De Reformatie: actueler dan ooit

Feike ter Velde • 79 - 2003/04 • Uitgave: 15
De Reformatie: actueler dan ooit

Straks is het weer Hervormingsdag, elk jaar op 31 oktober. Vandaar dit themanummer erover. Natuurlijk valt de nadruk op de persoon van Maarten Luther. Immers, hij is de geschiedenis ingegaan als de grote initiatiefnemer, die met moed en voortvarendheid aan de slag ging. Ingaan tegen de meerderheid, omdat je dingen ziet die anderen niet zien of niet willen zien. Ja, daar is moed voor nodig. Het is makkelijk om de andere kant op te kijken en te denken: Het zal mijn tijd nog wel uitduren. Daarom dwingt Maarten Luther respect af en daarom is hij als dè Reformator de geschiedenis ingegaan. We weten van de bedreigingen, dat men zelfs voor zijn leven vreesde zodat hij moest onderduiken. Niet vanwege de ongelovigen, maar vanwege dwalende kerkleiders. De ernstig ontregelde kerkregering, de machtswellust, de geest van het humanisme, het waren allemaal factoren die tot het grote geestelijke verval in die dagen heeft geleid. Maar uit de Reformatie kunnen we leren dat de levende God het niet heeft opgegeven. Hij vestigdede aandacht van mensen op Zijn Woord, al in een heel vroeg stadium. Eerst door de zogenaamde ‘moderne devoten’ (zie De Tijdspiegel, FtV). Daarna door grote mannen als William Tyndale, John Knox, (zie De Puriteinen, JvB) en natuurlijk Maarten Luther en Johannes Calvijn. Gods Woord kwam in de eigen landstaal aan het woord en er ontstond een grote geestelijke ontwaking. De Reformatie bracht niet alleen in de kerk, maar in de hele samenleving grote zegen, ook in de wereld van de kunst. Johan Sebastiaan Bach schijnt gezegd te hebben: "Das Kalvinismus ist kunstfeindlich" – het calvinisme staat vijandig tegenover de kunst. Maar de Reformatie bracht grote kunstenaars voort als Rembrandt en J.S. Bach (zie pag. 21). Is het niet treffend dat de eerste musicus in de Bijbel Jubal heet (Gen. 4:21). Zijn naam betekent: beek, riviertje, net als Bach; hetzelfde woord, dezelfde naam. We mogen met dankbaarheid uit de geschiedenis leren dat de levende God zijn sporen daarin trekt, vooral in de Europese en Amerikaanse geschiedenis en de Joden daarbinnen. "Het is opvallend dat waar vroeger de synagogen in de Diaspora bloeiden, ook de kerk bloeide. Waar de synagogen werden vernietigd en de Joden vermoord – in de holocaust – raakten kerken vaak in verval door vrijzinnigheid" (ds. Willem J.J. Glashouwer). Dat hebben we de afgelopen decennia in Europa op grote schaal zien gebeuren.
Daarom is de boodschap van de Reformatie nog steeds actueel en van groot belang. Terug naar het geloof in de Bijbel en naar de genade van God. Dat is de kern, waarom het in de Reformatie draaide en daar draait het vandaag nog steeds en in toenemende mate om.

Bij dit nummer vindt u als adresdrager een acceptgirokaart. Net als elk jaar in oktober is de komende week een week van Offer en Gebed voor ons werk. Een nieuw winterseizoen is begonnen. Plannen zijn gemaakt. Maar ook de rekeningen moeten worden betaald, dat is altijd een zorg. Ds. Henk Schouten schrijft daarover meer op pag. 8. Wat zou het fijn zijn als u ons werk met bovenal gebed, maar ook met een blijmoedige financiële gift zou steunen. Daarvoor alvast onze hartelijke dank.

Namens de Redactie
ftv