De rechterstoel van Christus

Henk Schouten • 83 - 2007 • Uitgave: 14
De rechterstoel van Christus

Iedereen zal eenmaal door de Here God geoordeeld worden. Hebreeën 9:27-28 is daar zonneklaar in. “En zoals het de mensen beschikt is eenmaal te sterven en daarna het oordeel, zo zal ook Christus nadat Hij Zich éénmaal geofferd heeft om veler zonden op Zich te nemen, ten tweede male zonder zonde aanschouwd worden door hen, die Hem tot hun heil verwachten.” In het verleden heeft men dikwijls beargumenteerd dat er op het einde der tijde één grote rechtzitting komt, waar iedereen be- dan wel veroordeeld worden zal. De Bijbel geeft inderdaad wel aan dat iedereen geoordeeld zal worden, maar niet dat het allemaal op hetzelfde moment zal gebeuren. De rechterstoel van Christus is de plaats en het tijdstip waarop gelovigen ge-/beoordeeld zullen worden.

2 Korintiërs 5:9-10
Dit Bijbelgedeelte laat ons zien dat alle christenen voor de rechtstoel van Christus geplaatst zullen worden. Wanneer we goed lezen, zien we dat het daar alleen om Christenen gaat, over onbekeerde mensen wordt helemaal niet gesproken. Ook stellen we vast dat er niet gesproken wordt over gelovigen uit het Oude Testament, of over gelovigen die nog uit de Grote Verdrukking zullen komen, of die er ten tijde van het vrederijk zullen zijn. Het gaat hier echt alleen om mensen die in de tegenwoordige tijd tot geloof in de opgestane Heer gekomen zijn. Deze rechtszitting vindt plaats in de hemel en is waarschijnlijk één van de eerste gebeurtenissen daar, nadat de gemeente is opgenomen. Eenvoudig gezegd, iedereen die daar is zal behouden zijn. Bent u daar ook bij?

Zonde
We mogen vaststellen dat de rechtspraak voor de rechtsstoel van de Heer niet over zonde zal gaan. Wij immers geloven dat Jezus Christus om verzoening te doen voor onze zonde aan het kruis genageld werd. Op Golgotha droeg Jezus de straf op de zonde die voor ons bedoeld was. Zijn plaatsvervangend sterven kocht ons vrij. Daarom zal ieder daar rechtvaardig verklaard worden en dus ook behouden zijn.
Voor de rechterstoel worden we dus niet geoordeeld vanwege onze zonde, we worden beoordeeld op grond van onze daden, wel heel in het bijzonder die daden die getuigen van ons geloof en vertrouwen in de Heiland. In vers 10 staat het zo: “opdat een ieder wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht heeft, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.”

Belijden van zonde
Wanneer een christen niet meer geoordeeld wordt vanwege de zonde, waarom moet hij die dan nog wel belijden? Wanneer zonde in ons leven komt, verwijdert dat ons uit de gemeenschap met de Heer. Om dat kwalijke te voorkomen, moeten we onze zonde belijden, zoals ook in 1 Johannes 1:9 staat. De Here God zal ons vergeving schenken wanneer we onze zonden belijden, want Christus had daartoe immers al de prijs betaald. Zolang we op aarde verblijven, hebben we met zonde te maken; wanneer we ingegaan zijn in het Vaderhuis zal die strijd voorbij zijn.
Paulus schrijft ons in drie beelden over deze strijd en de (eind)beoordeling:

In Romeinen 14:10 lezen we: “wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat minacht gij uw broeder? Want wij zullen allen gesteld worden voor de rechterstoel van Christus.” De rechterstoel van de Heer wordt hier genoemd als een reden om elkaar niet te beoordelen of je zelf boven een ander te plaatsen. We zijn niet in een positie om elkaar de maat te nemen. Daar moeten we alle dagen van leren, want we be- en veroordelen anderen zo snel. We zullen allemaal voor de rechterstoel van de Heer verschijnen, Zijn beoordeling is zuiver. Laten we elkaar bemoedigen op de weg van de Heer te blijven.
In 1 Korintiërs 3 gebruikt Paulus het beeld van een bouwwerk dat op een fundament wordt opgetrokken. Iedere gelovige heeft dezelfde grondslag, staat op hetzelfde fundament. Dat is het werk van onze Verlosser, daar kunnen en hoeven wij niets aan toe te voegen. We kunnen met allerlei materialen daarop bouwen, die materialen zijn wel verschillend in kwaliteit en houdbaarheid. De bedoeling is duidelijk: onze levens zullen geëvalueerd worden in het licht van de eeuwigheid. Wat voor eeuwigheidswaarde draagt ons bestaan in de tegenwoordige tijd met zich mee. De Heer zelf zal daarover oordelen. We lezen ook hier duidelijk dat er geen veroordeling zal plaatsvinden, we zullen loon krijgen naar de kwaliteit van ons leven. Er is verschil, maar ieder is behouden.
In 1 Korintiërs 9:24-27 komt het voorbeeld naar voren van de renbaan, de wedstrijd, het stadion (zeggen nieuwe vertalingen). Om een race te winnen moet de atleet gedisciplineerd zijn. Zo moet ook het leven van een gelovige gedisciplineerd zijn. Alles wat tijdens de race kan hinderen moet voorkomen worden. In Korinthe was het meedoen aan wedstrijden de gewoonste zaak van de wereld. Net als in onze wereld had sport daar een hoog waarderingscijfer, actief zowel als passief. De winnaar krijgt de erekrans, geweldig toch?! Op meer plaatsen word gesproken over de beloning die er voor gelovigen zijn zal, kransen, kronen, speciale stenen. Allemaal beeld of symbool voor de beloning die er komen zal na de reis door dit leven voor ieder die volhardt.

Wanneer u zich afvraagt wanneer we die beloning zullen ontvangen, dan geloof ik dat het zijn zal op het moment dat we voor de rechterstoel van Christus geroepen zullen worden. Dan zijn we samen met onze Heer en Heiland.
Ik schreef in voorgaande artikelen over de opname van de gemeente. Straks zal dat moment er zijn. Met allen die ons voorgegaan zijn zullen we samen komen. Ongeloof zal er niet worden gevonden, maar de Heer zal er zijn en zal ons beoordelen, Hij zal ons belonen.
Ook om deze dingen kan ik geweldig uitzien naar wat komen gaat. Ik twijfel er niet aan, ik weet het zeker, Jezus zal spoedig terugkomen. Maranatha!

Ds. Henk Schouten