Duisternis

Peter de Haan • 87 - 2011 • Uitgave: 8
‘Hosanna! Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren!’ Velen spreidden een week voor Pasen hun klederen op de weg, om de Here Jezus vol vreugde binnen te halen in Jeruzalem. Hoe anders is de sfeer een paar dagen later. We lezen van het laatste avondmaal, het verraad door Judas, de ondervraging door Kajafas en de berechting door Pilatus. De uitspraak: “Kruisig Hem.” En zo werkten de Farizeeën en Romeinse soldaten, Herodes en Pilatus samen om Gods plan tot uitvoer te brengen. Zonder het zelf te weten. Feike ter Velde schrijft over dit plan, naar aanleiding van het eerste van de zeven kruiswoorden, woorden die de Here Jezus sprak toen Hij aan het kruis hing.
We horen de Here nog bemoedigend spreken tegen een moordenaar die naast Hem hing en zorgen voor zijn moeder. Daarna wordt het duister. Jan van Barneveld beschrijft op een aangrijpende manier deze duisternis, de totale afwezigheid van God.
Stuk voor stuk hebben de zeven kruiswoorden een les voor ons. We moeten er ook bij stilstaan dat dit niet een op zichzelf staand verhaal is uit de geschiedenis. Het is juist heel persoonlijk, voor u en mij, hier en nu. We mogen nu vieren dat de Here is opgestaan. We mogen vooruitzien naar een eeuwig leven bij God. De weg loopt langs het kruis, maar gaat verder. Dank u Heer, voor het licht dat voor ons is.

Peter de Haan
Eindredacteur Het Zoeklicht