De werkelijkheid tegen het licht

Feike ter Velde • 78 - 2002/03 • Uitgave: 21
Vanaf deze plaats wensen wij u allen een rijk gezegend nieuw jaar. De uitkijktoren op de bergtop, die uitziet tot aan de
horizon, op de voorkant van dit nummer, is misschien ook wel veelzeggend voor ons allemaal. We kijken vooruit een nieuw jaar in en vragen ons met zorg af wat er komen zal. De wereld lijkt in een crisis te geraken waarvan niemand het einde kan overzien. Niet alleen zijn er grote onzekerheden over de economie, maar veel meer nog over de internationale politieke ontwikkelingen. Een gelovige mag weten van "de schuilplaats des Allerhoogsten" (Ps. 91:1). Daarom hoeven we onze ogen dan ook niet te sluiten voor de werkelijkheid, maar die steeds weer houden tegen het licht van de profetie.

In dit nummer schrijft ds. Jac. Schouten over profetische vergezichten als een bergland, waarin de bergtoppen soms dicht bij elkaar lijken te liggen, maar waarin de dalen ertussen niet worden gezien. Zo was het ook met de profeten, die door de Geest dingen zagen en verschillende gebeurtenissen van eeuwen in één adem uitspraken. Al eerder had ik u dominee J.H. Velema op deze plaats aangekondigd, maar dat artikel is toen niet meegekomen. Hij schrijft over de geestelijke erosie, die we kunnen waarnemen en die velen met zorg vervult. Voor die geestelijke afslijting moeten onze ogen worden geopend, opdat we terugkeren tot de Here en Zijn geboden. Apostelen en profeten gingen ons voor in het oproepen tot die inkeer. In het licht van het profetisch Woord, de ontwikkelingen in deze wereld en de urgentie van de komst van Christus als Hoofd van Zijn Gemeente en als Koning van Israël wordt die oproep vanuit het Woord gehoord. Hoe vaak gaan mensen daar niet schertsend aan voorbij, zoals de schoonzoons van Lot. Die zeiden "Ach, daar heb je Pa weer". Maar ze kwamen om in het oordeel. Dat is een aangrijpende waarschuwing voor ons "over wie het einde der eeuwen is gekomen" (1 Cor. 10:11).

We moeten leren leven in deze wereld in overeenstemming met het Woord van God. Daartoe vinden we heel wat concrete instructies en aanwijzingen. Vooral het boek Spreuken is erg praktisch. In de komende tijd hoopt Els ter Welle korte gedachten aan te reiken uit de schatten van wijsheid, die we daar vinden, onder de titel `Wijs wandelen in de wereld'. Soms komt er bij de Redactie van die verrassende post binnen van mensen, ergens in het land, die door ons werk een rijke zegen mochten ontvangen. Dat is altijd weer erg bemoedigend om te horen. Een brief van Jeep van der Schoot was ook zo'n verrassing. U vindt in dit nummer zijn getuigenis. Wat is het fijn om te zien dat ook jonge mensen — en er zijn er velen - grote belangstelling hebben voor de Schrift en vooral ook voor de toekomst van onze wereld en alles wat daarmee samenhangt. Er zijn er echter nog veel meer die er niets van weten. Zij staan met grote vragen en grote onzekerheden in het leven en vinden geen antwoorden. Mag ons werk, ons blad, nog veel mensen bereiken met de blijde boodschap van het volle Evangelie van de Here Jezus Christus. Dat omvat een leven door de Geest en een leven in verwachting van Zijn komst in glorie en heerlijkheid. In dat licht moet ons leven en onze werkelijkheid staan.

Namens de redactie
FtV