De wederkomst van de Gemeente

Theo Niemeijer • 94 - 2018 • Uitgave: 13
In Openbaring 21:9 en 10 lezen we over de ‘bruid des lams’, het ‘hemelse Jeruzalem’, dat uit de hemel neerdaalt. We lezen in de Bijbel echter ook dat we met Christus op aarde wederkomen, wanneer Hij Zijn voeten op de Olijfberg zal zetten. Komt de Gemeente dan nog een tweede keer terug als het hemelse Jeruzalem? (E. T. te @)

Antwoord:
In de Bijbel wordt geschreven over de komst van de Here Jezus voor de Gemeente en de wederkomst van de Here Jezus met de Gemeente. Tussen deze twee gebeurtenissen ligt de zevenjarige ‘grote verdrukking’. Deze ‘grote verdrukking’ begint direct na de opname van de Gemeente en eindigt zeven jaar later bij de zichtbare wederkomst van de Here Jezus op aarde (zie Matteüs 24:29-30). Bij deze zichtbare wederkomst van de Here Jezus begint ook het Messiaanse vrederijk op aarde.
De komst van der Here Jezus voor de Gemeente kan ieder moment plaatsvinden. Daar hoeft geen enkele profetie meer voor in vervulling te gaan! Deze komst zal plaatsvinden in een ‘oogwenk’ (1 Tessalonicenzen 4:17) of zoals Paulus ons in 1 Korintiërs 15:52 leert: ‘in een ondeelbaar ogenblik’, letterlijk: een ‘atoom des tijds’. Deze eerste komst zal zo plotseling plaatsvinden, dat de mensen het niet eens zullen merken! In Matteüs 24:39 lezen we dat de mensen in de tijd van Noach niets bemerkten van het plotselinge wegnemen van Noach en zijn gezin! We lezen hier: ‘twee zullen in het veld zijn, één zal aangenomen worden en één achtergelaten worden; twee vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen, één zal aangenomen worden, en de ander achtergelaten worden.’ Zo plotseling zal de eerste komst van Christus voor Zijn Gemeente plaatsvinden.
Bij de zichtbare wederkomst van Christus met Zijn Gemeente zal het echter geheel anders gaan. Laat het duidelijk zijn: In Kolossenzen 3:4 staat het duidelijk: ‘Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid’! Net zoals Mozes en Elia met Hem in heerlijkheid verschenen (Matteüs 17:3), zo zal de Gemeente ook met Hem in heerlijkheid verschijnen. Bij de hemelvaart van de Here Jezus zeiden de twee mannen in witte klederen: ‘Deze Jezus, die van u opgenomen is, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen’ (Handelingen 1:11). Hij werd opgenomen ‘terwijl zij het zagen’ (Handelingen 1:9) en Hij zal ook wederkomen, terwijl elk oog Hem zal zien (Matteüs 24:30). Gedurende de veertig dagen tussen Zijn opstanding en hemelvaart, lezen we steeds dat Hij aan Zijn apostelen plotseling verscheen, maar ook steeds weer in een oogwenk verdween. Bij Zijn hemelvaart was het echter geheel anders: Hij voer langzaam en zichtbaar ten hemel terwijl zij het zagen!
Hij werd opgenomen met de wolken (Handelingen 1:9), en zo zal Hij ook wederkomen ‘op de wolken des hemels’ (Matteüs 24:30).
Hij voer heen vanaf de Olijfberg (Handelingen 1:12) en zal ook wederkomen op de Olijfberg (Zacharia 14:4).
Bij Zijn wederkomst, zullen de hemelse heerscharen Hem volgen (Openbaring 19:14) en zal Hij de heerschappij over de gehele aarde op zich nemen. Hierbij zullen de antichrist en de valse profeet in de poel des vuurs, de hel, geworpen worden (vers 19-21). Dit zal plaatsvinden wanneer Hij Zijn voeten op de Olijfberg zet. Het moment waarop de Here Jezus Zijn koningschap over de gehele aarde in ontvangst zal nemen zal ook het moment zijn waarop de Gemeente met Hem in heerlijkheid verschijnt. Haar woonplaats zal niet op aarde zijn, maar in het hemelse Jeruzalem dat ‘nederdalende’ boven de aarde zweeft. En, net zoals de huidige wereld nu door de overheden en machten vanuit de hemelse gewesten geregeerd wordt (Efeziërs 6:11-12), zo zal de Gemeente vanuit de hemelse heerlijkheid met Christus over de aarde regeren.
In Efeziërs 2:22 lezen we dat de Gemeente tot ‘een woonstede Gods in de Geest’ gebouwd wordt. Deze ‘woonstede van God’ zal straks aan het einde der tijden zichtbaar worden, wanneer het hemelse Jeruzalem neerdaalt! Dan zal 2 Tessalonicenzen 1:10 vervuld worden: ‘Wanneer Hij komt, om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen en met verbazing aanschouwd te worden in allen, die tot geloof gekomen zijn.’ In het nederdalen van deze stad: de ‘bruid des lams’, dat is de Gemeente, zal Hij verheerlijkt worden! We kunnen dit nog niet bevatten, maar het zal vele malen mooier zijn dan we ons kunnen voorstellen!
De hemelse stad is gebouwd vanuit de meest kostbare metalen en edelstenen. Paulus schrijft in 1 Korintiërs 3:12 over het bouwen aan de Gemeente met goud, zilver en kostbaar gesteente en zegt daarbij, dat de dag het zal doen blijken! Wat mooi, dat dan de Gemeente in al haar heerlijkheid zal schitteren! Nu geestelijk bedoeld, maar bij Zijn komst zichtbaar en tastbaar! Onderzoek heeft uitgewezen, dat er sterren bestaan die geheel uit diamant bestaan! Voor ons niet voor te stellen. Muren opgetrokken uit diamant, poorten vanuit één parel gemaakt en straten van zuiver goud, het is door ons natuurlijk niet te bevatten, maar daarom niet minder waar! Wanneer wij met Gods heerlijkheid te maken krijgen, zullen we aanbiddend voor Zijn voeten neervallen en Hem loven en prijzen!
Wat een geweldige toekomst is voor Hem en Zijn Gemeente weggelegd! Wanneer de Here Jezus Zijn Gemeente tot Zich zal halen, hoort u daar dan ook bij? In Handelingen 2:41 lezen we dat op de Pinksterdag in Jeruzalem 3000 gelovigen aan de Gemeente, ‘de kring die behouden wordt’ toegevoegd werden. Wanneer u, jij, in de Here Jezus gelooft en Hem bedankt hebt, dat Hij met uw, jouw, zonden aan het kruis gestorven is en daarmee het oordeel, de straf die wij verdiend hebben gedragen heeft, word je ook aan deze ‘kring die behouden wordt’ toegevoegd. Stel het niet uit, vandaag kan het de laatste dag zijn, waarop je aan deze kring toegevoegd kunt worden!


In Openbaring 20:4-6 lees ik over de opstanding van de martelaren uit de grote verdrukking. Deze opstanding wordt in vers 6 ‘de eerste opstanding’ genoemd. Wanneer de Gemeente al eerder opgestaan is, vóór de grote verdrukking, dan hebben hier toch met een tweede opstanding te maken? (L. B. te O.).

Antwoord:
Met de opstanding van de martelaren uit de grote verdrukking wordt de ‘eerste opstanding’ afgerond. In 1 Korintiërs 15:23 wordt over een bepaalde rangorde, volgorde in opstanding gesproken. We lezen hier dat Christus de ‘eersteling’ is. Na Hem zullen de ‘eerstelingen’, de Gemeente opstaan en als laatste zullen ook de martelaren uit de grote verdrukking uit de dood opstaan. Met de laatstgenoemde opstanding komt de ‘eerste opstanding ten einde. In Openbaring 20:5 staat dan: ‘De overige doden werden niet weder levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren.’
Met de ‘overige doden’ worden niet de in Christus ontslapenen bedoeld! Zij zullen toch niet bij deze overige doden behoren en pas na het Messiaanse vrederijk opstaan? Nee, de Gemeente is al vóór de opstanding van de martelaren uit de grote verdrukking, bij de opname van de Gemeente, uit de doden opgestaan! We lezen in Openbaring 20:4 heel duidelijk dat alleen de martelaren uit de grote verdrukking op zullen staan. Wanneer staan dan alle gelovigen op die reeds lang geleden ontslapen zijn? Er is maar één antwoord mogelijk: bij de opname van de Gemeente vóór de grote verdrukking!

Theo Niemeijer