De Syriërs hadden de tempel ontwijd!

Jan van Barneveld • 80 - 2004/05 • Uitgave: 18
De Syriërs hadden de tempel ontwijd!
Profetische signalen vanuit Chanoekah


De zeven bijbelse feesten van Israël hebben een diepe profetische betekenis. De 9e december viert het Joodse volk overal ter wereld het vrolijke Chanoekah feest. Een merkwaardig feest, dat niet in het O.T. voorkomt, maar wel door de Joden wordt gevierd. Het komt wel in het N.T. voor, maar Christenen geven er geen aandacht aan. Dat is jammer want ook van dit feest gaan profetische signalen uit.

Chanoekah
Chanoekah betekent inwijding. Jezus was in de winter tijdens het ‘Vernieuwingsfeest’ (veel vertalingen spreken over het ‘feest van de tempelwijding’), in de tempel te Jeruzalem (zie Johannes 19:22-39). Die inwijding viert Israël tijdens Chanoekah. Acht dagen wordt er elke dag een kaars aangestoken van de chanoekiah, de negenarmige kandelaar. De middelste arm van de kandelaar is de sjamasj, de ‘dienaar’ die gebruikt wordt om de andere kaarsen aan te steken. De Tempel van Ezra was door Syrische bezetters verontreinigd door een afgodsbeeld en door offers van varkens. Toen men, nadat de Makkabeeën de Syriërs verjaagd hadden, de Menorah, de zevenarmige kandelaar die in het Heilige van de Tempel stond, weer wilde aansteken, was er geen olie meer, die volgens het voorschrift van Mozes was bereid. Een tempeldienaar vond nog een flesje heilige olie met het priesterlijke zegel. Dat was genoeg voor maar één dag. Het wonder is dat de Menorah acht dagen lang bleef branden. Precies genoeg tijd om nieuwe olie voor de lampen van de Menorah te bereiden. Dit wonder wordt tijdens Chanoekah herdacht. Gods Licht brandde weer op de voorgeschreven manier in de Tempel. Dit heeft voor ons een diepe, geestelijke betekenis. In deze tijd is de ‘lamp van God’ in onze kerken en samenkomsten bijna uitgegaan. De grote afval, die maar steeds doorgaat, wordt geïllustreerd door het feit dat de komende weken in veel kerken alleen de lichtjes van de (heidense) kerstboom branden. Maar de Sjamasj, de Dienaar (‘IK ben in uw midden als Dienaar’, zegt Jezus) wil ook voor ons het wonder doen. Hij kan met een klein beetje olie (beeld van de Heilige Geest) het Licht weer aansteken.

Spiegelbeeld van de eindtijd
Chanoekah wijst ook profetisch naar de eindtijd. Paulus en de Here Jezus Zelf geven ons duidelijke aanwijzingen in die richting. In de ‘rede over de laatste dingen’ wijst de Here Jezus op de ‘gruwel der verwoesting’ die ‘op de heilige plaats gaat staan’ (Mattheüs 24:15). Paulus legt uit dat de antichrist van de eindtijd ‘zich in de tempel van God zet, om aan zich te laten zien dat hij een god is’ (2 Thessalonicenzen 2:4). Om deze profetieën beter te begrijpen moeten we terug in de geschiedenis van Israël en naar de profeet Daniël. In 538 v.Chr. werd het fundament voor de tweede Tempel gelegd. Er was heel wat tegenstand en pas 15 jaar later werd de herbouw weer opgepakt. Onder de Perzische vorst Darius kwam deze Tempel in 516 klaar. We maken nu een grote sprong in de geschiedenis. Van 175 – 164 vóór Christus was de Syrische vorst Antiochus IV Epiphanes een van de grote machthebbers uit die tijd. Hij staat profetisch model voor de antichrist. Hij wilde de Grieks-Oosterse cultuur met de daarbij horende afgodendienst overal in zijn rijk ingang doen vinden. Desnoods met geweld. Een wereldreligie, zoals we die binnenkort ook kunnen verwachten. In die tijd hoorden daar afgodenoffers, de Griekse taal, levensstijl en cultuur bij. De zogenaamde Hellenistische Joden in Jeruzalem gingen daarin van harte mee. Maar orthodoxe Joden verzetten zich en werden gruwelijk vervolgd. Op het vieren van de sabbat, bijbelse feesten en torah-onderwijs stond de doodstraf. Beeld van wat staat te gebeuren. Ook voor bijbelgetrouwe Christenen, die Jezus belijden als Zoon van God en Verlosser! Veel gelovige Joden stierven in die tijd de marteldood. Antiochus maakte het zo bont dat hij een afgodsbeeld van Zeus in de Tempel liet plaatsen en varkens ging offeren. Het was de bedoeling van Antiochus om het Joodse volk en het Joodse geloof te vernietigen. Toen kwam er verzet. De priester Matthias (Mattitjahoe) uit het dorpje Modi’in riep op:’Wie voor God en de Torah is voege zich bij mij’. Hij had vijf zonen en één van hen, Judas Makkabeüs, nam de leiding van de strijd tegen de Syriërs op zich. Verschillende malen slaagde hij erin om de Syrische legers van Antiochus te verslaan. Het parool van de Joodse vrijheidsstrijders uit die tijd was: ‘De lofverheffingen van God zijn in hun keel, een tweesnijdend zwaard is in hun hand’ (Psalm 149:6). Ten slotte wist Judas Makkabeüs de Syriërs uit Jeruzalem te verjagen. De Tempel werd gereinigd en opnieuw ingewijd: Chanoekah. De Here Jezus en Paulus tillen deze geschiedenis met de profetie van Daniël naar de eindtijd.

Nieuwe tempels
De profetie over Antiochus IV Epiphanes lezen we in Daniël 11. Daar lezen we hoe hij op de terugweg van een mislukte oorlog tegen Egypte (de koning van het Zuiden) woedend tegen het Joodse volk tekeer gaat (30, 31). In vers 31 lezen we profeteert Daniël dat hij het ‘heiligdom ontheiligt… en een gruwel opricht, die verwoesting brengt’. De afval van de hellenistische Joden (te vergelijken met veel seculiere Joden in onze tijd) en de opstand van de Makkabeeën worden in het volgende vers beschreven. Daniël voorzegt dat een dergelijke gebeurtenis ook in de tweede helft van de laatste jaarweek zal plaatsvinden (zie Daniël 9:27 en 12:11). Sommigen zien die ‘gruwel’ al meer dan 13 eeuwen op het tempelplein staan. De twee islamtische afgodentempels! De meeste lezers van ons blad weten dat de voorbereidingen voor de bouw van de derde Tempel al bijna zijn afgerond. De tempelbouw is één van de 613 geboden, die het Joodse volk zijn opgelegd. Er staat immers: ‘En zij zullen Mij een heiligdom maken en IK zal in hun midden wonen’ (Exodus 25:8). In 1967, toen Israël de oude stad Jeruzalem en het Tempelplein op Jordanië heroverde, was er een gelegenheid om de Tempel te herbouwen. De opperrabbijn Goren was dat dan ook vast van plan. Maar generaal Moshe Dayan verhinderde dit plan. Hij vond dat het beter was de Arabisch-Islamitische wereld niet verder tegen Israël in het harnas te jagen. Hij gaf het dagelijkse beheer over het Tempelplein over aan de Islamitische beheersraad, de Waqf. In de hoop de Islam en de Arabieren gunstig te stemmen. Dat is dus duidelijk mislukt. Vele malen heeft Israël, vaak onder druk van het Westen, geprobeerd de Arabieren gunstig te stemmen door toe te geven. Altijd zijn die pogingen mislukt. Laat dat een les zijn voor onze politieke en geestelijke leiders. Anderen denken dat de Tempel nog niet herbouwd is om eenzelfde reden waarom David de eersten Tempel niet mocht bouwen. Hij had teveel bloed vergoten (zie 1 Kronieken 22:8). Hoe dan ook, er komen nog twee Tempels. In de binnenkort te herbouwen Tempel zal de antichrist met de ‘gruwel der verwoesting’ zijn door profeten en Jezus Zelf voorzegde rol spelen. Daarna, aan het einde van de laatste jaarweek, zal die Tempel, waarschijnlijk gedeeltelijk verwoest, hersteld en gereinigd worden. Reden voor een nieuw, messiaans Chanoekah feest! In het Vrederijk zal dan de Tempel van Ezechiël als Gods huis fungeren. Het is heel goed mogelijk dat een gedeelte van de 1.335 – 1.260 = 75 ‘geheimzinnige’ dagen die in Daniël 12:11 worden genoemd voor die inwijding zullen worden gebruikt.

drs. Jan van Barneveld