Drie grote gevaren

Jan van Barneveld • 78 - 2002/03 • Uitgave: 3
Wij naderen een kritiek moment in de gevarenzone van Gods oordelen over ons land en ook over de wereld. De profeet Jeremia leefde ook in zo'n angstige tijd. Koning Zedekia, de vorsten en het volk werden herhaaldelijk gewaarschuwd. Het volk kreeg nog één kans van de HERE, hun God. Zij lieten, volgens het gebod, de slaven vrij en...het Babylonische leger trok inderdaad weg van Jeruzalem. De bekering was maar oppervlakkig, want zodra het gevaar geweken was, ging men weer z'n oude gangetje, de slaven werden teruggehaald en...het leger van Babel kwam terug (Jer. 34:8-22).
Toch kreeg koning Zedekia weer een kans: "Indien gij vrijwillig uitgaat tot de vorsten van de koning van Babel, dan zult gij in leven blijven en zal deze stad niet met vuur verbrand worden en zult gij met uw huis in leven blijven' (Jer. 38:17). Zedekia greep die kans niet en korte tijd later werd Jeruzalem veroverd, de tempel verwoest en de arme Zedekia moest toezien hoe zijn zonen voor zijn ogen gedood werden. Wat Israël overkomt, is ons 'ten voorbeeld geschied' (zie 1 Cor.10:6). Ook ons land heeft al heel wat kansen van de Heer gehad. Zijn we nu de grens gepasseerd en komen de oordelen? In deze 'signalen' drie korte analyses van de huidige situatie, een aankondiging van de belangrijke 'Tien dagen voor Nederland' en een bespreking van een nieuw boek, dat net op de valreep van de eindtijd verschijnt met als titel: 'Met Israël op weg naar de eindtijd'.

Explosief
Begin april waren de 57 landen van de OIC (Organisatie van Islamitische Landen) bijeen in Kuala Lumpur, de hoofdstad van Maleisië. Unaniem wezen zij de VN en de hele wereld op het gevaar van een totale oorlog in het Midden Oosten. Inderdaad was en is de situatie zeer explosief. Israël krijgt weer de schuld. Terwijl Arafat en zijn terroristenbendes het Palestijnse volk in het ongeluk hebben gestort. Als hij ingegaan was op het buitengewoon royale aanbod van oud-premier Ehud Barak en oud-president Clinton …als hij gereageerd had op het eenzijdige staakt-het-vuren dat premier Sharon na verschillende aanslagen had aangehouden… als hij positief had gereageerd toen Sharon zijn eis van zeven dagen 'rust', voordat er onderhandelingen konden komen introk… als… maar het enige antwoord van Arafat en de zijnen was moord en terreur. De Palestijnse oogst van jarenlang zaaien van haat bestond uit kinderen en jonge mannen die zichzelf opblazen bij synagoges, in restaurants en in winkelstraten. Arafat en de zijnen zijn verantwoordelijk voor de ellende waarin het Palestijnse volk nu leeft. Het ziet ernaar uit dat nu ook de Israëlische Arabieren meegesleept worden in de spiraal naar de ondergang. Al jaren probeert Arafat Arabische landen mee te sleuren in een regionale oorlog met Israël. Een oorlog die heel goed kan uitlopen op één van de door de Bijbel voorzegde eindtijdoorlogen. Het zijn de Palestijnse terroristen en de onwil van Islamitische buurlanden Israël te accepteren die de wereldvrede in gevaar brengen en dus de oordelen van de God van Israël over henzelf en over de wereld halen. Want ook wij in de EU vallen onder dat oordeel! Ze zijn gewaarschuwd, want al vijf oorlogen tegen Israël hebben ze verloren. Ten diepste is het een geestelijke strijd. De godheid van de Islam verzet zich met alle macht tegen de Hoogheilige, tegen de God van Abraham, Izaäk en Jakob en tegen zijn Messias.

Een wereldwijd gevaar
De explosieve toename van het antisemitisme is het tweede gevaar voor de wereldvrede. Bijna dagelijks horen we over aanvallen op Joodse mensen, op synagoges en Joodse eigendommen. Zelfs in ons land is de stemming anti-Israël. Deze anti-Israëlhouding zal, geplant op een latente voedingsbodem van antisemitisme eerder vroeg dan laat ook in ons land tot antisemitische uitbarstingen leiden. Zo gaat het nu eenmaal. Eeuwenlang is het zo gegaan. De oude kerk gaf de Joden de schuld van de moord op Christus en ontwikkelde een anti-Joodse theologie met alle vreselijke gevolgen ervan. In de Middeleeuwen kregen de Joden de schuld van allerlei narigheid. Dat bracht het Joodse volk in de 'hel van de Middeleeuwen'. Maar ook over die volken kwam veel ellende, zoals de pest en oorlogen. Vlak vóór de Tweede Wereldoorlog waren het weer de Joden die de schuld kregen en antisemitisme was de 'normale toon' waarop over het Joodse volk werd gesproken en geschreven. De Holocaust was het vreselijke gevolg voor het Joodse volk en de ramp van de Tweede Wereldoorlog kwam over Europa. Zo gaat het ook nu. De 'jagers' uit Jeremia 16:16 staan klaar om het Joodse volk naar Israël te jagen. Maar de oordelen over onze volken en landen kunnen elk moment losbarsten. Tenzij… tenzij de kerk van Christus wakker wordt en wij gaan roepen naar de Here God.

Enkele Bijbelse notities
De Bijbel is heel duidelijk over de relatie die er bestaat tussen wat Israël aangedaan wordt en oordelen over de volken. We noemen u een enkele tekst: Joël 3:1,2 spreekt over het oordeel dat komt over de volken die Israël hebben verstrooid en het land verdeelden. Men verdeelt het land dus de oordelen komen!
Psalm 105:7-11 profeteert over Gods verbond en de landbelofte, waarbij het land Kanaän aan Israël wordt toegezegd. Dan 'gaan de oordelen van God over de hele aarde'.
Jer. 30:11 dreigt de HERE dat Hij met alle volken waaronder Israël verstrooid is, voorgoed zal afrekenen. Zach. 2:8 waarschuwt de hele wereld Gods 'oogappel' niet aan te raken.
Jes. 34:8 voorzegt een 'jaar van vergelding in Sions rechtsgeding'. Dan zal het afgelopen zijn met al die anti-Israëlresoluties van de VN en anti-Israëlverklaringen van de E.U. Er zijn nog veel oordeelsprofetieën die specifiek gaan over de volkeren rondom Israël.

Tien dagen voor Nederland
Er is nog een weg om te gaan. Tussen het besluit over de 'brandende toorn van de HERE' en de uitvoering van dat besluit is nog ruimte voor genade en voor uitstel. De profeet zegt: "Komt tot uzelf, ja, komt tot inkeer, gij schaamteloos volk, voordat het besluit tot uitvoering komt' (Zef. 2:1). Van 9 mei (Hemelvaartsdag) tot 18 mei heeft het platform 'Transformations Nederland' een periode van vasten en gebed voor Nederland uitgeroepen. Half maart hadden zich al zo'n 300 bidders aangemeld. Ook veel gebedsgroepen in het buitenland bidden mee voor een omkeer in ons land. Als u de informatie over deze actie opvraagt en doorneemt (www.transformations.nl of tel: 0341 425742 of 030-2239542) moet u zich niet laten afschrikken door de wat triomfantalistische toon en optimistische profetieën. De zaak is te ernstig om daarover te discussiëren. Het gaat in de eerste plaats om vol schaamte voor de Here tot inkeer te komen en schuld te belijden voor de grote puinhoop die wij gemaakt hebben. Vervolgens kunnen wij een belangrijke en onmisbare dimensie toevoegen aan die 'Tien dagen voor Nederland', namelijk gebed voor Israël. Als we Israël zegenen zal de Here wellicht ook een zegen voor ons overlaten. Gebed voor Israël maakt ruimte voor genade voor ons volk. Dat is de inbreng die wij hebben bij deze belangrijke tien dagen van gebed en vasten.

Onderweg naar de eindtijd
Eindelijk is het boek uit. In de eerste hoofdstukken wordt u een sleutel aangereikt, waardoor we het profetische woord van de Bijbel beter kunnen verstaan. Deze sleutel wordt dan gebruikt om aan te tonen dat we nu in de 'tijd van het herstel van Israël' leven. Een groot aantal profetieën en de vervulling ervan in onze tijd, wordt besproken. Een nog groter aantal profetieën voor verdere studie wordt alleen genoemd. Andere tekens van de eindtijd, de rol van de Islam, de komende wereldregering en het Babylon van de eindtijd komen ter sprake. Bijbelse scenario's van de eindtijd en het geheim van het uitgestelde koninkrijk komen uitvoerig ter sprake. Ook praktische tips en aanwijzingen voor onze betrokkenheid bij Israël zijn niet vergeten. Een belangrijk boek, juist nu we in het grensgebied tussen de tijd van het herstel van Israël en de eindtijd leven. Het doel van dit boek is niet alleen de grote daden van God in onze dagen te verkondigen, maar ook om de gemeente van de Here Jezus Christus te wijzen op de belangrijke positie die zij inneemt in deze bijna-eindtijd. U kunt dit boek bestellen bij onze boekhandel of in elke evangelische boekhandel. De prijs is op dit moment nog niet bekend. 0 ja, de schrijver is J. van Barneveld. Binnenkort komt er nog een boek met studies onder de titel 'Het herstel van Israël' van hem uit. Ook de brochure 'Het einde van de vervangingsleer' is herdukt. Belangrijk omdat die vervangingsleer weer de kop opsteekt.

drs. Jan van Barneveld