De opstanding van Israël

Jan van Barneveld • 78 - 2002/03 • Uitgave: 1
Israël is Gods knecht. Dit betekent dat Israël in Gods dienst staat en gebruikt wordt om zijn doelen te bereiken. "Maar gij, Israël, mijn knecht, Jakob, die Ik verkoren heb, nakroost van mijn vriend Abraham, gij, die Ik gegrepen heb van de einden van de aarde en geroepen uit haar uithoeken, tot wie Ik zei: Gij zijt mijn knecht, Ik heb u verkoren en niet versmaad - vrees niet want Ik ben met u; zie niet angstig rond want Ik ben uw God" (Jes. 41:8-10). Vervolgens: 'Hij heeft Zich Israël, zijn knecht, aangetrokken' (Luc.1:54). Laten we even naar deze teksten kijken:
• Let op hoe nauwkeurig de Almachtige zijn knecht omschrijft. 'Israël, nakroost van Abraham, Jakob'. Dus niet Ismaël of Ezau (Arabische volken) of 'geestelijk Israël' maar gewoon "Israël".
• Let ook op de verdere omschrijving: 'Die Ik gegrepen heb van de einden van de aarde'. Het gaat dus om Israël van nu, dat nog steeds Gods knecht is.
• De wereld en veel kerken 'versmaden' en belasteren Israël, maar God niet!
• In het NT bevestigt de Heilige Geest in de lofzang van Maria dat Israël ook nu Gods knecht is.

Eén van de belangrijkste taken van deze knecht van de HERE is het 'voortbrengen van de, Messias'. De Verlosser is uit Sion gekomen en zal in de nabije toekomst weer uit Sion komen (zie Rom. 11:26). De 'opstanding van Israël' waar wij in onze eeuw getuige van zijn en de zware strijd die momenteel in en om Israël gaande is, houden direct verband met het komen van de Messias. Dit is één van de redenen waarom wij, gelovigen-uit-de-volken biddend, troostend en bemoedigend achter Israël staan.
Deze knecht van de Eeuwige heeft ook een belangrijke voorbeeldfunctie. Als Paulus de gemeente van Corinthe ernstig vermaant, haalt hij de geschiedenis van de ongehoorzaamheid van Israël in de woestijn aan: "Deze dingen zijn ons ten voorbeeld geschied" (1 Cor. 10:6). Ook vandaag zendt Gods knecht Israël waarschuwende signalen naar ons en naar de wereld uit. Paulus vermaant de gelovigen-uit-de-heidenen in Rome dat ze niet eigenwijs of hoogmoedig moeten zijn met betrekking tot Israël: 'Anders zult ook gij weggekapt worden' en 'zal Hij ook u niet sparen' klinkt het dreigend in Romeinen 11. Tot ons intense verdriet moeten we constateren dat dit 'wegkappen' momenteel in volle gang is.

Opstanding
In een indrukwekkend visioen voorziet Ezechiël de 'opstanding' van Israël. Hij ziet hoe beenderen en skeletten uit een enorm massagraf weer tot leven komen. 'Mensenkind, deze beenderen zijn het hele huis Israëls' legt de HERE hem uit. 'Zie Ik open uw graven en zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk, en u brengen naar het land Israël' (zie Eze. 37:1-14). Deze profetie voorzegt ook dat er eerst een 'natuurlijk herstel' plaatsvindt en daarna een geestelijk herstel. Dit historische proces is nu zo’n 100 jaar aan de gang en nadert een climax. Een begin van het geestelijk herstel zien we in de plotselinge opkomst en verrassende groei van de Messiaans-Joodse beweging. De geboorte van Israël wordt door het Joodse volk tijdens het Paasfeest gevierd. Pesach is het feest van de Uittocht uit Egypte. Ook toen vond er eerst een natuurlijk herstel plaats en daarna kwam er een machtige geestelijke ervaring, de indrukwekkende openbaring van de Eeuwige Israëls op de berg Sinaï. Daar sloot de HERE een verbond met Israël. Die gebeurtenissen kwamen niet zomaar vanzelf. Er was tegenstand van buiten (Farao en de Amalekieten) en van binnen (het gouden kalf). Maar God kwam tot zijn doel. Israël was ongehoorzaam en moest in ballingschap. Na 70 jaar kwam de eerste herrijzenis van Israël, de terugkeer uit de Babylonische ballingschap Toen was er ook tegenstand: Aanvallen van buiten (Haman de Jodenhater en de godsdienstige en politieke onderdrukking van de Syriërs) en van binnen (ongehoorzaamheid aan Gods Torah). Maar God kwam tot zijn doel want de Verlosser is gekomen. Nu gaat het niet veel anders. De God van Israël roept zijn volk 'uit de graven' en brengt hen terug uit de ballingschap onder alle volken. Hitler speelde de gruwelijke rol van Farao en Haman onderging eenzelfde lot. Maar het volk Israël leeft. We zien hoe de haat van veel Arabische landen, geconcentreerd in Arafat en zijn terroristen, Israël teistert. Daarbij komt de steun van de EU en de VN aan Arafat en de zijnen "De hele wereld haat ons" zucht, Israël! Een profetie van Ezechiël wordt bijna elke dag een tragische realiteit: 'Ik zei tot u, in uw bloed, leef! (16:6)'. In een nadere vertaling: 'In uw bloed zult gij leven'. De geboorte en de opstanding van Israël kost veel bloed. Het volk Israël leeft maar, zoals Daniël voorzegd heeft: '..tot het einde zal er strijd zijn'. De 'opstanding' van Israël, die wij meemaken, volgt duidelijk door de Bijbel voorzegde patronen. Het land is hersteld, maar er is strijd om het land. Hierover komt een oordeel over alle volken (lees Joël 3:1,2). Vandaar dat 'alle volken' bij die strijd betrokken worden. Het volk Israël is teruggekeerd maar onder zware druk en strijd. Er zal echter nog meer aliya (terugkeer) plaatsvinden. Want de profeet Jesaja (56:8) voorzegt: 'Het woord van de Here HERE, die de verdrevenen van Israël bijeenbrengt, luidt: Ik zal daartoe nog meerderen bijeenbrengen, dan er reeds toegebracht zijn'. De enorme tegenstand en het toenemende antisemitisme zijn de druppels die de emmer van Gods toorn over Europa zullen doen overlopen. Het geestelijk herstel van Israël is begonnen, maar de grote bewegingen van Gods Heilige Geest in Israël en onder het Joodse volk zullen nog plaatsvinden. Voortdurend is er grote tegenstand en zware strijd.

Een ernstige waarschuwing
De strijd rondom de 'opstanding' van Israël houdt voor ons een waarschuwing in. Bij alle belangrijke gebeurtenissen in de uitvoering van Gods plannen (in dit geval de komst van het Koninkrijk) speelt Israël een hoofdrol. Maar ook de volken zijn, hetzij in positieve zin (de Kenieten in de tijd van Mozes; de Perzische koningen Cyrus en Arthaxerxes in de tijd van Ezra en Nehemia; Engeland met de Balfourverklaring in 1917 en de VS nu), hetzij in negatieve zin erbij betrokken. Momenteel staat de wereld en een meerderheid van de christenheid negatief tegenover Israël en Gods werk aan Zijn volk. Dus trekken dreigende oordeelswolken boven Europa samen. Op dit moment drinkt Israël een beker met 'wijn der gramschap'. Het is vreselijk wat er nu in Gods land met Gods volk gebeurt. Maar die drinkbeker zal worden verwisseld! De Bijbel zegt hierover tegen de volken 'Drinken zult gij; want zie in de stad waarover mijn Naam is uitgeroepen, begin Ik rampen te brengen, en zoudt gij dan vrij uitgaan? Gij zult niet vrij uitgaan, want het zwaard roep Ik op tegen alle bewoners van de aarde, luidt het woord van de HERE der heerscharen' (zie Jer. 25:15-29). De dagelijkse terreur over Jeruzalem en Israël gaat zal over de hele wereld gaan. Eén van de redenen waarom de E.U. Arafat en zijn terroristen steunt is de vrees dat anders het Palestijnse terrorisme over Europa zal komen. Die vrees is terecht, maar de pro-Palestijnse politiek die ten doel heeft dat gevaar af te wenden, zal het terrorisme juist over ons brengen. Immers er staat geschreven: 'Zie, Ik neem uit uw hand de beker der bedwelming; de kelk van mijn grimmigheid zult gij niet langer drinken. En Ik geef die in de hand van die u verdrukken' (Jes. 51:22,23). Dit zullen we binnenkort zien gebeuren. In Jeremia 25 lezen we over het verwisselen van de 'beker van de gramschap' en over 'het rechtsgeding dat de HERE heeft met de volken'. Er komt 'een dag van wraak, een jaar van vergelding in Sions rechtsgeding' (Jes. 34:8). Er komt een dag van wraak over al die leugenachtige anti-Israël propaganda en over al die anti-Israël resoluties en verklaringen. Alles wat Israël aangedaan wordt zal op de hoofden van de daders zelf neerkomen. Immers 'allen die u verslinden zullen verslonden worden, al uw vijanden zullen samen in gevangenschap gaan, uw plunderaars ter plundering worden...(Jer. 30:16).

En wij?
Wij, als Gemeente van de Komende Here Jezus Messias, leven in dit Babylon van het Westen. 'Gij zijt het zout der aarde' zegt de Here Jezus tegen ons. 'Hebt dan zout in uzelf' zegt Hij verder. Zout dat troost en bemoediging brengt aan Israël. Zout van het heil van de Here Jezus, die nog steeds klaar staat om te redden en te bevrijden. Als wij echt 'zout' zijn dan is er nog hoop op een genade kans van de Heer. Zelfs over het Babylon waarin we leven. De Heer zegene Zijn volk Israël, maar ook ons!

drs. Jan van Barneveld