Dr. Charles Lee Feinberg - Een Joodse geleerde die de Messias kent

Feike ter Velde • 83 - 2007 • Uitgave: 8
Dr. Charles Lee Feinberg
Een Joodse geleerde die de Messias kent

Dr. Charles Lee Feinberg (1909- ) schreef Bijbelstudieboeken voor gewone mensen, hoewel hij een geleerde van formaat was en befaamd in de wereld van de theologie. Komende uit een Joodse achtergrond hadden hij en zijn vrouw de Messias van Israël leren kennen. Hij was hoogleraar Oude Testament en Semitische talen. Hij zag het als zijn opdracht de Schriften – vooral de profeten – toegankelijk te maken voor gewone mensen. De profeet Daniël had zijn bijzondere belangstelling.


Wie van zijn boeken en toespraken kennis heeft genomen, komt al snel tot de ontdekking dat dr. Charles Lee Feinberg een man was met een grote kennis van zaken als het gaat om de Bijbel, de culturele achtergronden van het Oude Testament, de taalkundige vragen die gesteld kunnen worden bij de oorspronkelijke teksten en vooral de duiding van de profetie in de werkelijkheid van onze geschiedenis. Hij zegt dat het boek Daniël de sleutel is tot de hele Bijbelse profetie. Het is het grote apocalyptische boek van het Oude Testament, zoals de Openbaring dat is van het Nieuwe Testament. Hij zegt dat we de toespraken van de Here Jezus over de eindtijd in Matteüs 24, Marcus 13 en Lucas 21, evenals het Bijbelboek de Openbaring, niet kunnen begrijpen zonder kennis van het boek Daniël. Waar Jesaja vooral sprak over Gods redding, Jeremia over het oordeel, Ezechiël over de heerlijkheid Gods, sprak Daniël als vierde profeet over het komende Koninkrijk Gods. Het is de bedoeling dat christenen het boek Daniël – in tegenstelling tot de praktijk van alle dag – begrijpen en niet dat het een gesloten boek blijft. Dat geldt evenzeer voor het boek Openbaring. Het is toch op zijn minst wonderlijk, dat deze beide boeken voor de christelijke kerk een groot probleem zijn, waardoor de uitleg wordt beperkt tot verschillende geestelijke toepassingen voor het christenleven, i.p.v. de inhoud te duiden in het toekomstbeeld van Wederkomst en Koninkrijk.

Zoals Daniël zich inzette om inzicht te verkrijgen in de toekomst van het volk van God, de Joden, zo zette Dr. Feinberg zich in om het volk van God – vooral de christelijke gemeente – bekend te maken met de inhoud van de profetie en de betekenis ervan voor onze kijk op de wereld en de toekomst. Als wetenschapper en kenner van die oude culturen uit Bijbelse tijden brengt Feinberg zijn hoorders en lezers terug in de tijd van wegvoering van de tien stammen van Israël door de Assyriërs (722-721 v.Chr.) en van de twee stammen (Juda en Benjamin) door Babel (586 v.Chr.). De verovering door Nebukadnezar en de wegvoering naar Babel dateert het begin van een lange periode, die door Jezus ‘de tijden der heidenen’ wordt genoemd (Luc. 21:24).

Vanaf die tijd heersen heidenen over het uitverkoren volk van God, Israël. Die periode is nog niet ten einde, maar duurt nog steeds voort. Daniël wordt Gods bijzondere dienstknecht in tijden van gevangenschap en verdrukking. Hij kreeg de dingen geopenbaard van de verre toekomst, de oordelen, de verdrukking van de Joden in de eindtijd, hun uitredding en de komst van Koninkrijk van God op aarde met Israël als ‘hoofd der natiën’.

Daniël en zijn drie vrienden, allen uit Juda, werden opgeleid aan het hof van Nebukadnezar om zich te voegen bij de geleerden, de adviseurs van de koning. Zij moesten zich ook verdiepen in het occultisme van Babel, de goden en de geestenwereld, de kennis van de sterrenwichelaars en andere soorten waarzeggers. Maar Daniël, een jongeman nog, een tiener, vroeg nederig om zich te mogen onthouden van het koninklijke voedsel en zelf zijn dagelijks menu te mogen samenstellen. Wat een geloofsmoed van deze jongeling! Hoewel ze alle vier nieuwe namen kregen naar de goden van Babel, zegende JHWH, de God van Israël, hen en Daniël buitengewoon. Hij viel na tien dagen eigen voedsel, groente en water, al op door uiterlijke schoonheid en buitengewone intelligentie. Na deze testperiode gebruikte God Daniël in het bijzonder om de grote dingen van de profetie op fascinerende wijze aan de mensheid te presenteren.

Charles Feinberg, van datzelfde Joodse volk en discipel van Jezus Christus als zijn Messias en Heiland, geeft ons een prachtig exposé van het boek Daniël.
Als zoon van orthodox Joodse ouders werd van hem verwacht dat hij tot rabbijn zou worden opgeleid. Hij werd veel meer dan dat. Een man met grote kennis van het Woord van God, discipel van Jezus Christus en een uitmuntend leraar. Professor Dr. Clyde Cook, van de Biola Universiteit, zegt over hem: “Ik had dr. Feinberg als mijn professor in mijn studie theologie. Ik was altijd weer verbaasd over zijn grote kennis van het Oude Testament en van zowel de culturen als de talen van die tijd. De praktische geloofstoepassing van zijn kennis was evenzeer bewonderenswaardig. Zijn grote liefde voor de studenten en de diepe ernst van zijn rijke prediking hebben mijn leven veranderd.”

Over professor Feinberg bestaan tal van soortgelijke getuigenissen, hetgeen hem tot een zeer gewaardeerd en gezaghebbend man maakt. Tal van boeken over de profetie bevatten aanhalingen en verwijzingen naar zijn werken. Als Messiasbelijdende Jood zouden ook Europese theologen meer hun best moeten doen, kennis te nemen van zijn theologie en interpretatie van de profetie. Dan zouden we eindelijk afkomen van de vergeestelijking van de profetie, de toepassing ervan op het hier en nu en vooral van de vervangingstheologie.

De droom van Nebukadnezar en de uitleg ervan verklaart Daniël te hebben ontvangen van ‘de God des hemels’ (Dan. 2:28). Feinberg noemt dit hoofdstuk ‘het alfabet van de profetie’. Het is de brede compacte samenvatting van Gods programma met de volkerenwereld in de toekomst en met Israël in het bijzonder. Het vormt het raamwerk van een groot aantal toekomstige gebeurtenissen, zoals die door de profeten en ook de apostel Johannes worden beschreven. Er bestaat geen vergelijkbaar politiek document dat aan het boek Daniël kan tippen en daarom kan het belang ervan ook niet worden overdreven. Het mag vreemd lijken dat deze belangrijke openbaring van de toekomst, door middel van een droom aan de mensheid wordt bekendgemaakt en dan nog wel een droom van een heidense koning. We moeten opmerken dat Nebukadnezar geen enkele kennis had van de Schriften. God openbaart wel vaker dingen door dromen, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. ‘Want God spreekt op één wijze, of op twee, maar men let daar niet op. In een droom, in een nachtgezicht, wanneer diepe slaap op de mensen valt, in sluimering op de legerstede, dan opent Hij het oor der mensen en drukt het zegel op de vermaning tot hen gericht, om de mens van zijn doen af te brengen, om hoogmoed van de man te weren, om zijn ziel van de groeve te redden…” (Job 33:13-18).

Nebukadnezar was de alleenheerser over de hele toenmalige wereld. Israël had afgedaan vanwege een lange tijd van ongehoorzaamheid aan God en steeds verdergaande geestelijke achteruitgang. Israël had zijn status als koninkrijk en als zelfstandige natie verloren en was verbannen onder de volken. Van toen af aan zijn ‘de tijden der heidenen’ begonnen, die nog steeds voortduren. God openbaart zijn toekomstplan met de volkerenwereld, Israël en het komende Vrederijk aan een heiden. Niet aan een profeet van Israël. Zelfs is een deel van het boek Daniël (2:4 t/m 7:28) in het Aramees geschreven, een taal die later aan het Perzische hof de ambtelijke omgangstaal werd. Niet in het Hebreeuws, maar in het heidense Aramees, is het dat Gods openbaring tot de mens komt.

Het boek Daniël is een indrukwekkend geschrift, dat ons op heldere wijze de toekomst vertelt. De steen wordt zelf tot het Koninkrijk, nadat het eerst alle vier voorgaande koninkrijken vernietigt. Die steen is niet de geboorte van Jezus, zoals dat wordt gezegd, want die geboorte vernietigde geen koninkrijken. Het is Jezus’ komst in heerlijkheid, als Koning van Israël, aan het einde van de Grote Verdrukking. Dr. Charles Feinberg diende Koning Jezus met het oog op Zijn spoedige komst!

Feike ter Velde