Image

De vrede van God te midden van een onrustig en onzeker 2023

Dirk van Genderen • 99 - 2023 • Uitgave: 1

Meneer Van Genderen, ik heb een vraag voor u.” Zo beginnen mensen soms hun (telefoon)gesprek of e-mail met mij. Het lijkt wel dat steeds meer mensen met vragen rondlopen. Ook veel christenen. Zeker aan het begin van een nieuw jaar kan dit het geval zijn. Wat gaat 2023 ons brengen? Zal dit het jaar zijn dat de Heere Jezus komt?

Veel vragen die ik ontvang betreffen de actuele ontwikkelingen in de wereld. Zo kreeg ik de afgelopen tijd opvallend veel vragen over de weerzinwekkende oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Veel mensen vragen zich af of deze oorlog direct verband houdt met, zoals ze zeggen, ‘de aanval van Gog/Magog en zijn bondgenoten op Israël, de aanstaande opname van de gemeente en de wederkomst van de Heere Jezus’. Vaak genoemde Bijbelgedeelten in dit verband zijn Ezechiël 38 en 39, de eindtijdrede van de Heere Jezus in Mattheüs 24, Markus 13 en Lukas 21 en het Bijbelboek Openbaring.  

Begin van het einde
De afgelopen paar jaar kreeg ik ook veel vragen over corona en over de vaccinaties. Is het vaccin het merkteken van het beest uit Openbaring 13 en is het virus mogelijk ontwikkeld in een laboratorium?
Enkele jaren geleden waren er rondom Joodse feesten enkele bloedmanen zichtbaar. Ook daar werden vergaande conclusies aan verbonden door zogenaamde profeten of eindtijdleraars. Conclusies die overigens niet juist bleken te zijn.
Telkens als er iets heftigs of opmerkelijks in de wereld gebeurt, vragen christenen zich af: Is dit het begin van het einde van de huidige wereld? En dit is niet nieuw, dit is eerder, ook in eerdere eeuwen, steeds opnieuw gebeurd.  

Ik ben altijd zeer terughoudend met mijn antwoorden en reacties op dergelijke vragen. Om ver weg te blijven van speculatie om situaties te duiden en over het moment dat het zover is. In het verleden hebben christenen hierover al veel te vaak stellige uitspraken gedaan, die niet zijn uitgekomen. En dat gebeurt nog steeds. Daarmee maken we het christelijke geloof en onze invulling daarvan tot een aanfluiting.  

Geen hard bewijs
Ik zeg het u eerlijk: Ik weet niet of de oorlog in Oekraïne erop wijst dat de komst van de Heere Jezus aanstaande is. Integendeel zelf. Ik zie nog geen enkel hard bewijs dat een groep landen, gekoppeld aan Ezechiël 38 en 39, zich voorbereidt voor een aanval op Israël.
En misschien wel belangrijker: de huidige situatie voldoet absoluut niet aan wat beschreven wordt in Ezechiël 38. Daar staat immers in vers 11 dat het volk Israël ten tijde van die aanval geen ommuurd land is en dat de inwoners van Israël rustig en onbezorgd wonen, allen zonder muur en grendel en zonder poorten.
Dit is nu beslist niet het geval. Israël is tot de tanden toe bewapend, het leger is zeer alert en klaar om op welk moment dan ook direct in actie te komen om elke aanval te weerstaan.  

Opmerkelijk in de huidige ontwikkeling is zeker wel de stroom Joodse mensen die vanuit Oekraïne en Rusland, maar ook vanuit andere delen van de wereld door het toenemende antisemitisme, onderweg is naar Israël. Ik zie daarin een verdere vervulling van de vele tientallen Bijbelse profetieën over de terugkeer van Joodse mensen vanuit de hele wereld naar Israël. God brengt Zijn volk thuis. Hij waakt over Zijn Woord.
Verder valt op dat deze oorlog leidt tot een verdere eenwording van Europa, hoewel het afwachten is of dit zo blijft als de oorlog langer duurt en er mogelijk meer mensen uit Oekraïne naar het Westen vluchten door de barre omstandigheden die de oorlog veroorzaakt.  

Verschrikkelijk
Zeker, de Heere Jezus spreekt over oorlogen, geruchten van oorlogen, hongersnoden en besmettelijke ziekten als signalen voor Zijn aanstaande wederkomst. In die zin leven we in apocalyptische tijden. Maar dat wil niet direct zeggen dat het nu al zover is. Alle eeuwen door zijn er oorlogen geweest, met vaak veel meer doden dan nu, hoe verschrikkelijk de huidige oorlog in Oekraïne ook is.
In Mattheüs 24:6 zegt de Heere Jezus: ‘Want al deze dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde.’ En in ditzelfde hoofdstuk zegt Hij: ‘Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan Mijn Vader’ (vers 36). Laten wij niet wijzer willen zijn dan de Heere Jezus. Wat wel belangrijk is, dat we zoals in de verzen 42 en 44 staat, waakzaam en alert zijn en elk moment bereid zijn om Hem te ontmoeten. ‘Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal. Weest ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen.’  

Ik leer momenteel veel van de berichten die ik ontvang van christenen uit Oekraïne. Zij zijn helemaal niet bezig met de vraag of ze misschien vandaag nog worden opgenomen of dat de Heere Jezus op het punt staat terug te komen. Veel belangrijker voor hen is het dat ze mensen in nood kunnen helpen, dat ze bidden voor het land en voor de militairen aan het front en dat ze aan iedereen het Evangelie willen doorgeven. En de Heere geeft er Zijn zegen over. Velen komen tot geloof. Wonderlijk!  

Zien op Jezus

Ik las eerder over een diaken van een kerk in Marioepol, broeder Vladimir Redkakashin, die tijdens het uitdelen van hulpgoederen werd getroffen door een granaatscherf. Er is nog geprobeerd hem te opereren, maar dat mocht niet meer baten. Tot het laatst zette hij zich in voor zijn naasten en heeft hij geprobeerd te helpen waar hij kon. Hij ving mensen op in het gebedshuis en wees dan iedereen op de Heere Jezus. Voor de operatie vertrouwde hij zich in gebed toe aan de Heere Jezus. Nu mag hij voor altijd bij Hem zijn.   Blijf zien op de Heere Jezus en laat u nergens door afleiden. Zet u in om anderen te bereiken met het Evangelie. Het gaat niet alleen om uw redding, de Heere wil niet dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen. En wellicht wil Hij ook u daarvoor gebruiken.
Christenen die zo gericht zijn op het mogelijke merkteken van het beest, op Armageddon, op Gog en Magog, op mogelijke sinistere plannen om de wereldbevolking minstens te halveren, op ‘The Great Reset’ en op nog zoveel meer, lopen een groot risico hun blijdschap en vreugde in de Heere Jezus kwijt te raken. Richt je liever op Hem en vul je geest niet met zoveel negatiefs.  

Geen angst aanpraten

Er is een tijd geweest dat ik ook regelmatig websites bezocht waarop de meest angstaanjagende gebeurtenissen werden voorzegd, vaak met een christelijk sausje erover heen. Je kunt er in de greep van komen, het kan je gaan beheersen. En achteraf bezien kwam er niets uit van al die zogenaamde woorden van wijsheid… Het was werkelijk een bevrijding om die vaak verschrikkelijk suggestieve artikelen, veelal zonder enig hard bewijs, niet meer te lezen.  

We kunnen elkaar, ook als christenen, grandioos de put inpraten. Over hoe slecht het allemaal gaat en hoe erg het wel is. En zeker, er is veel om ons zorgen over te maken. Maar ga ermee naar de Heere Jezus. Vertrouw je toe aan Hem. Praat anderen en jezelf geen angst aan.
Bedenk dat de Heere op de troon zit, Hij regeert (Openbaring 4). Hij zal Zijn vijanden overwinnen. Laat je vullen met Zijn hoop, Zijn vrede, Zijn genade, Zijn liefde. Vertel de mensen liever over de Heere Jezus en Die gekruisigd. Er zijn nog zoveel mensen die Hem niet kennen en voor eeuwig verloren dreigen te gaan.  

Wees niet bezorgd
De Filippenzenbrief roept ons in hoofdstuk 4 op om ons ‘altijd te verblijden in de Heere’, om zo te leven dat onze welwillendheid, vriendelijkheid bij alle mensen bekend is en om in ‘geen ding bezorgd te zijn’ (vers 4-6).
Het is mijn gebed aan het begin van dit nieuwe jaar: ‘Heere, laat dit meer en meer werkelijkheid worden in mijn leven, in een wereld waarin het er voor Uw kinderen op aarde wellicht niet gemakkelijker op gaat worden.’ En, zegt het volgende vers, vers 7: ‘De vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.’
Paulus kon dat zeggen terwijl hij in de gevangenis zat. Omdat de Heere Jezus bij hem was, in hem woonde. Als we iets nodig hebben in een onzeker 2023, is het wel de vrede van God. Vers 9 voegt er nog aan toe: ‘De God van de vrede zal met u zijn.’  

En de dag komt gegarandeerd zeker dat de hemel opengaat en de Heere Jezus komt om ons tot Zich te nemen en Zijn Rijk van vrede en gerechtigheid op te richten. ‘Dan zullen we voor altijd bij de Heere zijn’, zegt 1 Thessalonicenzen 4:20. ‘Troost elkaar dan met deze woorden’, voegt het volgende vers er nog aan toe. Laten we elkaar daarop wijzen en daarmee bemoedigen!   Van harte Gods rijke zegen en Zijn nabijheid toegewenst voor dit nieuwe jaar!  

Dirk van Genderen