De vrouw en het beest

Henk Schouten • 83 - 2007 • Uitgave: 20
De vrouw en het beest

Nee, bovenstaande titel duid niet op een nieuw sprookje. Het heeft alles te maken met Bijbelse profetie; we gaan zien hoe.
Babel was ooit synoniem voor wereldmacht. Deze supermogendheid uit de verre historie verdween in 539 v.Chr. van de kaart. Toch bleef er een heel belangrijke invloed van Babel voortbestaan en komt in onze tijd zelfs weer sterk opzetten. Ik bedoel de Babel-religie. De Godsdienst van Babel verhuisde naar Pergamum, daarover lezen we ook in Openbaring 2:13 ‘Ik weet uw werken, en waar gij woont; namelijk daar waar de troon des satans is.’
Als politieke macht werd Babel geabsorbeerd door het rijk van de Meden en de Perzen en naar de uitlegging van de droom van het beeld van Nebukadnezar, kwam de politiek maatschappelijke invloed uiteindelijk in Rome. We geloven dat straks, in het rijk van de antichrist, deze duivelse religie als wereldwijde godsdienst in het Babel van de eindtijd weer algemeen zal zijn. In Openbaring 17 en 18 lezen we hoe dit Babylon van de eindtijd, zowel de politieke, alsook de religieuze kant daarvan, vernietigd wordt.

In Openbaring wordt Johannes uitgenodigd te komen kijken naar het oordeel over de grote hoer. De vrouw blijkt overspel te plegen met de koningen en de machthebbers van de aarde. Zij zit op een scharlaken rood beest, dat vol zit met godslasterlijke namen. Dit beest is duidelijk hetzelfde als dat in Openbaring 13 en dat vol godslasterlijke namen zit. Het gaat om de politieke macht/machthebber, we spreken ook van de antichrist.

De vrouw uit Openbaring 17 is gekleed in purper, scharlaken, ze is rijk versierd met goud en edelgesteente. Om die dingen identificeerden veel reformatoren deze vrouw met de Rooms katholieke kerk. Inmiddels zijn we verder in de tijd gekomen en komt er steeds meer licht op de Bijbelse profetie.
De kerk was verdeeld in drie grote hoofdstromen: de Rooms-katholieke kerk, de Grieks-orthodoxe kerk en de Protestantse kerk. Deze kerken stonden heel lang op gespannen voet met elkaar, waarbij nog opgemerkt moet worden dat de protestantse kerken er in slaagden nog een veelvoud aan denominaties en groepen te realiseren.

In de vorige eeuw echter kwam er een tegenbeweging tegen deze verdeeldheid op gang. In 1925 en 1927 werden de eerste stappen gezet op de weg naar de vorming van de wereldraad van kerken, die in 1948 in Amsterdam een feit werd. De bedoeling was om al de verschillende kerken op te laten gaan in één grote oecumenische kerk.
Omdat er met name vanuit evangelische hoek veel oppositie was tegen dit streven, is het succes tot op heden niet echt groot. Toch zette men door en wordt er achter de schermen hard gewerkt aan een eenheid van kerken. Behalve christelijke kerken worden vandaag ook andere godsdiensten bij deze beweging betrokken. Ik waag de stelling dat we met dit alles hard op weg zijn om tot één groot religieus systeem te komen. Een religie die, hoe godsdienstig ze zich ook voordoet, feitelijk een brute en brutale lastering is van de enige God.

In de Bijbel wordt afgoderij dikwijls vergeleken met prostitutie. Niet zelden bestond er ook zoiets als tempelprostitutie. Zogenaamde vruchtbaarheidsrituelen sierden zich met dit gebruik. Een schaamteloze camouflage voor schaamteloze activiteiten. Vandaag leven we in een tijd waarin we zien dat kerken steeds meer ruimte bieden aan samenlevingsvormen die in de Bijbel als zonde benoemd worden. Onder het mom van ‘liefde en trouw’ kan tegenwoordig bijna alles. Toch wordt in Openbaring vooral een geestelijk overspel bedoeld. De hoer, die eigenlijk de bruid van Christus zou moeten zijn, laat zich voortdurend in met heidense religie. Ze blijkt nog en stapje verder te gaan. Ze heeft bloed aan haar handen. Degenen die trouw willen zijn en blijven aan de Here God en aan Jezus Christus en Zijn woord, blijken door dit afgodisch systeem gedood te worden. Ik ben ervan overtuigd dat onze ‘beschaafde wereld’ steeds meer tot deze antichristelijke werkelijkheid zal afglijden. De contouren van de eindtijd drukken steeds meer hun stempel op de samenleving en de tempel/religie van de antichrist wordt meer en meer zichtbaar.

Het feit dat de vrouw, deze valse religie, op het beest zit, heeft natuurlijk betekenis. In dat beest herkenden we al iets van de antichrist. De antichrist zal machthebber over een wereldrijk zijn. Niet zelden werd aan Rome gedacht in combinatie met de zetel van de paus, de kerkvorst van de Roomse kerk. Die conclusie lag voor de hand. Daarbij voegen we dat Rome een stad is op zeven bergen gebouwd, namelijk: Palatine, Aventine, Caelian, Esquiline, Viminal, Quirnal en Capitoline. Toch moeten we voorzichtig zijn met het al te nadrukkelijk invullen van dergelijke zaken. Het zou niet de eerste keer zijn dat de geschiedenis een andere wending neemt. Belangrijk is geestelijke waarden te herkennen, boven sensationele vooronderstellingen.

De vrouw wordt uiteindelijke vernietigd. Dat is wellicht het meest verbazingwekkende van dit alles. De politieke en geestelijke combinatie gebundeld in het begrip Babylon, dat symbool staat voor een wereld en een godsdienst tegenover de ware God, zal vernietigd worden. Het begint met het meest onverwachte. Het beest werpt de vrouw van zich af. De hoer, de valse religie zal berooid en naakt gevonden worden. Haar vlees zal gegeten en met vuur verbrand worden. Een buitengewone vernedering en straf voor een buitengewoon kwaad. Daarover mag gejuicht worden, dat is precies wat we in Openbaring 19 zien.
Voor ons, hier en nu, is het een enorme vertroosting, we weten en geloven dat God alles in Zijn machtige hand houdt. We weten het zeker, de tekenen der tijden leren het ons: Jezus zal spoedig komen.

Ds. Henk Schouten