De toekomstverwachting in de islam

Hans Kruisman • 83 - 2007 • Uitgave: 15
De toekomstverwachting in de islam

Het onderwerp ‘toekomstverwachting’ is bijzonder ruim. In dit korte epistel zou ik mij willen beperken tot een specifiek onderdeel dat ons zo bezig houdt. Bijna elk volk kent een toekomstverwachting waarin de komst van een ‘verlosser’ bepalend is. Maar wie is die ‘verlosser’ waarover de islam spreekt? Kunnen wij als christenen hen de hand geven omdat ook zij ‘Jezus’ verwachten? Welke antwoorden kunnen wij hierop geven?
Ik hoop dat dit schrijven, in deze tijd van grote verwarring, een bijdrage mag leveren om als christen beter stand te kunnen houden.

Binnen de diverse stromingen van de islam leeft een sterke verwachting van de komst van een Messias, al dan niet ‘al Mahdi’ (= de door God geleide) genoemd, die de wereld gerechtigheid zal brengen en terug zal voeren naar de ware islam. Binnen de islam stelt men de vraag of deze Messias de profeet ‘Jezus’ of iemand anders is. Een meerderheid gelooft dat de Messias en de Mahdi twee verschillende personen zijn. Binnen de islam vernemen wij hierover discussie. Het is wenselijk dat u weet dat de meeste moslims een religie belijden die gebaseerd is op twee bronnen. Alle moslims erkennen de autoriteit van de Koran als de belangrijkste bron. De tweede bron die naast de Koran door velen erkend en gebruikt wordt, is de Hadith (= bericht). Globaal kunnen wij stellen dat in de Koran de woorden staan van Allah die aan de Profeet werden geopenbaard, terwijl de Hadith, bestaande uit meerdere boeken, o.a. de woorden van de Profeet bevat die hij zelf heeft uitgesproken. De Koran spreekt niet direct over de komst van een verlosser en de Hadith van Abu Allah bin Masud, waarin dat wel wordt besproken, is niet eenduidig.
De ‘komst van een verlosser’ heeft bij de Moslims een sterke inpuls gekregen door de toespraak van de Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad op de vergadering van de Verenigde Naties in september 2005. Hij eindigde zijn toespraak met een gebed: “…O machtige Heer (Allah), Ik bid tot u om de verschijning van uw laatste vertrouwenspersoon, de Beloofde (Mahdi), die perfecte en pure mens, degene die deze wereld zal vullen met gerechtigheid en vrede…”1).
Ahmadinejad werpt zich op als de Mahdaviat, degene ‘die gelooft in de komst van de Mahdi en zijn wederkomst voorbereidt’. Dit kwam ook tot uiting in een interview dat deze president eens gaf. “Het belangrijkste doel van onze revolutie is de weg vrij te maken voor de wederkomst van de twaalfde imam (= leider), de Mahdi.” In Iran is men (Sjiitische stroming) van mening dat de 12e imam Mahdi naar de moskee van Jamkaran zal komen. Wekelijks bidden de gelovigen met opgeheven handen voor zijn terugkeer2). Maar in Syrië is men (Soennitische stroming) van mening dat de profeet ‘Jezus’ naar de Umayyaden moskee zal komen. Daar staat een minaret die daarom ook de naam ‘Jezus-minaret’ draagt3).

Wie is die verlosser? Wanneer wij de Koran bestuderen, krijgen wij een geheel andere (G)god en een geheel andere Jezus te zien. Mohammed promoveerde een redelijk onbekende oppergod, uit het pantheon4) van goden. Allah, zoals deze god wordt genoemd, is niet de God van liefde, barmhartigheid, troost, vergeving of genade. Hij geeft zijn volgelingen geen zekerheid van het heil, zoals wij christenen dat door de God aller genade mogen ontvangen. En de ‘Jezus’ van de islam is slechts een profeet, een mens die ook onder de zonde valt. Soera 3:59 ‘…de gelijkenis van ‘Isa’ (= Jezus) is bij Allah als de gelijkenis van Adam, die hij schiep van stof, waarna Hij tot hem zeide: Word! En hij werd…’. De Bijbeltekst uit Joh 16:2-3 ‘…ja, de ure komt, dat een ieder, die u doodt, zal menen Gode een heilige dienst te bewijzen. En dit zullen zij doen, omdat zij noch de Vader, noch Mij kennen…’ spreekt duidelijke taal. Wat is deze Bijbeltekst toch actueel! Door de mensen van het Boek (de Joden en christenen) te doden, meent de islamiet god een dienst te bewijzen. Maar zij kennen noch de Vader, noch Jezus Christus, onze Here. Het is helaas de geest van de grote tegenstander, de satan, die zij kennen. Uit Openbaring 6:2 ‘En ik zag, en zie, een wit paard, en die erop zat, had een boog en hem werd een kroon gegeven, en hij trok uit, overwinnende en om te overwinnen…’ zien wij de grote bedrieger die op de Messias lijkt. Hij zal, samen met de valse profeet, komen en een wereldvrede willen realiseren. Maar het wordt een zwarte periode van zeven jaar, Daniël 9:27 ‘En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang.’

Wij, de Gemeente, dienen Hem als de komende Bruidegom te verwachten. ‘…want de bruiloft des Lams is gekomen…’ (Op. 19:7-14); ‘…zijn Zoon te verwachten, die Hij uit de doden opgewekt heeft, Jezus, die ons verlost van de komende toorn….’ (1Tess. 1:9-10). En wij weten (1Kor. 15:50-52) dat wij Hem zullen ontmoeten in de lucht (1Tess. 4:15-17), voordat de bewoners van de aarde de ‘Mahdi’ als hun verlosser op deze aarde zullen ontmoeten.
Onze ontmoeting zal licht en vreugde zijn, maar zij die de God van de Bijbel niet erkennen, zullen bedrogen worden.
Voor deze laatste groep heb ik maar één recept: Bekeert u!

Hans Kruisman

Hans Kruisman is auteur van
De Bijbel aan het Woord.

1) http://www.globalsecurity.org/wmd/library/news/iran/2005/iran-050918-irna02.htm
2) http://www.answers.com/topic/jamkaran
3) http://www.eslam.de/begriffe/u/umayyaden-moschee.htm
4) Een verzameling van goden/een bouwwerk ter ere van alle goden.