De Profetie uit het Evangelie van Johannes (1)

Dato Steenhuis • 80 - 2004/05 • Uitgave: 17
De Profetie uit het Evangelie van Johannes (1)

“De vijf boeken van Mozes zijn terug te vinden in het evangelie van Johannes"


Vier evangelisten vertellen hun opdracht. Wij zijn er aan gewend, maar waarom vier? Waarom niet een verhaal precies op datum? Is de verslaggeving van die vier evangelisten alleen maar een verslag? Is het meer dan een getuigenis? Maar wat is er in het evangelie van Johannes dan nog meer te zien?


In het Oude Testament is er vier keer sprake van een Spruit. Jeremia spreekt in 23 en 33 over een Spruit die Koning is. Zacharia 3 heeft het over een Spruit die Knecht is en in hoofdstuk 6 heeft diezelfde Zacharia het over een Spruit die Mens is. En Jesaja spreekt in Jesaja 4 over een Spruit die Jahweh zelf is. Vier keer is er sprake van een Spruit. Deze vier vermeldingen sporen helemaal met de vier evangeliën. Een Spruit die Koning is, dat is het getuigenis van Matheüs. Een Spruit die Knecht, dat is het getuigenis van Markus. Een Spruit die Mens is, dat is het getuigenis van Lucas en een Spruit die Jahweh zelf is, dat is het getuigenis van Johannes.
Geen toeval dus dat er vier getuigenissen zijn over onze Heer en Heiland. Hoe zou een getuigenis onze veelkleurige Heer kunnen omschrijven? In het oude testament zijn veelal vier kleuren te vinden bij de tabernakel en bij de kleren van de Hogepriester. Die vier kleuren duiden in dezelfde richting. Ook hangt het voorhangsel (dat scheiding maakt tussen het Heilige en het Heilige der Heiligen), dat een beeld is van onze Heer (zie Hebr.10, waar staat dat er een nieuwe en levende weg is door het voorhangsel heen, dat is Zijn vlees), aan vier pilaren, overtrokken met goud en geplaatst op zilveren voetstukken. Vier pilaren die samen het voorhangsel ophouden. Ook dat wijst naar de vier evangelisten die samen het bijzondere van onze Heer tonen.

Ja, als u een Bijbel hebt, dan hebt u echt iets bijzonders in de handen. Indien u bovendien de Heer Jezus kent als Heiland en Verlosser, dan hebt u de Heilige Geest ontvangen, waardoor u ook nog die Bijbel kunt begrijpen. U bent dan heel erg gezegend.

Nu is de loop van de geschiedenissen in het evangelie van Johannes wel bekend. Heel vaak is er gepreekt of is er geschreven over dit evangelie. Nog meer van hetzelfde? Neen, iets anders. Omdat het geheim van onze Heer in Johannes te maken heeft met Hem die Jahweh zelf is, gaat de strekking ook veel verder dan gebeurtenissen van destijds waarvan wij een verslag hebben gekregen. In een serie artikelen probeer ik profetische lijnen aan te geven vanuit dit bijzondere verslag van Johannes.

Eerst nog een algemene opmerking.
De vijf boeken van Mozes (de Thora) zijn helemaal terug te vinden in het evangelie van Johannes. Jahweh had Zichzelf aan Mozes geopenbaard en het is helemaal niet verwonderlijk dat die openbaring spoort met het getuigenis van Johannes, waar het over Diezelfde Jahweh gaat. Om maar gemakkelijk te beginnen: het boek Genesis vindt u helemaal terug in hoofdstuk 1 van Johannes. Het bijbelboek Genesis is, als het ware, een ouverture op de hele Bijbel. In een ouverture (bij de muziek) wordt in grote lijnen het hele stuk getoond. Een soort voorwoord dus. Genesis begint met de wording van alle dingen en eindigt met de zegenrijke regering van de Redder van de wereld (in Jozef). Ook het eerste hoofdstuk van Johannes begint met de wording en eindigt met de Mensenzoon.
Tussen dit alles in wordt er getuigd van Iemand die vlees en bloed aannam, in Zijn eigen schepping kwam en bovendien het Lam van God was, dat de zonden van wereld wegnam.

Als onze Heer terugkomt op aarde, zal dit alles heel duidelijk zijn. Het is dus niet alleen een verslag van toen, maar ook een profetie van de toekomst. Nu is alle profetie gekoppeld aan het getuigenis van Jezus. Openbaring 19 vers 10 zegt immers dat het getuigenis van Jezus de geest (de adem) van de profetie is.
Ook in hoofdstuk één van Johannes is de heraut van de Koning aanwezig en bereidt hij de weg voor die Koning. De Heer Jezus noemt Johannes de doper: de Elia die komen zou. Vlak voor de openbaring van de Koning der koningen in de toekomst, zal er een Elia, een wegbereider zijn.

De eniggeboren Zoon van de Vader, die aan de boezem van de Vader is, wordt zichtbaar. Toen heeft vrijwel niemand iets begrepen van deze grootheid. Vandaag is het niet beter. En straks?
Wie zal weten wie er terugkomt?
Waarom zou Paulus, in Efeze 1, bidden om “een geest van openbaring en verlichte ogen van het hart, om Hem recht te kennen”?
Dat gebed is vandaag de dag heel erg nodig, omdat de tegenstander (de satan) alles probeert om de aandacht bij onze Heer weg te trekken en die aandacht te brengen bij iets van een mens. Er is veel meer over te weten!

Dato Steenhuis