De rechterstoel van Christus

Henk Schouten • 79 - 2003/04 • Uitgave: 23
We schreven over het fantastische gebeuren, dat we de opname van de gemeente noemden. Zo maar, op een moment dat alleen bij de Here God bekend is, zal de gemeente van de aarde weggerukt worden. We zullen de Here tegemoet gaan, om voor altijd bij Hem in het huis met de vele woningen te zijn. Twee belangrijke gebeurtenissen die dan plaatsvinden, moeten we nader benoemen. Allereerst zullen we schrijven over de beoordeling die voor de rechterstoel van Christus gehouden wordt, later zullen we het hebben over de bruiloft van het Lam, de gemeente is vooral ook bruidsgemeente.

Beoordeling
Er is een verschil tussen een beoordeling en een veroordeling. In het eerste geval krijgt de beoordeelde een compliment, een felicitatie en altijd een waarderend woord. Een prijs wordt uitgereikt. Bij een veroordeling ligt het accent op straf, de strafmaat is in dat geval afhankelijk van de zwaarte van de overtreding. Gelovigen worden beoordeeld, ongelovigen worden veroordeeld. De finale veroordeling van de ongelovigen wordt beschreven in Openbaring 20:11-15, dan gaat het om de tweede dood, waarbij de strafmaat is voor eeuwig geworpen worden in de poel van vuur.
Helaas heeft men in menige belijdenis beide elementen kort samengevoegd in formuleringen als: ‘vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden’. Hoewel in deze zin die beide aspecten wel zitten ‘levenden en doden’, heeft dit er in de praktijk toe geleid dat men alles over dit oordeel ver naar voren schuift, naar een ‘jongste dag’. Op die jongste dag wordt bij wijze van spreken alles door een druk op de knop in één keer geregeld. Wie de Bijbel nauwkeuriger leest ziet dat het om verschillende momenten en plaatsen gaat.

Bij de opname
Wanneer de gemeente is opgenomen, zal alleen zij beoordeeld worden. Het gaat dan niet om de ongelovigen. In 2 Corinthiërs 5:10 horen we van de apostel ‘Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht heeft, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad’. Het gaat hier zondermeer om gelovigen. Datzelfde zien we ook in 1 Corinthiërs 3:13 waar we lezen: ‘Want de dag zal het doen blijken, omdat Hij met vuur verschijnt, en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken’.
Er wordt door de Here Jezus dus gekeken naar de kwaliteit van ons leven en van onze activiteiten. Het is niet zo dat we nog ‘verloren’ kunnen gaan. De rechterstoel van Christus ‘Hij zal loon ontvangen’ schrijft de apostel. Wanneer de kwaliteit van iemands werk onvoldoende is en verbrand, ‘zal hij zelf gered worden, maar als door vuur heen’. Ook hier gaat het duidelijk om de beoordeling van de gelovige en dat staat helemaal los van het oordeel dat de ongelovige eenmaal treffen zal. Het is van eeuwigheids betekenis en waarde, dat we hier en nu in dit leven ons vertrouwen op de Here Jezus stellen, dan zullen we eenmaal voor Zijn rechterstoel verschijnen en loon ontvangen. Bent u er zeker van door genade Gods eigendom te zijn?

De rechterstoel
De in 2 Corinthiërs 3 genoemde rechterstoel van Christus, is een soort van platvorm dat gebruikt werd door rechters en koningen, in die zin is het woord heel toepasselijk door ‘rechterstoel’ vertaald. Daarnaast is bekend dat deze ‘verhogingen’ ook gebruikt werden in de arena’s waar de grote evenementen plaatsvonden. We kennen dat gebruik natuurlijk nog wel. Een club die de kampioensbeker heeft behaald, moet naar het podium komen en de VIP’s een hand geven. Deze VIP’s overhandigen de beker, de medaille en de bos bloemen. Daar wordt voor ieder zichtbaar dat de sportman of vrouw gehuldigd wordt vanwege de prestatie. Zoiets mogen we hier ook zien, wanneer we als gelovigen voor de ‘bema’, de rechterstoel van Christus verschijnen. Het ‘welgedaan, gij goede en getrouwe dienstknecht’ zal uit de mond van de Heiland worden vernomen, ‘over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal Ik u stellen’. We zullen kransen, kronen en een nieuwe naam ontvangen. De bijbel geeft op verschillende plaatsen iets vrij, van de heerlijke dingen die voor Gods kinderen zijn weggelegd. Daar, voor de troon van Christus, zullen we die heerlijke dingen in ontvangst mogen nemen. Sommigen met glans, anderen als door vuur heen, maar des-al-niet-te-min gered door het offer van onze Heer, Hem zij de glorie.

We mogen hoopvol en verwachtingsvol uitzien naar die heerlijke gebeurtenis. Nu nog echter is het genade tijd, tijd om te werken en zo te investeren in het fantastische dat de Here voor ons heeft. Genade tijd, betekent ook anderen bekend maken met het evangelie, opdat ook zij niet verloren gaan. Wellicht worden nog zielen gered die met ons schitterend openbaar mogen worden voor de rechterstoel van Christus. Wij verwachten en zien uit naar onze Heiland, Hij komt. Maranatha.

ds. Henk Schouten