De universele kerk

Henk Schouten • 83 - 2007 • Uitgave: 17
De universele kerk

Er zijn veel religies. Al die religies pretenderen de waarheid in pacht te hebben. In onze samenleving zien we hoe geweld soms religieus geïnspireerd wordt. Kwade geesten gaan zover dat zij stellen dat al het geweld door religie wordt veroorzaakt. Daar is nogal wat op af te dingen. Stalin en Hitler, om maar twee voorbeelden te noemen, kunnen we er moeilijk van verdenken dat ze door religieuze motieven gedreven werden. Aan de andere kant, veel conflicthaarden op de wereld hebben te maken met (extreem) moslimfundamentalisme. Dit alles bewerkt wel dat er een mondiale beweging is, die poogt om alle godsdiensten onder het mom van ‘wereldvrede’ onder één noemer te brengen. Eén spirituele wereldreligie, met één Global Theology. Ook in Nederland is er zo’n interreligieus beraad, op hun site zien we o.a. Advayavada Buddhism, Bahá’í-gemeenschap Nederland, Islam en Dialoog, Protestantse Kerk in Nederland (Voorheen SOW-kerken), Platform Spiritueel Café Nederland. Een redelijk bont gezelschap. De doelstelling (zie kader) is niet altijd even helder. Maar het gaat altijd in de richting van eenheid en vrede. Eén geloof, één geloofstheologie en spiritueel geloofshandelen. Kortom geloofsunificatie voor alle religies.
Men spreekt dikwijls over de mogelijkheid tot een ontmoeten van mensen die een andere religie aanhangen, men zegt dat het belangrijk is om begrip te kweken. Met dergelijke termen en voorstellingen wordt de massa gemasseerd. We moeten duurzaam met elkaar samenleven. Gaat het niet om dezelfde dingen, dezelfde G/god, alleen met andere namen en symbolen? Zo klinken de argumenten.

Waar sta je als Bijbelgetrouw christen? Is evangelisatie niet bedoeld om anderen te winnen voor Jezus? Dan krijgt het woord ‘duurzaam’ toch een heel andere inhoud. Wanneer de Here Jezus ons leert dat Hij de Weg, de Waarheid en het Leven is en dat niemand tot de Vader komt dan door Hem, dan is dat exclusief. Er wordt een valse wereldreligie gecreëerd, die straks de mensheid dwingend zal brengen tot de aanbidding van de valse christus. De Babylon-religie herleeft. Allen buigen voor het éne beeld.

Ds. Henk Schouten
Directeur Het Zoeklicht


Doelstellingen korte termijn
• opbouw van een netwerk van interreligieuze en op dialoog gerichte instellingen
• bevorderen van bezoek en deelname aan religieuze bijeenkomsten van andere religies over en weer
• stimuleren van interreligieuze samenkomsten en ontmoetingen
• het voorkomen van het dubbel uitvoeren van activiteiten van deelnemende instellingen
• het samenbrengen van personen en instellingen die behoefte hebben aan interreligieuze contacten
• verspreiden van het interreligieuze gedachtegoed en informatie over religies en levensbeschouwingen
• meewerken aan interreligieuze tijdschriften
• onderzoek naar de rol van religie in de seculiere samenleving
• bevorderen van een positieve rol van religie en spiritualiteit in de maatschappij

Doelstellingen lange termijn
• bevorderen van de kwaliteit van de multireligieuze samenleving
• bevorderen van goede verstandhouding tussen religies en levensbeschouwingen
• bevorderen van de vrijheid van zowel religie als van de vrijheid van verandering van religie
• bestrijding van negatieve vooroordelen ten opzichte van religies en levensbeschouwingen
• bevorderen van de interreligieuze dialoog en wederzijds respect