De wapenrusting van God (4)

Jeep van der Schoot • 97 - 2021 • Uitgave: 2
Deel 4: De Heere is mijn Helper

Het Woord van God is het zwaard van de Geest, dit is het enige offensieve wapen van de christen. Gods Woord is uniek! Het is ongehoord krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard (Hebreeën 4:12). Ondanks dit fantastische zwaard zijn al de onderdelen van de wapenrusting nodig. En daarbij is het gebed (in de Geest) een krachtig en noodzakelijk hulpmiddel om weerstand te bieden en stand te houden in de strijd.

Bijzonder is dat Christus zowel het gesproken Woord, als het vlees geworden Woord van God is (Johannes 1:14 en Hebreeën 11:3). Zo is de Bijbel het geschreven Woord van God. Immers, in 2 Timotheüs 3 zegt Paulus: ‘Heel de Schrift is door God ingegeven’ (vers 16). In wezen is ‘heel’ de Schrift van Christus, want in Kolossenzen 3 staat: ‘Laat het Woord van Christus in rijke mate in u wonen’ (vers 16).

Het zwaard van de Geest

‘en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord’ (Efeze 6:17b),
Gods Woord en Geest gaan hand in hand. De boze kent het Woord, maar hij bezit niet de Geest. Hij kent de letter, maar de (werkelijke) inhoud is hem niet (ten diepste) gegeven. Opmerkelijk is dat de duivel hetzelfde wapen (het zwaard) hanteerde bij Jezus’ verzoeking in de woestijn (Mattheüs 4:1-11). Vastberaden sprak Gods Zoon hem tegen. Tot wel driemaal toe! We lezen dat Jezus zei: ‘Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle Woord, dat uit de mond Gods uitgaat’ (vers 4, NBG). Van alle Woord, wil zeggen dat de mens heel de Schrift nodig heeft tot geestelijke groei. Hoewel niet alles in de Bijbel over ons gaat, is de gehele Schrift ons ter beschikking gesteld. En als je veel in de Bijbel leest zul je steeds vaker het woordje ‘ook’ hanteren, net zoals Jezus deed: ‘Er staat ook geschreven’ (vers 7). Dan wordt het Woord een vertrouwd wapen, schitterend gesmeed zonder één enkele fout.
Wie het Woord overdenkt krijgt les van Gods Geest, de allerhoogste Leraar. Die inspireert de gelovigen met het Woord en versterkt hen bij de aanvallen van de boze. Met het zwaard van de Geest slaan de gelovigen de boze van zich af, als hij komt met verleidingen, leugens, of valse leringen.
Christus is het Woord van God, Die bij Zijn wederkomst de heidenen zal slaan (oordelen) met een scherp zwaard (Openbaring 19:11-16). Zo is het Woord tot zaligheid voor de gelovigen en tot oordeel voor de ongelovigen.

Het gebed

‘terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen’ (vers 18).
Bidden is een geestelijke zaak. Wie bidt heeft gemeenschap met God. Daarbij behoren wij ons te laten leiden en inspireren door de Geest. In Romeinen 8 zegt Paulus: ‘En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen’ (vers 26).
Bidden doe je in de binnenkamer, om je rust met God niet te laten verstoren. Bidden doe je ook met medegelovigen. En kan op elk moment van de dag, waar je ook bent, gedaan worden. Dit hoeven niet altijd uitgesproken woorden te zijn. Je kunt ook in je binnenste bidden, met je hart en je denken.
We hoeven ons over niets bezorgd te maken, want alles wat ons bezig houdt mogen we aan Hem bekendmaken. In Filippenzen 4 lezen we: ‘Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus’ (vers 6-7). Belangrijk is dat wij volharden in het gebed, want gebed is de geestelijke motor (Kolossenzen 4:2).

Bid ook voor elkaar
Romeinse soldaten werkten goed samen. In de strijd gebruikten zij de ‘testudo’, of schildpadformatie. Iedere soldaat werd op deze wijze beschermd met het schild van een andere soldaat. Zo roept Paulus de gelovigen op om voor elkaar te blijven bidden, om eensgezind te zijn in de strijd. Dit bidden en smeken behoort in geloof en een rotsvast vertrouwen in Hem gedaan te worden. Wetende dat bij Hem alle dingen mogelijk zijn! Zo lezen we in Efeze 3:20 ‘Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen’ (NBG).

De Heere is mijn Helper
Alle onderdelen van de wapenrusting van God zijn in deze artikelenserie besproken. Een korte samenvatting vind je terug in de tabel.
Mogelijk heeft Paulus zich bij de wapenrusting ook laten inspireren door de dienaar van Mozes, Jozua. Ongetwijfeld wil de Heere God de gelovigen in deze tijd net zo bemoedigen als Hij bij Jozua deed: ‘Niemand zal tegenover u standhouden al de dagen van uw leven. Zoals Ik met Mozes geweest ben, zal Ik met u zijn. Ik zal u niet loslaten en u niet verlaten’ (Jozua 1:5). De Heere God zal ons geenszins verlaten. En met Hem als Helper staan we sterk: ‘De Heere is voor mij een Helper en ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen?’ (Hebreeën 13:6). Immers, wij zijn meer dan overwinnaars door Hem, Die ons heeft liefgehad (Romeinen 8:37). Amen!

Gespreksvragen:
• Welk onderdeel (of onderdelen) van de wapenrusting heeft (of hebben) bij jou meer aandacht nodig? Waaruit blijkt dit? En wat ga je er aan doen?
• Hoe belangrijk is Bijbellezen en bidden voor jou? En wat voor invloed heeft dit in jouw relatie met God en in jouw vriendenkring, of op school, of op je werk?

Gebedspunten:
• Dank de Heere Jezus dat Hij overwinnaar is en dat jij door Hem méér dan overwinnaar bent.
• Bid voor je medegelovigen voor kracht om de boze te weerstaan.
• Bid in het bijzonder voor hen die vervolgd worden om troost en bescherming.

Jeep van der Schoot