De toekomst zal Hij u verkondigen

Henk Schouten • 87 - 2011 • Uitgave: 12
Een heel belangrijk werk van de Heilige Geest heeft te maken met de toekomst. We lezen dat gewoon in Johannes 16:13, ‘de toekomst zal Hij u verkondigen’. Bij alle aandacht die aan het werk van de Heilige Geest wordt gegeven, is dit misschien wel een wat achtergebleven aspect. Gods Geest onthult ons de toekomst. Het is onbegrijpelijk dat in veel kerken en kringen er zo weinig aandacht is voor de Bijbelse toekomstverwachting, terwijl de onthulling van de toekomst toch een duidelijk en bijzonder aspect is van het werk van Gods Geest.

Bijna alle mensen zijn geïnteresseerd in toekomstige zaken en ontwikkelingen. Er worden plannen gemaakt, modellen opgezet waarmee we zelfs proberen de toekomst te sturen: “Als we dit doen, dan zal dat de verwachte ontwikkeling zijn.” Bedrijven maken meerjarenplannen, ontvouwen toekomstvisies.
Er zijn visionairs, mensen die boeken schrijven, cursussen geven en langs die weg proberen uit te leggen waar onze wereld naar op weg is. Sommigen hebben inderdaad groot inzicht. Het verlangen om de toekomst te kennen wordt ook op een veel plattere manier zichtbaar, dan denk ik aan de astrologie. Zelfs op de tv is er een zender die zich daar regelmatig mee bezig houdt. Waar komt die hunkering om de toekomst te leren kennen vandaan? Is dat een herinnering aan het verloren paradijs, of een verlangen naar vastheid en zekerheid? Daar is veel van te zeggen.

Onzekere tijden geven ook aanleiding om meer op de toekomst gericht te zijn. Bij grote rampen en aangrijpende gebeurtenissen zien we dat er meer vraag komt. Dan zoeken mensen ook contact met Het Zoeklicht, “Wat denken jullie daar van, heeft dit te maken met de eindtijd?” Op die vragen kunnen we niet altijd zomaar en pasklaar antwoorden. Zorgvuldigheid is nodig waar sensatie schreeuwerig naar antwoorden zoekt.
Ook wanneer er een persoonlijk drama is, ernstige ziekte of het overlijden van een dierbare, komen mensen die naar de toekomst vragen. Is het niet geweldig dat de Here God ons Zijn Geest gezonden heeft en dat een heel belangrijk werk van Gods Geest is ons de toekomst te verkondigen. Dat biedt troost en zekerheid.

Hoe gebeurt dat? Op welke wijze verkondigt Gods Geest ons de toekomst? We horen soms van de gave van profetie. Dan krijgen mensen een persoonlijk woord door over een gemeentelid of naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis. Dat is best moeilijk te duiden. Hebben we te maken met de Geest van God die iets openbaart, of horen we de geest van een zelfbenoemd profeet? Ik heb veel profetieën gehoord of gelezen die toch niet vervuld werden. Te weinig beseffen we dat het oordeel van de Here over valse profeten hard is: “Ik heb hen niet gezonden.” Deze valse profeten maken meer kapot dan dat ze tot zegen en opbouw zijn.

Gods woord is ons gegeven. Al de woorden in de Bijbel zijn door Gods Geest geïnspireerd. Gods Geest heeft ze ingeblazen. Paulus heeft het over ‘Elk van God ingegeven schriftwoord’ (2 Timoteüs 3:16). In het Grieks staat daar een uniek woord. Door Gods Geest beademt kun je zeggen. In de Schrift vinden we alle dingen die we met betrekking tot onze toekomst moeten weten en het is de Geest van God die de schrijvers daartoe heeft geïnspireerd. De apostel Petrus schrijft hier treffend over: ‘Naar deze zaligheid hebben gezocht en gevorst de profeten, die van de voor u bestemde genade geprofeteerd hebben, terwijl zij naspeurden, op welke of hoedanige tijd de Geest van Christus in hen doelde, toen Hij vooraf getuigenis gaf van al het lijden, dat over Christus zou komen, en van al de heerlijkheid daarna. Hun werd geopenbaard, dat zij niet zichzelf, maar u dienden met die dingen, welke u thans verkondigd zijn bij monde van hen, die door de Heilige Geest, die van de hemel gezonden is, u het evangelie hebben gebracht’ (1 Petrus 1:10-12).

Wij zijn een bijzondere generatie en in een bevoorrechte positie. We kunnen de Bijbel in allerlei vertalingen lezen, maar ook via de computer bestuderen. Daniël had voorzegd dat de kennis vermeerderen zou. Dan moeten we vooral denken aan de kennis van Gods Woord.

Het is de Heilige Geest die ons de toekomst zal verkondigen. Wanneer we de Bijbel bestuderen dan gaan we veel leren van de toekomst.
Wat is de toekomst voor Israël? Kort gezegd, voor hen is het koninkrijk waarover onze Here koning zijn zal en wij zullen met Hem regeren. Wat leert de Bijbel over de toekomst van de gemeente? Ook weer kort samengevat, wij zullen opgenomen worden naar het Vaderhuis en voor altijd met onze Here Jezus mogen zijn. De Bijbel leert ook wat de toekomst zal zijn van al de mensen die de Here Jezus niet kennen en liefhebben. Een vreselijk einde zal er voor hen zijn. Zij zullen geworpen worden in de poel die van vuur en zwavel brandt.

Natuurlijk heeft de Heilige Geest veel schrijvers geïnspireerd over de toekomstige dingen. In Gods Woord vinden we uiteraard veel meer gedetailleerd de toekomst beschreven dan dat ik hier in enkele zinnen neerschrijf. Wat zo bijzonder is, Gods woord is volledig betrouwbaar. Wilt u weten wat uw toekomst is? Ga niet langs de astroloog, klop niet aan bij de goeroes van deze eeuw. Luister naar de Schrift en ga de weg daarin onderwezen en leer hoe heerlijk en zeker de toekomst is, wanneer u Jezus Christus als Heiland kent. Zijn Geest helpt u, dat is Zijn taak.

Ds. Henk Schouten