De vernietiging van Israël… - Geestelijke inspiratie

Feike ter Velde • 85 - 2009 • Uitgave: 4
Duistere machten heersen in het Midden-Oosten en rond Israël. De strijd tegen Hamas in Gaza, zoals die zich de afgelopen tijd heeft voorgedaan, is een strijd zonder einde. Achter Hamas staan donkere krachten en geestesstromingen die maar op één ding uit zijn: de vernietiging van de Joden. Dat staat zwart op wit! Net als bij Hitler en Nazi-Duitsland, komt dit uit, wat de Bijbel noemt, het rijk der duisternis. Daarom is Israëls strijd vooral ook een geestelijke strijd. En daarom is ons gebed voor Israël blijvend nodig.

Voor een oppervlakkig denken is geen plaats als het gaat over het verleden, het heden en de toekomst van het Joodse volk. De Bijbel noemt het Joodse volk: ‘het volk dat alleen woont’: ‘Want van der rotsen top zie ik hem, van de heuvelen aanschouw ik hem. Zie, een volk, dat alleen woont en onder de natiën zich niet rekent’ (Num. 23:9).
Het staat in de rede van Bileam, die was ingehuurd om Israël te vervloeken. Die mogelijkheid had hij kennelijk, vanwege zijn occulte krachten en vaardigheden. Een demonische strijd tegen Gods volk was in het rijk der duisternis bedacht. De exodus van Israël uit Egypte was niet alleen een natuurlijk, aards gebeuren, maar ook voluit een geestelijke strijd! In de nacht van het laatste oordeel over Egypte - de dood van alle eerstgeborenen - was er ook strijd in de hemelse gewesten. Dat blijkt uit de woorden van de Here zelf: ‘…en aan alle goden van Egypte zal Ik gerichten oefenen…’ (Ex. 12:12).
Ook in Openbaring 12 vinden we diezelfde dingen, wanneer Israël in de eindtijd, midden in de Grote Verdrukking, wordt verlost: ‘…en er kwam oorlog in de hemel…’ (Op. 12:7).
In ons Westerse (Griekse) denken is maar weinig plaats voor het Bijbelse denken, dat ons zo vaak spreekt over de onzichtbare dingen achter het zichtbare, de geestelijke werkelijkheid achter de aardse werkelijkheid. We hebben al snel de gedachte dat die vroegere, heidense culturen dichtbij de natuur stonden en daarom de natuurgoden aanbaden. Maar dat is een grote vergissing. Ook in onze tijd zijn diezelfde geestelijke machten nog volop aanwezig, inspireren mensen tot boze daden.
De hele Holocaust - de moord op zes miljoen Joden - komt van de geesten uit de afgrond, die Adolf Hitler - een spiritist - hebben ingefluisterd wat hij moest doen. Het hakenkruis - de swastika - komt uit het hindoeïsme met zijn vele goden en geesten. Hitler had grote belangstelling voor de goden van het Oosten en daarom zo’n haat tegen het volk van God. Zoiets zou men in de moderne, ontwikkelde en geïndustrialiseerde wereld van de 20e eeuw niet verwachten. En toch was het zo en is het nog steeds. Nog steeds zijn die geestelijke machten - met hun geestelijke en politieke programma’s - actief in deze wereld en we moeten ze onderscheiden, herkennen bij een open Bijbel en zo mogelijk ontmaskeren met het Woord der Waarheid.

Bij de exodus uit Egypte wordt ons niet alleen geopenbaard dat het - naast de aardse strijd - ook ging om een strijd in hemelse gewesten. De Here hield toen ook ‘gericht te midden van de goden’ (Ps. 82:1). De Here kwam tot de occultist en tovenaar Bileam. Die was gevraagd door de koning van Moab met de naam Balak (dat is: Verwoester) om Israël te vervloeken. Kennelijk was zijn aardse kracht ontoereikend en ging hij het zoeken in de geestelijke wereld. Balak en Bileam brachten eerst offers aan Baäl (Num. 22:40), terwijl Bileam al wist dat hij alleen Gods woorden over Israël zal kunnen spreken - dat is zegenen in plaats van vervloeken. We zien een indrukwekkende geestelijke strijd met Balak en Bileam. De Here hield Zijn ogen open over Israël. De vervloeking hield Hij tegen, want achter die woorden van vervloeking zitten ook de krachten van satan, Gods grote tegenstander, die Israël wilde vernietigen. Toen probeerde de duivel het via een andere weg: het volk begon ontucht te plegen met de dochters van Moab en het volk boog zich neer voor de goden van Moab (Num. 25:1-2).
Dan komt daar Gods oordeel over. Vierentwintigduizend mensen komen om in Israël vanwege deze zonde. Maar ook hier, naast de aardse strijd, voluit een geestelijke strijd. De boze geesten, duivelen en demonen, dansten rond het volk van God hun macabere dansen. Ook vandaag moeten we oog leren krijgen voor de geestelijke machten in de lucht, want daar ligt de strijd van elk kind van God en van de hele gemeente van Christus (Ef. 6:12). God gaf het niet op met Zijn volk, ondanks al hun falen. Want Zijn verbond met Israël is een eeuwig verbond, ondanks alles. Zoals Hij de Gemeente van Christus en elke individuele gelovige trouw blijft, ondanks alle ontrouw van onze kant, zo ook aan Israël. Ook in de strijd die vandaag woedt in het Midden-Oosten.

De oorlog met Hamas is voorlopig ten einde door een staakt-het-vuren. Maar dat is een broos bestand. Wat ook hier duidelijk is: het is een strijd die wat Hamas betreft rechtstreeks wordt geïnspireerd vanuit het rijk der duisternis. Woorden van vervloeking over de Joden komen rechtstreeks uit de koran en zijn opgenomen in het Handvest van Hamas. Hieronder een aantal uittreksels uit dat Handvest, verdere toelichting daarop is niet nodig.

Uit het voorwoord: Israel zal opkomen en zal overeind blijven tot de islam het vernietigt, net zoals die de voorgangers ervan heeft vernietigd. (...) (Want) onze strijd tegen de Joden is buitengewoon veel omvattend en van groot belang. (...)

Artikel 6: De Islamitische Verzetsbeweging is een specifiek Palestijnse beweging die Allah trouw is, die haar levenswijze aan de islam ontleent en die ernaar streeft het vaandel van Allah over iedere centimeter van Palestina te doen wapperen. (...)

Artikel 7: (...) De Islamitische Verzetsbeweging streeft naar de verwezenlijking van Allahs belofte, hoeveel tijd dat ook kost. De profeet (Mohammed), vrede zij met hem, heeft gezegd:
"De tijd dat de moslims de Joden zullen bevechten (en hen zullen doden) zal niet komen, totdat de Joden zich achter rotsen en bomen verstoppen, die (dan) zullen uitschreeuwen: 'O moslim, o Abdallah ('slaaf van Allah'), achter mij zit een Jood, kom hier en dood hem!' (...)

Artikel 8: De slagzin van Hamas. Allah is haar doel, de profeet (Mohammed) haar voorbeeld, de Koran haar grondwet, jihad haar pad en sterven voor de zaak van Allah haar meest verheven wens.

Artikel 11: Het land van Palestina is een islamitisch Wakf (onroerend goed met speciale status en onder islamitisch beheer, red.) dat is geheiligd voor toekomstige islamitische generaties tot de Dag der Opstanding. Niemand kan er geheel of gedeeltelijk afstand van doen, of het geheel of gedeeltelijk verlaten. Geen Arabisch land, noch het totaal der Arabische landen, noch een Arabische koning of president, noch zij allen gezamenlijk, hebben dat recht, noch bestaat dat recht voor enige organisatie of het totaal aller organisaties, of zij nu Palestijns of Arabisch zijn, want Palestina is een islamitisch Wakf voor alle islamitische generaties tot de Dag der Opstanding. (?)

Artikel 13: (Vredes)initiatieven, zogenaamde vreedzame oplossingen en internationale conferenties om het Palestijnse probleem op te lossen, zijn tegengesteld aan de uitgangspunten van de Islamitische Verzetsbeweging. Afstand doen van enig deel van Palestina is hetzelfde als afstand doen van een deel van de religie. Het nationalisme van de Islamitische Verzetsbeweging is onderdeel van haar geloof. (...) Er is geen oplossing voor het Palestijnse probleem dan de jihad (heilige oorlog). Initiatieven, voorstellen en internationale conferenties zijn slechts tijdverspilling, nutteloze ondernemingen. (...)

Artikel 15: Als onze vijanden zich een deel van het islamitische grondgebied toe-eigenen, wordt de jihad voor iedere moslim een bindende verplichting. Geconfronteerd met de overweldiging van Palestina door de Joden is het hijsen van de banier van de jihad een verplichting. (...) Ik zweer bij degene die de ziel van Mohammed in Zijn handen heeft! Ik wil inderdaad voor de zaak van Allah ten strijde trekken! Ik zal aanvallen en doden, aanvallen en doden.

Artikel 22: De vijanden (de Joden) hebben gedurende lange tijd samengespannen en zij hebben hun samenzweringen aangescherpt, teneinde te kunnen bereiken wat zij hebben bereikt. Zij maakten misbruik van bepalende elementen in lopende ontwikkelingen en vergaarden een enorme materiële rijkdom, die zij in dienst stelden van het verwezenlijken van hun droom.
Zij zaten achter de Eerste Wereldoorlog, teneinde daardoor het islamitische Kalifaat te vernietigen. (Het Turks-Ottomaanse rijk was de laatste variant van het kalifaat, de islamitische eenheidsstaat, ftv)
Zij zaten ook achter de Tweede Wereldoorlog, tijdens welke zij enorme voordelen behaalden in de handel met oorlogsmaterieel en zij de stichting van hun staat voorbereidden. Zij legden de basis voor de oprichting van de Verenigde Naties en de Veiligheidsraad, die de Volkenbond moesten vervangen, teneinde de wereld door tussenkomst daarvan te regeren. Er is geen oorlog uitgebroken waar hun vingerafdrukken zich niet op bevinden. (...)

Artikel 28: De invasie van het zionisme is kwaadaardig. Het (zionisme) aarzelt niet om welke weg dan ook te bewandelen en alle laag-bij-de-grondse en walgelijke middelen in te zetten om zijn doel te bereiken.
Israël, op grond van het feit dat het Joods is en een Joodse bevolking heeft, tart de islam en de moslims. (...)

Artikel 32: …Hamas roept de Arabische en islamitische volkeren op om dat vreselijke complot krachtig en onvermoeibaar ongedaan te maken en de massa's bewust te maken van de gevaarlijke consequenties van het verlaten van de conflictcirkel met het zionisme. Vandaag is het Palestina en morgen kunnen het andere landen zijn. Want het zionistische samenzweren kent geen eind en na Palestina zullen zij streven naar expansie van de Nijl tot de Eufraat. (...) Hun complot is uiteengezet in de Protocollen van de Wijzen van Zion (een Russisch antisemitisch verhaal uit de 19e eeuw om de Joden in Rusland te mogen vermoorden - ftv) en hun huidige gedrag is het beste bewijs voor wat daarin staat.

Feike ter Velde