De toekomst is reeds begonnen

Joop Schotanus • 78 - 2002/03 • Uitgave: 13
Het is al weer een jaar geleden, maar het staat ons waarschijnlijk bij als de dag van gisteren. Het greep ons aan. Heel angstwekkend en verwarrend. We waren geschokt door het gebeuren van 11 september 2001. Overstelpt door wat we hoorden en zagen op het nieuws. Vliegtuigen die zich inboorden in het World Trade Center. Gebouwen die in elkaar storten als een kaartenhuis. Honderden mensen die de dood vonden in de kortst mogelijke tijd, waaronder nog heel wat brandweerlieden, die te hulp waren gesneld. Zo overweldigend, dat de kleine wereld om ons heen even veel minder betekenis had.

Onze reacties
We probeerden dit indrukwekkende gebeuren een plaats te geven in ons denken. In ons denken over Gods soevereiniteit. We wilden ook ontdekken wat de boodschap voor ons, voor de Gemeente van Christus en voor de wereld moest zijn. Bovenal hoe dit alles onze toekomst zou bepalen. We zochten allerlei verklaringen. Wat had dit alles te maken met het in de wereld oprukkende Mohammedanisme? Wat heeft dit alles te maken met de Koran? De redelijk denkende Mohammedanen gingen zich uitputten in allerlei verklaringen. Wij vonden het moeilijk om hen te geloven. Ze hadden zich toch nog nooit eerder uitgesproken over het armzalige lot van asielzoekers in ons land, die het Mohammedaanse juk en de dood maar ternauwernood hadden kunnen ontvluchten. We hadden gehoopt dat voor de vervolgde christenen in dat soort landen meer begrip zou komen. We moesten toen tijden lang vanuit de media begrip aangepraat krijgen voor een bepaalde goedwillende interpretatie van de Koran. De Islam leerde deze dingen niet. We bleven onze twijfels houden. Hoe konden de daders zonder uitzondering toch zo'n sterk beroep doen op hun eigen godsdienstige overtuiging? De verdere onderzoeken laten niet anders zien dan dat de hele ellende gestoeld is op een fanatieke godsdienstigheid. En dat gaat nog altijd door. In Indonesië en Zuid Soedan, op de Filippijnen en nog zoveel andere plaatsen in deze wereld. De reactie van vele christenen over het wereldgebeuren is er een van onrust en onzekerheid. Men probeert de zaak te lijmen met interreligieuze congressen en gebedssamenkomsten. Zien te redden wat er nog te redden valt. Ondertussen is Bin Laden nog niet opgespoord en gevangen genomen.

De anti-macht
De Here Jezus geeft de inhoud van het Evangelie heel kernachtig weer met: "Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed". Hij stelt daar in Johannes 10:10 tegenover dat Zijn tegenstander komt om te stelen, te doden en te verdelgen. Zelfs in de gematigde Arabische landen wordt via de staatstelevisie de haat gepredikt tegen niet-gelovigen. Er wordt opgeroepen tot een 'heilige oorlog'. In de Moskee-gebeden wordt letterlijk opgeroepen tot vernietiging van Joden en christenen. Er zijn organisaties die zich er op toeleggen om naar dit soort radiodiensten te luisteren en de afschuwelijke dingen die ze horen uit het Arabisch te vertalen: '0 Allah, maak hun vrouwen tot weduwen, hun kinderen tot wezen en maak hen tot een prooi voor de moslims'; '0 Allah, dood hen één voor één, dood hen, en laat er niet één van hen overblijven'.

Kijk omhoog en kijk om je heen
Alles wat wij in onze dagen in toenemende mate gaan meemaken is een beenwijzing naar een verdere ontknoping van het profetisch gebeuren van de eindtijd. In Lucas 21 vinden we het scenario omschreven dat voorafgaat aan de wederkomst van Christus. We zien uit naar de komst van de Here Jezus. Op onze Toogdag zal er op de verschillende facetten van die toekomst gewezen worden. We lezen in het zesentwintigste vers over mensen die bezwijmen van vrees en angst voor de dingen die over de wereld komen. Dat geldt dus voor de mensen die alleen maar om zich heen kijken. Wij worden echter opgeroepen om onze hoofden omhoog te heffen (:28). Niet dat dit zou betekenen, dat we niet meer om ons heen moeten kijken, want wat er op volgt wijst ons ook juist daarop. "Let op alle bomen en speciaal op de vijgenboom" (:29). We letten op de ontwikkelingen onder de volkeren en op wat er gebeurt in het Midden-Oosten. Inzonderheid met het volk Israël.

De wereldcrisis
De beschrijving van de eindtijd in de Bijbel duidt op een wereldwijde crisis. Hadden we ooit gedacht dat we met de ontwikkeling van wetenschap en techniek de wereld beheersbaar konden maken, dan is dat vertrouwen wel heel snel aan het verminderen. De verschijnselen en de gebeurtenissen vertonen steeds meer de apocalyptische kenmerken zoals die in de Bijbel beschreven worden. Er zijn erg veel dingen die uit de hand lopen. Niet alleen de natuurverschijnselen. Ook de relaties van de volkeren en de godsdiensten onderling worden in toenemende mate onbeheersbaar, ondanks de vele inspanningen om ze onder controle te houden. In het licht van de bijbelse profetieën kunnen we zeggen dat de toekomst reeds is begonnen. We kunnen met de dichter instemmen: "In het verleden ligt het heden en in het nu wat worden zal".

Joop Schotanus