Drie Psalmen

Jan van Barneveld • 78 - 2002/03 • Uitgave: 2
De nood is Israël tot aan de lippen gestegen. Er is bijna geen gezin waarin niet wordt getreurd om een familielid dat is omgekomen door het Palestijnse terrorisme. Kinderen zijn ’s avonds bang om naar bed en 's morgens bang om naar school te gaan. Elke vuilnisbak kan explosieven verbergen en elke Arabier een vermomde zelfmoordbom zijn. Begrip en sympathie van de wereld is er niet bij. Als er weer eens een gruwelijke aanslag geweest is waarbij Joodse kinderen zijn omgekomen, laat de Nederlandse t.v. een Palestijns ziekenhuis zien. Zinni of Cheney, bestand of besprekingen, het terrorisme gaat gewoon door. De bevooroordeelde pers houdt niet op Israël in een kwaad daglicht te stellen. De anti-Israëlberichtgeving heeft een krachtige uitwerking: 'Sharon is een beest' zei onlangs een vriendelijke jongeman, een christen, na afloop van de preek tegen mij. CNN heeft via het internet meer dan 10 miljoen mensen ondervraagd. Bijna 80% was voor internationale waarnemers die de Palestijnen 'tegen Israël moeten beschermen'. Niet alleen de Arabische wereld met als stoottroepen de terroristen van Arafat, maar bijna de hele wereld staat tegen Israël op. De VN hebben een door de VS ingediende resolutie aangenomen. In die resolutie wordt in feite een Palestijnse op de 'bergen van Israël' (Judea en Samaria) staat erkend. Zo’n Palestijnse staat zal de situatie alleen nog maar gevaarlijker maken. Men weigert in te zien dat het Arafat en zijn terroristen zijn die de Palestijnen in Judea en Samaria in een rampzalige toestand hebben gebracht. Straks sleept Arafat ook de ongeveer miljoen Arabieren in Israël mee de afgrond in. Het is nog erger: Hij is erop uit de hele regio te betrekken in een oorlog tegen Israël. Ook de EU en de VS zullen meegesleurd worden als deze terroristen niet een 'behandeling' krijgen als al-Qaeda en de Taliban in Afghanistan. De hele wereld staat aan de rand van de afgrond. De wanhoop in Israël zal op de hele wereld overslaan. Een journalist vroeg de onlangs afgetreden minister Elon wat hij als rabbijn van de situatie vond. Hij haalde Jeremia aan: '…een tijd van benauwdheid is het voor Jakob, maar daaruit zal hij gered worden'.

Vasten en bidden
De Here God heeft een weg gewezen uit zeer moeilijke omstandigheden. Die weg heet: 'bidden, vasten en schuldbelijdenis'. Vele malen heeft Israël in grote nood zo de Here gezocht. Er kwam een oproep van de rabbijnen in Israël om woensdag de 13e maart te bidden en te vasten. Opvallend was dat die oproep ook gericht was aan ons, gelovigen-uit-de-volken. Veel christenen hebben dan ook meegebeden en gevast. Er was ook een verzoek van de rabbijnen om die dag aan de hand van de Psalmen 83, 130 en 142 te bidden. Dat hebben wij, tijdens onze redactievergadering, dan ook gedaan. Het is opvallend hoe deze drie psalmen de toestand van vandaag profetisch tekenen.

Psalm 83
'0 God, houd U niet stil, zwijg niet en blijf niet werkeloos, o, God' (:2). Dan beschrijven de verzen 6-9 de volken die tegen Israël tekeer gaan. Het zijn precies de omliggende landen, de volken waar de Palestijnen van afstammen, plus Irak. Opvallend is dat die vijanden van Israël 'uw vijanden' en 'uw haters' worden genoemd. Het zijn vijanden van de Allerhoogste!
Vervolgens legt de Psalm uit wat ze van plan zijn:
• 'Ze smeden een listige aanslag tegen Uw volk' (:4). Dat doen ze tijdens elke Arabische topontmoeting en op elke vergadering met Arafat.
• 'Ze zeggen: Komt laat ons hen als volk verdelgen' (:5). Dat steken ze inderdaad niet onder stoelen of banken. 'Zodat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht' (:5). Israël komt niet eens voor op de kaarten van het Midden Oosten die in die Arabische landen gangbaar zijn.
• 'Wij willen in bezit nemen de woonsteden van God' (:13). Dat slaat op de strijd om Jeruzalem. Er staat - immers geschreven: 'In Salem was Zijn tent en op Sion Zijn woning' (Ps. 76:2). 'En gij zult weten dat Ik, de HERE, uw God ben die woon op Sion' (Joël 3:17).
• Opvallend is dat deze Psalm ook laat zien dat Israël niet uit is op de dood van hun vijanden. Er staat: 'Verschrik hen...laten zij voor altijd beschaamd worden.... opdat zij weten, dat alleen uw Naam is HERE' (:18). Bekering is altijd Gods eerste doel!

Psalm 130
Ook deze door de rabbijnen uitgekozen Psalm bevat enkele belangrijke, actuele, profetische aspecten:
• 'Uit de diepten roep ik tot U, o, HERE' (:1). De roep om de Messias wordt steeds meer en steeds duidelijker gehoord in Israël. Weer worden de 'kindertjes van Bethlehem' vermoord vanwege de komst van de Messias. Ook nu weer zal er een oordeel komen over de moderne Herodessen en over hen die de terroristen steunen.
• 'Bij de HERE is goedertierenheid, bij Hem is veel verlossing' (:7). Langzaam maar zeker gaat Israël inzien dat de verlossing alleen van de HERE kan komen.
• Opvallend is het laatste vers: 'Hij Zelf zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden’. Gods verlossingsplan gaat door. De machten van de wereld verzetten zich tegen Gods herstelplan voor zijn volk. Maar de HERE zal de plannen van de tegenstander omkeren zodat alles in Zijn profetische plan past. Maar dat gaat niet zonder strijd en die strijd wordt niet gewonnen zonder onze gebeden.
• In deze Psalm spreekt Israël ook een schuldbelijdenis uit (:3, 4).
• Belangrijk is het laatste vers: 'Hij zelf zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden'. De HERE Zelf heeft al voorzien in de verlossing van Israël en van de wereld. De Messias is gekomen en Hij is een verzoening voor onze zonden maar niet alleen voor de onze en voor die van Israël maar voor de zonden van de hele wereld. Veel Joden, vooral in de voormalige Sovjet Unie en in de VS zien dit in. In grote aantallen komen zij tot geloof in de Messias Jesjoea, de Zoon van de levende God. De eerste terugkeer uit de ballingschap betrof een volk dat `blind is ook al heeft het ogen, en dat doof is, al heeft het ook oren' (Jes. 43:8). Er zal nog een 'terugkeer' plaatsvinden: `Het woord van de Here HERE, die de verdrevenen van Israël bijeenbrengt, luidt: "Ik zal daartoe nog meerderen bijeenbrengen, dan er reeds toegebracht zijn' (Jes. 56:8). Er is ook een terugkeer nadat het Joodse volk tot de HERE is gekomen (zie bv. Lev. 26:40- 42). De Messiaanse Joden maken deel uit van deze vervulling van Gods Woord en ook hiervan zien we nu al een begin.

Psalm 142
Ook deze Psalm is in deze tijd zeer actueel:
• 'Met luider stem roep ik tot de HERE' (:2, :6). Dat doet gelovig Israël nu. Hun 'geest versmacht (:4) in hen', want zij zien geen uitweg meer.
• 'Op de weg die ik ga, verbergen zij mij een strik’ (:4). Arafat heeft zich aan niet één verdrag met Israël gehouden. Ook op internationale conferenties wordt Israël een strik gespannen. Ook in letterlijke zin gaat dit op. In iedere vuilnisbak kan een strik (een bom), verborgen liggen en elke voorbijganger kan een met bommen geladen zelfmoord-Palestijn zijn.
• 'Niemand ziet naar mij om… niemand vraagt naar mij (:5). Elke (menselijke) 'toevlucht is mij ontvallen' (:5). Zo is helaas de situatie op dit moment. Dit 'helaas' slaat ook op de vijanden van Israël, want als de HERE optreedt voor zijn volk komt er een zwaar oordeel over de Israël- en Godvijandige wereld.
• 'Red mij van mijn vervolgers, want zij zijn sterker dan ik' (:7). Tegen de VN en tegen de druk van de VS kan Israël niet op. De presidenten Rabin, Netanyahu, Barak en nu ook Sharon hebben onder zware druk van de VS toe moeten geven aan de PA van Arafat. Maar telkens als de presidenten Bush Sr., Clinton en Bush jr. Israël onder druk zetten kwam er een of andere (natuur) ramp over de VS God waarschuwt! De wereld staat aan de rand van een afgrond. 'Want wie u aanraakt, raakt zijn oogappel aan' (Zach. 2:8). Niemand dwarsboomt de plannen van de Almachtige!
• 'Voer mij uit de kerker, opdat ik uw Naam love; de rechtvaardigen zullen mij omringen, wanneer Gij mij weldoet' (:8). Inderdaad zit Israël in een kerker, omsingeld door vijandige Arabische landen, bedreigd door terrorisme en omringd door antiIsraël-leugenpropaganda en antisemitisme.

De situatie is zeer ernstig. De wijze waarop Israël behandeld wordt kan niet anders dan Gods toorn opwekken. Even nog een klein voorbeeld. Het leger van Israël wilde een terroristenleider van de Hamas doden. Er werd een raket op zijn auto afgeschoten. Helaas zat de man niet in die auto. Maar zijn vrouw en twee kinderen kwamen om. Het Israëlische leger betuigde z'n spijt. De hele wereld brulde van verontwaardiging. Ook de VS protesteerde fel. Ongeveer in dezelfde periode vuurden de Amerikanen een raket af op een auto in Afghanistan. Drie vrouwen en vier kinderen kwamen om. Geen excuses en nauwelijks aandacht van de pers. Zo zijn er tientallen incidenten en voorbeelden van de boosheid waarmee Israël wordt omsingeld. Maar de 'rechtvaardigen omringen Israël' (:8). Dat doen wij nu door onze steun en intense voorbede. En straks als de Messias komt met gejuich en met lofprijs voor de God van Israël en Zijn Verlosser.
Zo roept Israël naar God op grond van de Schrift en het Woord zal hen uitredden.

drs. Jan van Barneveld