Duizend jaren van vrede

Jan van Barneveld • 78 - 2002/03 • Uitgave: 24
Israël is al maanden bezig zich voor te bereiden op oorlog. De bevolking wordt uitvoerig en grondig geïnstrueerd hoe te handelen bij aanvallen met antrax, mosterdgas of zenuwgas. Wat Israël overkomt, gaat over de wereld komen. Immers ook hier geldt: eerst de Jood, maar ook de Griek (Rom. 2:9). Er komt pas vrede op aarde als er vrede in Jeruzalem is. Veiligheid wordt niet gegarandeerd door meer blauw op straat, of door de VS. Er komt pas veiligheid als Israël veilig woont binnen de door de God van Israël bepaalde grenzen. Immers: Hij zal hun twistzaak beslechten ten einde aan de aarde rust te brengen (Jer. 50:34). Natuurlijk zal onze overheid moeten werken aan meer veiligheid. Ook is er altijd hoop op een periode van genade van de Heer. Daarom moeten we voor de overheid bidden. Gebed voor onze overheid heeft niet alleen te maken met een stil en rustig leven, maar ook met evangelisatie en het behoud van mensen (1Tim. 2:1-4). We bidden en hopen dat de Here God ons nog zo'n tijd van genade geeft. Gods plan gaat echter in een snel tempo verder.

Bijbelse lijnen
De strijd om de wereldmacht concentreert zich al jaren om Jeruzalem en Israël. Deze worsteling om de heerschappij over planeet Aarde wordt bijna dagelijks heviger. De Islam zet miljarden euro's, gruwelijk terrorisme, bevolkingspolitiek en olie in om macht over de wereld te verwerven. De EU groeit in een snel tempo naar het Babylon van de eindtijd en probeert, balancerend tussen de Arabische landen en de VS, een grote wereldmacht te worden. De machten achter de Nieuwe Wereld Orde (NWO) intrigeren en infiltreren steeds openlijker in hun streven naar een wereldregering met een wereldreligie. De VN speelt krachtig mee in dit meedogenloze spel om de macht. Dan zijn er nog wat onduidelijke groepen, zoals de Vrijmetselaars, de Bilderberggroep, de Council on Foreign Relatations die achter de schermen hun mannen in belangrijke posities plaatsen om zo greep op de weg naar een wereldregering te hijgen. Al deze groepen spelen hun spel, werken met Arafat en zijn terroristen en zelfs met politici in Israël.

Vaak werken ze langs elkaar heen of zelfs tegen elkaar in. Dat is één van de diepere oorzaken van de oorlogen en geruchten van oorlogen in deze tijd. Al die machtsblokken hebben twee zaken gemeen: Ze streven naar de wereldmacht en ze weten bewust of onbewust dat Israël en Jeruzalem in deze tijd een hoofdrol spelen. Wie Jeruzalem heeft, heeft de wereld! Ook het Vaticaan doet krachtig mee. Aan de ene kant wordt Israël gepaaid met vriendelijke theologische verklaringen en boeken. Aan de andere kant wil de Paus beslist zeggenschap over de heilige plaatsen in Jeruzalem krijgen.

Waarom al die spanningen om dat kleine stukje Judea en Samaria? En die betrekkelijk kleine stad Jeruzalem? Wie de Bijbel een beetje kent, weet dat Jeruzalem de stad van de Grote Koning (Matt. 6:35) is. Jeruzalem zal de hoofdstad van de wereld worden. Het Koninkrijk is aan Israël beloofd en de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk (Rom. 11:29). Het Vrederijk van de Messias komt eraan!

Het herstel van Israël
Op een wonderlijke wijze brengt de God van de Bijbel, de God van Israël, zijn volk terug naar het land dat Hij aan Abraham, Izak en Jakob onder ede heeft toegezegd. Dit gebeurt alles precies volgens het profetische Woord van de Bijbel. We weten dat deze ontwikkelingen uitlopen op de komst van Messias Jezus in grote heerlijkheid. Dan zal het Vrederijk aanbreken. De Bijbel spreekt hier op zeer veel plaatsen over. De machten van deze wereld schijnen goed aan te voelen waar het om gaat: De strijd om de planeet aarde. Al die machten vechten nu nog elk afzonderlijk om die heerschappij over de aarde. Maar de antichrist heeft zijn voeten al in de stijgbeugel van het witte paard (Openb. 6:1, 2). Hij zal al die machten verenigen in een laatste poging het Rijk van de Here Jezus Messias tegen te houden. De Bijbel, vooral de profeet Daniël en het boek Openbaring, geven details over hoe dat in zijn werk zal gaan.

Duidelijk
Het komende Koninkrijk is één van de belangrijkste bijbelse gegevens. Maria en de discipelen verwachtten het. De boodschap van de engel was duidelijk: De Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven (Lucas 1:32) en: Here, herstelt U in deze tijd het koningschap voor Israël? (Hand. 1:6). De profeten hebben het voorzegd en gaven veel details: "Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk" (Jes. 9:6) en: "Te dien tijde zal men Jeruzalem noemen de troon van de HERE en alle volken zullen zich daarheen verzamelen om de naam van de HERE te Jeruzalem" (Jer. 3:17) en: "Mijn knecht David zal koning over hen zijn" (Eze. 37:24). Het beeld van Nebukadnezar in Daniël 2, dat het rijk van de antichrist voorstelt, zal door een steen worden verpletterd. Die steen stelt het volk Israël onder leiding van de Messias voor. De heerschappij zal op geen ander volk meer overgaan (Daniël 2:44). Als u nog 50 - 100 bewijsteksten wilt, raad ik u aan het oude boek van Johannes de Heer, "Het duizendjarig Vrederijk", weer eens te bestuderen.

Een tweede kans
In zijn tweede toespraak spreekt Petrus over de tijden van de wederoprichting van alle dingen (Hand. 3:21). Wat wordt er weer opgericht? De Here God is nu bezig de vervallen hut van David (Hand. 15:16) weer op te richten: het herstel van Israël. Maar ook de aarde wordt weer hersteld. Het Duizendjarig Rijk wordt getekend als een rijk van vrede en gerechtigheid. Zelfs de natuur en het dierenrijk genieten dan grote vrede. De mensheid krijgt een tweede kans. De duivel is dan gearresteerd, geboeid en in een afgrond opgesloten (Openb. 20:1, 2). Hij kan de mensen niet meer verleiden. De aarde krijgt, 6000 jaar na Adam en Eva, een tweede kans. Een sabbatsperiode, tijden van verademing (Hand. 3:19) voor de hele schepping. Vanuit Sion zal er onderwijs zijn uit de Torah. De duistere machten van deze wereld schijnen aan te voelen dat die tijd eraan komt. God heeft haast! Die machten intrigeren, vergaderen, manipuleren, maken plannen, nemen resoluties aan, sluiten verbonden en bewapenen zich om de Koning en Zijn Rijk tegen te houden. Ze weten heel goed dat Israël hierbij een sleutelrol vervult. Ze voelen dat, als ze in staat zijn Israël te vernietigen, het Koninkrijk van de baan is. Want de Messias en zijn rijk zijn onlosmakelijk aan Israël verbonden. Vandaar die steun aan de terroristen en de strijd om Israël. Maar dwars door al die strijd heen, dwars door de regering van de antichrist heen, komt de Here Jezus en Hij zal satan verpletteren, zijn volk verlossen en het beloofde koninkrijk vestigen.
En dan… En nu…?
Waarom 1000 jaren? Waarom niet eeuwig? Johannes, die al die machtige profetieën over het komende Godsrijk uit het Oude Testament samenvat, plaatst het duizendjarig rijk tussen de glorieuze wederkomst van Christus (Openb. 19) en het oordeel voor de grote witte troon (Openb. 20:11-15). Want aan het einde van die 1000 jaren (hij noemt dat getal zesmaal!) wordt satan losgelaten. De mensheid heeft nog steeds een vrije keuze. De Here God wil uit vrijheid en liefde gediend worden. Net als in de tijd van Adam en Eva zal satan, die dan even losgelaten wordt, de volken aan de vier hoeken van de aarde verleiden (Openb. 20:8). Weer zal een groot deel van de mensheid net als Eva en Adam rebelleren tegen de HERE en zijn gezalfde (Psalm 2:2). Deze opstand loopt uit op een oorlog voeren tegen Israël en Jeruzalem (Openb. 20:9). Maar dan is het afgelopen. Het laatste oordeel wordt geveld. De nieuwe hemel, de nieuwe aarde, en het nieuwe Jeruzalem, komen.

drs. Jan van Barneveld