De volle waarheid

Feike ter Velde • 87 - 2011 • Uitgave: 13
Leven ná Pinksteren is anders dan leven vóór Pinksteren. Nu is het van belang te weten wát we bedoelen: leven na Pinksteren betekent dat het ook in ons persoonlijk leven tot een pinksterdag gekomen moet zijn. Pasen en Pinksteren zijn beide heilshistorische dagen in het plan van God, maar het is ook onderwijs voor iedere individuele gelovige. Iedere ware gelovige moet met Christus zijn gestorven in Zijn dood, met Hem opgestaan in Zijn nieuwe leven en vervuld zijn met Zijn Geest. Deze drie dingen vormen samen het normale christelijke leven. Met minder kan het niet!

Meer dan ooit gaat het vandaag om de waarheidsvraag. Men heeft ons doen geloven dat er geen absolute waarheid bestaat. Door het postmodernisme is de waarheidsvraag niet meer relevant en heeft dus afgedaan, ook in grote delen van de christelijke kerk. Ieder mag er zijn eigen waarheden op na houden. Het ‘Aldus spreekt de Here’ landt vandaag niet meer in de harten van velen. Het gezag van Gods Woord is ondermijnd door deze geest van de tijd. Ja, de geest van de tijd is niemand minder dat de overste van deze wereld, de wereldbeheerser! Is daarom het spreken van de Here afgelopen? Nee, zeker niet. Hij houdt nog steeds Zijn waarheid hoog. En ook van de christelijke gemeente en van christelijke leiders mag dat worden verwacht. Niet meegaan op de golven van de tijdgeest, want het is juist de Heilige Geest die daar tegenin gaat. En leven ná Pinksteren betekent leven door de Heilige Geest. Die Geest is de Geest der waarheid!

Niet meegaan met de tijdgeest kan ook leiden tot allerlei uiterlijke vormen van gedrag. Maar dat helpt niet veel. Zoals bijvoorbeeld de Amish - een streng orthodoxe mennonietengemeenschap - in Amerika; zij willen geen auto, maar gaan nog te paard. Zij hebben tal van uiterlijke vormen van verzet tegen de moderne wereld, ook in kleding etc. Maar die dingen houden die geest, die tijdgeest, niet tegen, want hij wil doordringen in ons hart en ons denken. Hij moet niet met uiterlijke en wereldse middelen worden weerstaan, maar met geestelijke middelen, omdat de tijdgeest een geest is.
Tegenover de tijdgeest staat de Heilige Geest, die de Geest der waarheid is. De Geest der waarheid leidt ons tot de volle waarheid, zegt de Here Jezus (Johannes 16:13). Daarom betekent leven ná Pinksteren ook: gewillig en gehoorzaam luisteren hoe Hij, de Geest, ons leven leidt tot Jezus Christus zelf, die dé Waarheid is. De Geest neemt uit Hem en verkondigt het ons! Hij spreekt niet over Zichzelf, Hij is geen doel van ons bestaan, maar Hij verheerlijkt Jezus in ons. De Geest, die God is, schept, geeft kracht, heelt, geneest en rust de gelovige toe met de schatten van Christus zelf. Hij was betrokken bij het scheppingwerk van Genesis en bij het herscheppingswerk van de Pinksterdag. Dat de Geest ook Schepper is lezen we in de Schrift: ‘De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren’ (Genesis 1:2). En dan begint de geschiedenis van de schepping. De Bijbel zegt ook: ‘…zendt Gij uw Geest uit, zij worden geschapen, en Gij vernieuwt het gelaat van de aardbodem’ (Psalm 104:30).
Verder staat er ook deze veelzeggende tekst: ‘Indien Hij zijn aandacht op hem richtte, zijn Geest en zijn adem tot Zich terugnam, dan zou al wat leeft tegelijk de geest geven, en de mens zou wederkeren tot stof’ (Job 34:14-15). Het is dus ook de Geest, God de Heilige Geest, die alle dingen, de hele schepping en ieder mens, draagt door Zijn kracht. En daarom is het niet voor niets dat de Here Jezus spreekt van kracht, als Hij de komst van de Heilige Geest aankondigt (Handelingen 1:8).
Daar moeten we dus, een ieder persoonlijk, aandacht aan geven en onszelf afvragen of we waarlijk deel hebben aan de kracht van de Heilige Geest. Dat moet geen theorie zijn, of alleen maar een Bijbeltekst. Als een mens opnieuw geboren is, dan is hij of zij geboren uit de Geest. We hebben zo deel gekregen aan dezelfde Geest, die Jezus uit de dood heeft opgewekt (Romeinen 8:11)!
De Heilige Geest werkt ook reinigend en heiligend in het leven van een christen. We lezen: ‘Maar gij hebt u laten afwassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd door de naam van de Here Jezus Christus en door de Geest van onze God’ (1 Korintiërs 6:11). Levensheiliging is dus ook een heel belangrijk werk van de Heilige Geest.
Voorts brengt de Geest ook vrucht voort in het leven van een christen. Daaraan wordt een mens herkend als horende bij de Here Jezus Christus. Die vrucht wordt prachtig opgesomd in Galaten 5:22, waar staat: ‘de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.’ Negen kanten van dezelfde vrucht.

Al deze dingen hebben te maken met het bijzondere werk van de Heilige Geest, die ons in de volle waarheid leidt om ons dan ook in die volle waarheid te laten delen. We krijgen, door de Geest, deel aan Jezus. We worden deel van Zijn lichaam! Door de Heilige Geest hebben we ook Gods liefde - agapè - in ons hart ontvangen (Romeinen 5:5).
We moeten hierin ook onderwezen worden, door de Geest, die daarvoor het Woord gebruikt. Jezus zegt: ‘De Trooster, de heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb’ (Johannes 14:26). We hebben dus ook voluit Gods Woord nodig. Dat Woord moet ons onderwijzen in de dingen van de Geest. Daar moeten we ook voor open staan!
De apostel Paulus bidt daar ook om, als hij schrijft: ‘…opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen: verlichte ogen [uws] harten, zodat gij weet, welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is zijner erfenis bij de heiligen, en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die geloven, naar de werking van de sterkte zijner macht’ (Efeziërs 1:17-19).

We hebben de Heilige Geest nodig om de volle waarheid van Gods Woord, Gods openbaring aan ons, te leren kennen. Het is opmerkelijk dat én de Here Jezus bij Zijn onderwijs over de Heilige Geest én de apostel Paulus met de andere apostelen, steeds wijst op de Geest, die het Woord openbaart en uitlegt en ons zo binnenleidt in de volheid van Christus, maar dat nergens wordt gesproken over ongrijpbare en luidruchtige manifestaties. Ook niet op wonderen en tekenen of op bijzondere gaven van de Geest. Dit alles staat in een schril contrast met wat vandaag op de christelijke markt wordt gepresenteerd. Het gaat daarentegen in de Bijbel over onderwijzing, gehoorzaamheid aan het Woord, levensheiliging en vruchtdragen. Dat de Here dan ook meewerkt met wonderen en tekenen, zoals in het boek Handelingen wordt gevonden, is een plus van Zijn kant en zijn de tekenen van het komende Koninkrijk. Dat kan niet als normaal worden verkondigd, zoals sommigen doen. In Amerika bestaan dagelijkse tv-programma’s die het bovennatuurlijke (the super natural!) in het christenleven presenteren als normaal en toegankelijk voor elke christen, als iets waar christenen naar moeten streven. Dat staat steeds in het teken van hun opvatting dat wij nú al in het Koninkrijk leven. Niet het Koninkrijk dat komt, maar het Koninkrijk is er nú en daar moet je naar handelen, zo leert men. Dan gebeuren er wonderen en vinden allerlei manifestaties plaats. En daar komen heel wat ongelukken van en frustraties nadien. Bovendien - en dat is het meest verontrustende - plaveit het de weg van de leer van de Antichrist. Want hij is specialist in het bovennatuurlijke en zal de wereld straks versteld doen staan van zijn kunnen. Maar dáár hoor je in deze kringen niet over!

De volle waarheid waarin de Geest ons na de Pinksterdag doet delen, is een heerlijke wandel met de Heiland, elke dag. Daarin hoeven we niets te presteren of te produceren. We zijn de grote Sabbatsdag ingegaan, een dag van rusten in Christus’ volbrachte werk. De zonden zijn verzoend en weggedaan, we ontvangen kracht tot overwinning in onze wandel met Christus en worden beschermd voor invloeden van verkeerde geesten, die volop in deze wereld aan het werk zijn. Niet voor niets leert de Here Jezus dat de Geest ook over de toekomst onderwijs zou geven (Johannes 16:13).
Want in die toekomst, waarin wij vandaag leven, komt de geest van de Antichrist op. Voor velen is dat nog theorie, niet meer dan een Bijbeltekst. De werkelijkheid is echter dat de geest van de Antichrist volop aan het werk is en tal van dwaalleeraars op de been heeft gebracht. Zij lachen erom als wij in navolging van de Schrift tegen elkaar zeggen: “Weest wakker en waakzaam.” Immers, zij hebben volle zalen en groot succes.
Laten we blijven bij de les van Paulus: ‘Blijft gij echter nuchter onder dit alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist en verricht uw dienst ten volle!’ (2 Timoteüs 4:5). Dan leren we steeds beter het leven van ná de Pinksterdag kennen en mogen we wandelen in de volle waarheid totdat Hij komt.

Feike ter Velde