerste is vervuld, het tweede komt nog; Jesaja 9:6 ‘Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat Hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid.’

De oudste tijd
Micha voorzegt de geboorte van de Messias. Toch zegt de tekst ook dat zijn oorsprong van vóór de schepping is (oudste tijd). Hij was er al voordat hij geboren werd, hoe kan dat? In Johannes 1 wordt dat uitgelegd: vers 1: In den beginne was het Woord en het Woord was bij God. Vers 4: In het woord was leven en het leven was het licht der mensen. Vers 14: Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid.
God openbaart zich in de mens Jezus Christus. Hij verliet de hemel en heeft onder ons gewoond. Zo werd ons genade en waarheid geschonken. Daarom zijn z’n volgelingen in Hem geheiligd – de Gemeente – ; verwachtende de ontferming van onze Here Jezus Christus, ten eeuwigen leven (Judas :21). Maar Israël dan?...

De grote terugkeer
Micha 5:2 grondtekst: Daarom zal Hij hen prijsgeven tot de tijd, dat de barende leven schenkt en totdat het restant van zijn broeders zal terugkeren tot de volken van Israël. De profetie is gericht tot Juda. Israël wordt prijsgegeven, dus aan zijn lot overgelaten. Dat ziet op de ballingschap van Juda én het tienstammenrijk. Dat tijdperk wordt beëindigd door twee gebeurtenissen. De eerste is: als de barende (Maria) leven schenkt (Jezus’ geboorte). De tweede: als het restant van zijn broeders zal terugkeren. Het eerste heeft plaatsgevonden, het tweede niet.

Zijn broeders
Wie zijn dat, zijn broeders? Die van Juda (en Benjamin) natuurlijk, want tot hen is de profetie gericht. De profeet Micha spreekt dus over de verdwenen tien stammen van Israël!
Gods volk keert terug naar Kanaän en wij zijn daar getuige van! Sinds 1948 zijn miljoenen joden naar het beloofde land teruggekeerd. Maar, de profeten spreken ook over de thuiskomst van de overige tien stammen. Dat gaat nog gebeuren! De eerste tekenen zijn er al. Er melden zich volken uit India, China en Afrika die zeggen van Israël af te stammen: Telugu joden (Efraïm); Bnei Menashe (Manasse); Beta Yisrael (Dan); Pathanen (Benjamin); Chiang-Min joden.

De Majesteit des HEREN
Micha 5:3 grondtekst: Hij zal bestendig zijn en hoeden in de kracht van de HERE, in de majesteit van de naam des HEREN, zijn God. Dan zullen zij zich vestigen, want Hij zal machtig zijn tot aan de einden der aarde. Een regering kun je afzetten. Deze niet want de regering van Jezus Christus zal bestendig zijn! Onder zijn bewind zullen alle stammen van Israël zich definitief in Kanaän vestigen. Dan zal zijn macht zich uitstrekken tot aan de einden der aarde. Over die tijd zegt Jesaja 2:4 ‘Hij (Jezus) zal rechtspreken tussen de volken, over machtige naties een oordeel vellen. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen mens zal meer weten wat oorlog is.’
Kerst:… de verjaardag van Jezus Christus én een venster naar een betere tijd, als God zijn plan volvoert; Met de Gemeente… én met Israël.

Gert A. van de Weerd

Grondtekst uit: De verklaring van de profeet Micha, van dezelfde schrijver.