De wederkomst

Henk Schouten • 84 - 2008 • Uitgave: 12
De wederkomst

Wanneer de Here Jezus mag opvaren naar de hemel, staren een aantal mannen Hem met verbazing en verbijstering na. Natuurlijk kenden zij de woorden die door de apostel Johannes zijn opgeschreven: ‘Ik ga heen om u plaats te bereiden en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt waar Ik ben’ (Joh. 14:3). Maar het kennen van het woord en het zien van de vervulling van datzelfde woord is nog wat anders. Ook vandaag zijn er velen die het (profetisch) woord kennen, maar als het om de vervulling gaat zijn ze blind. Dan is licht nodig, verklaring en uitlegging gewenst.

Ondertussen heb ik u al een belangrijke tekst voorgehouden die ons vertelt dat de Here Jezus terug zal komen. Die terugkomst is het één van de grootste thema’s van het Nieuwe Testament en van heel de Schrift. Die terugkomst luidt het einddoel in van Gods scheppingswerk. ‘Want Hij moet als koning heersen, totdat Hij al zijn vijanden onder zijn voeten heeft gelegd’ (1Kor. 15:25).

De eerste komst had een hele duidelijke bedoeling, ‘zo zal ook Christus nadat Hij zich éénmaal geofferd heeft om veler zonden op Zich te nemen, ten tweeden male zonder zonde aanschouwd worden door hen, die Hem tot hun heil verwachten’ (Hebr. 9:28). Zoals de eerste komst was om de zonde te verzoenen en gerechtigheid te brengen, zo zal de tweede komst tot doel hebben dat Jezus als Koning der Koningen verschijnt. Wij mogen Hem tot ons heil verwachten.

Hoe staat deze terugkomst in relatie tot het koninkrijk van God? Om dat te begrijpen moeten we kijken naar de verschillende vormen van Gods koninkrijk.

a) Het universele koninkrijk van God
Omdat de Here God de Schepper is, heeft Hij heel de schepping onder controle. Dit is soms wat moeilijk te begrijpen, zeker wanneer we al het lijden dat er is in ogenschouw nemen. Toch leert de Bijbel duidelijk dat de Here God over alles heerst. David zegt het in 1 Kronieken 29:11 zo: ‘Van U, o Here, is de grootheid en de kracht, de heerlijkheid, de roem en de majesteit, ja, alles wat in de hemel en op aarde is; van U is de heerschappij, o Here, en Gij zijt als hoofd boven alles verheven.’ We zien hoe dit in de praktijk functioneert: Nebukadnezar verheft zich, maar God leert deze koning en ook ons wat zijn plaats is, ‘opdat de levenden mogen weten, dat de Allerhoogste macht heeft over het koningschap der mensen en geeft aan Wie Hij wil’ (Dan. 4:17).

b) Het geestelijke koninkrijk van God
Hier gaat het om de heerschappij die de Here God heeft over de mensen die zich vrijwillig uit liefde, respect en toewijding aan Hem onderwerpen. Natuurlijk heerst de Here God over alles, zie boven onder a), maar er zijn velen die zich in hun leven aan Hem overgeven en Zijn leiding en heerschappij over hun leven zoeken. Daarbij willen we ook denken aan de mensen uit de tijd vóór de zondvloed en de engelen die God tijdens de opstand van de Boze trouw bleven. Het gebruik van de uitdrukking ‘koninkrijk van God’ in het Nieuwe Testament is exclusief voor deze groep.

c) Het Davidische koninkrijk
Feitelijk is dit net als het geestelijke koninkrijk een segment van het universele koninkrijk van God. Dit koninkrijk begon met de zalving van David en omvatte het volk van God, het fysieke nageslacht van Abraham, Isaäk en Jakob. Een deel van die onderdanen was oprecht gelovig en viel dus ook onder het geestelijke volk/koninkrijk van God, dat we onder b) beschreven. Een ander en groeiend deel van het volk was ongelovig en ongehoorzaam. De afval ging uiteindelijk zover dat de Here God Zijn volk, niet Zijn volk moest noemen. Het boek Hosea laat ingrijpend dit verdriet zien. Maar ook dan klinkt de hoop door dat God zich eenmaal weer over dit volk ontfermen zal en in de (nabije) toekomst hen weer Zijn volk zal noemen.

De terugkomst van de Here Jezus staat in relatie tot deze aspecten en is voor alle drie de vormen van het koninkrijk belangrijk. Het is daarom ook dat díe terugkomst zo’n allesbeslissend onderwerp is. Daarom is de Boze er ook alles aan gelegen om deze dingen onder mensen te verwarren en de hoop op de terugkomst uit te doven. Het is daarom ook dat Het Zoeklicht er over wil schrijven en deze hoop krachtig en levend wil houden.

Wanneer de Here Jezus terugkomt, zal Hij met Zijn bruid, de gemeente verschijnen. Wat nu een verborgen en geestelijke zaak is, zal dan zichtbaar worden. We zullen met Hem in Zijn heerlijkheid verschijnen. Wanneer de Here Jezus terugkomt, zal ook de belofte aan David vervuld worden. Het koninkrijk van Israël zal gevestigd worden. De door de profeten aangegeven grenzen zullen de grenzen van het land zijn. Geen Hezbollah, geen Hamas, geen Iran, geen Europese macht en ook geen VN zullen dat kunnen tegenhouden. Jezus, de Zoon van David, zal Koning zijn.

Eén ding wacht daarna nog op vervulling, dat is de manifestatie van het universele koninkrijk. Pas aan het einde van wat wij ook het vrederijk noemen, zal de Boze en alle tegenstand definitief uitgeschakeld worden. Dan zal er een nieuwe hemel, een nieuwe aarde zijn en aan de voorgaande dingen zal niet meer gedacht worden. Geen verdriet, geen rouw, geen pijn, niets dat onrein is zal er meer zijn. Wát een toekomst! Begrijpt u waarom ik uitzie naar die terugkomst van de Here Jezus? Ik geloof erin. Jezus zal zeker komen.

Ds. Henk Schouten