De strijd van de Antitheïsten

Roelof Dijkstra • 85 - 2009 • Uitgave: 12
De strijd van de Antitheïsten

Het Reformatorisch Dagblad plaatste op 17 april jl een stukje over een aantal Amerikaanse Godloochenaars, die zich Antitheïsten noemen. Eén van de kreten van deze lieden is: “Godloochenaars ontwaakt! Verheft uw stem tegen de perverse en vergiftigende invloed van het geloof in God. Stoot Hem van Zijn troon.” Dit moge dus beschouwd worden als het grondbeginsel van deze strijdlustige beweging en daarmee de opmaat van hun aanvalsplan, dat zich ten doel stelt het geloof uit de openbare maatschappij, maar ook uit de samenleving te bannen.
De namen die genoemd worden zijn die van ene Christopher Eric Hitchens, waarvan op internet vermeld wordt dat het een militante atheïst is, voorts die van Clinton Richard Dawkins, een bevlogen evolutieleer-aanhanger die zichzelf ook nog geleerde schijnt te mogen noemen, vervolgens die van Sam Harris, waarvan ook vermeld wordt dat hij een militante atheïst is en tot slot de naam van ene ‘filosoof’ Daniel Dennett.
Dit bij de mensen van deze wereld in hoog aanzien staand samenraapsel vurige Godhaters is verbonden aan de Secular Coalition for America. Hun namen worden, met uitzondering van die van Dennet, genoemd in het raadgevend orgaan van die vereniging.

Waar christendom
Nu maken wij, die onszelf vol trots veelal ‘nuchtere Hollanders’ noemen, ons in dit landje doorgaans niet zo druk over zoiets en beschouwen dergelijke dingen in Amerika als één van de vele ‘ver van mijn bed shows’, die ons niet zullen raken. Maar toch, in aanmerking nemend dat vele ontwikkelingen aan de overkant van het grote water overwaaien naar hier, zouden er ook in ons land wel eens strijdlustige bewegingen met gelijke doelstellingen kunnen komen of… reeds aanwezig zijn.
De eerste tekenen van groeiende Godsverachting en openlijke uitdaging aan de christenen aan deze zijde van het water, waren de onlangs op Engelse bussen geplaatste teksten: ‘Er is waarschijnlijk geen God.’, korte tijd later hier ten lande gevolgd door een enorm bord met hetzelfde opschrift langs de snelweg A4. Toevallig hè?
Vanzelfsprekend kan ik wel meer ingaan op de ontwikkelingen in Amerika en de dreiging die daarvan ook naar Nederland uitgaat, zij worden immers met een verwijzing naar de vier ruiters uit het boek Openbaringen ‘de vier ruiters van het Antitheïsme’ genoemd, maar laat ik mij voor nu beperken tot iets anders.
Er zijn namelijk een aantal achtergronden die iedere lezer(es) tot nadenken moeten stemmen en tot zelfbeschouwing dient te brengen. De oorlogszuchtige makkers van het kwaad richten zich namelijk alleen op het ware Christendom. Sam Harris schrijft in een boek: ‘Orthodoxe christenen staan ergens voor. Die zijn duidelijk. Vage christenen dwingen geen respect af. Die hoef je ook niet te bestrijden. Die vallen ook om als je nog maar één pijl uit de pijlkoker hebt getrokken en die wilt gaan aanspannen.’
Wat een opvallende zin is dit, niet? Hier hebben we de doelstellingen van hun strijd: diegenen, maar dan ook alleen diegenen die het eigendom van Christus zijn. Tegen de anderen, namelijk die lauwloenen-christenen, hoeven ze niet te strijden, want die ‘hebben’ ze al. Het is nauwkeurig overeenkomstig datgene wat onder Gods toelating uit de koker van satan komt. Op geestelijk gebied ligt hij bij de ongelovigen, de laffe huichelaars en naamchristenen onder de tafel te slapen, maar bij degenen die het eigendom van Christus zijn ligt hij echt niet onder de tafel te slapen. Die strijd wordt openlijker en dus feller.
Leggen wij Gods Woord daarnaast, dan zien wij door geheel het Woord heen op wie satan zijn pijlen richt. Laten we zien wat de HEERE Zelf zegt tot Simon Petrus in Lucas 22:31 ‘En de Heere zeide: Simon, Simon, ziet, de satan heeft ulieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe;’ (SV). En in 1 Petrus 4:17 is geschreven: ‘Want het is de tijd, dat het oordeel beginne van het huis Gods; en indien het eerst van ons begint…’ (SV). Wie Gods huis zijn, is uitdrukkelijk vermeld in Hebreeën 3:6. En in Hebreeën 12:8 is één van de kenmerken van de ware christen vermeld. Kortom, alleen de waarachtig gelovigen kunnen verwachten dat de weerstand tegen hen zal toenemen en dat de naamchristenen, die de kerken voor een groot deel vullen, tot hun plezierige geruststelling nog niets te vrezen hebben.

Makke kudde
Voor Hitchens, waarover geschreven wordt dat hij een vaardig en gedreven spreker is, betekent de strijd tegen het geloof vooral ‘de tegenstanders in hun hol opzoeken.’ Let wel: het minachtende ‘hun hol’ zijn de kerken. Dáár zoekt deze oorlogszuchtige vijand zijn vermeende tegenstanders. Dáár ook, binnen de kerkmuren, zal klaarblijkelijk eerst het onderscheid gaan plaatsvinden tussen zijn en schijn.
Want het mooiste vindt Hitchens als hij bij christelijke instellingen of zelfs in kerken mag komen om zijn verhaal te doen. Kijk, er is namelijk altijd wel iemand binnen een christelijke gemeenschap, kerk of instelling, die begrip heeft voor de standpunten van andersdenkenden, of het nu eerbare mensen schijnen te zijn of anders politici, islamieten of militante Godhaters die bovendien openlijk verklaren op de ondergang van het geloof uit te zijn. Jazeker: er is altijd wel iemand die begrip heeft en met een vriendelijk gezicht begrip wil kweken om de vijand binnen te halen. Dat is dan ook het werk van het welbekende kaf onder het koren binnen de kerken. Het kaf, zoals u weet, dat onmiddellijk verstuift zodra het op echte liefde tot God en de naaste, dan wel op openlijk getuigen aankomt en dat altijd lafhartig mee glundert met de wereld.
Hitchens: “Het moment suprême is als ik als ongelovige ergens de preekstoel op mag. Dat is al verschillende keren gebeurd. En ik krijg helemaal een kick als mensen juist op die uitgesproken christelijke plaatsen hun waardering of instemming laten blijken. Tot mijn verbazing krijg ik soms zelfs in kerken applaus.” Inderdaad, met wijd opengesperde ogen en bijna open monden luistert de makke kudde naar de duivel op de preekstoel en stemt tot slot volmondig in met luid applaus, voorzien van een tevreden glimlach dat eindelijk het oude stof wordt weggebezemd.
Je kunt het je bijna niet voorstellen, maar stel dat er over afzienbare tijd ook in Nederland dergelijke lieden verschijnen, mèt eerst een openlijke oorlogsverklaring tegen het geloof, de christenen en de kerken, dan nog zouden ze onthaald worden en instemming krijgen. Immers, één op de zes dominees in Nederland gelooft niet in God. Zoiets zou in de islamitische landen volkomen ondenkbaar zijn. Zelfs in de wereldse maatschappij, als bijvoorbeeld een arts zou verklaren niet in geneeskunde te geloven, of een automonteur niet in het bestaan van automobielen, maar dit alles is wel mogelijk binnen het C(c)hristendom. Zie eens hoe het christendom vol begrip voor alles en nog wat uitgehold en terecht ongeloofwaardig geworden is.
“Maar het is nog niet gebeurd, wat zeur je dan?” denkt u? Wel, let op: kortgeleden, 22 april 2009, is met volledige instemming van de ChristenUnie de omstreden imam Eddaoudi als geestelijk verzorger bij de krijgsmacht aangesteld, ondanks bezwaren van zelfs de VVD, PVV, Verdonk en SGP. Het was deze imam Eddaoudi, die onlangs verklaarde dat christenen met de islam in oorlog zijn.
Of het CDA werkelijk het bezwaar had dat zij, denkend aan stemmenverlies, voorgaf te hebben, is volkomen ongeloofwaardig want dan zou ze de staatssecretaris van eigen partij wel harder aangepakt hebben, maar dit even terzijde over het altijd leugenachtig gedrag van onze politici.

Slap christendom
Terug naar de Antitheïsten. Zij hebben hun oorlogsverklaring aan de ware christenen afgegeven (anderen kunnen gerust blijven slapen en hoeven beslist verder niet te lezen) en geven natuurlijk, evenals imam Eddaoudi met zijn uitlating dat christenen met de islam in oorlog zijn, de christenen de schuld. Afgaand op de uitlatingen van bovengenoemd viertal verdorven lieden, die als dienstknechten van de duivel zeer beslist niet stil zitten en afgaand op meer vanuit Amerika overwaaiende ontwikkelingen, is het voor waarachtig gelovigen verstandig om rekening te houden dat zij op enig ogenblik te maken zullen krijgen met groeiende tegenstand.
Over het stukje in het RD is nog bijzonder veel te schrijven, met niet minder opmerkingen over ons lauwe, slappe C(c)hristendom in Nederland, dat zich zo’n beetje alles zwijgend en zonder tegenstand laat voorpraten en vervolgens binnen zichzelf laat voortzieken.
Neem als voorbeelden het geloof in de ‘theïstische evolutie’ en/of ‘Intelligent design’, ‘interreligieuze dialogen met Moslims’, de plaats van de vrouw in de kerk, aanvaarde homofiele samenlevingsvormen, nieuwe vertalingen, zouteloze ‘ieder wat wils’-preken, persoonsverheerlijking van het koningshuis, enzovoorts.
Het zijn die christenen die zich wel zondag aan zondag ter kerke of ter samenkomste begeven, maar let eens op de vruchten van hun naastenliefde, de werkelijke belangstelling voor hun ‘broeders en zusters’ en welke waarde ze hechten aan hun geld en goed… Dìt nu zijn voor bovengenoemde lieden niet de huichelaars en de geveinsden, neen, voor de kinderen van de vader der leugen zijn dat de ware gelovigen, want daarover schrijft hij: ‘…godsdienstigen zijn of schizofreen of doortrapte huichelaars.’

De verliezer is bekend
Toch komt ook de dag dat de HEERE niet langer zal zwijgen en dat Hij handelend zal optreden. Dan zullen de waarachtig gelovigen reeds opgenomen en in de hemel zijn, want de HEERE weet Zijn kinderen te vinden, waar ook ze maar zwerven over deze aardbol en in welke omstandigheid ook. Ja, Hij weet ze te vinden!
Zij zullen dan hun Heere en Heiland ontmoeten, maar dan zullen zij die nu niet weten wie zij zullen dienen en dan achtergebleven zijn, plots uit hun heerlijke, genoeglijke levensslaapje ontwaken en de ogen openen in een tijd dat de echte vier ruiters uit de Openbaringen voor hun ogen werkelijkheid zijn. En dan is het woord van Openbaring 3:16 feit. Het is dan ook de tijd dat de macht uit de hel, zijn muil vol leugens openspert, waarvan dit viertal de wegberijders zijn. Lees 1 Timoteüs 5:24. De Heere had Zijn wegberijder en zal ze voor Zijn Wederkomst nogmaals hebben, maar de aap van God heeft ze ook en niet alleen in hen die regeren.
Maar hoe dan ook, dit alles is voorzegd. Zij willen de strijd? Zij krijgen de strijd! Maar ik weet nu al wie gaat verliezen. Namelijk diegene(n) over Wie de Geest tot mij sprak toen ik in Zijn opzoekende liefde en genade mocht horen:

Gods Woord houdt stand in eeuwigheid
En zal geen duimbreed wijken.
Beef, satan! Hij die ons geleidt,
Zal u den vaan doen strijken!

Roelof Dijkstra