Een drie-eenheid

Jef de Vriese • 86 - 2010 • Uitgave: 20
‘Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid’ (2 Timoteüs 1:7).
De Geest van God is tegelijkertijd kracht, liefde en bezonnenheid. Deze drie kenmerken staan niet los van elkaar, maar zijn op elkaar aangewezen en vullen elkaar aan. Als iemand beweert kracht te hebben, maar de liefde en de bezonnenheid niet heeft, brengt hij door mensen te kwetsen veel schade toe. Als iemand beweert liefde te hebben, maar geen kracht en geen bezonnenheid heeft, brengt hij niets tot stand. Als iemand beweert bezonnen te zijn, maar liefde en kracht mist, dan komt hij niet verder dan een filosofische overtuiging die noch hemzelf, noch zijn medemens verandert.
De Geest van God is geen vruchtenpakket waar je één of andere vrucht uit kunt selecteren. Het is een totaalpakket. Het is een eenheid van liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing (Galaten 5:22). Het zijn geen afzonderlijke vruchten, maar één totaalvrucht. Het is ook geen doe-het-zelfpakket. Het is het werk van de Heilige Geest. Het is het leven van Jezus dat zich openbaart. Het is een verandering, van heerlijkheid tot heerlijkheid, naar het beeld van Christus, door de Here, die Geest is (2 Korintiërs 3:18).
Kracht zonder liefde maakt hard tiranniek.
Kracht zonder bezonnenheid maakt onbesuisd bandeloos.
Liefde zonder kracht maakt emotioneel breekbaar.
Liefde zonder bezonnenheid maakt ongedisciplineerd week.
Bezonnenheid zonder kracht maakt machteloos hopeloos.
Bezonnenheid zonder liefde maakt koel afstandelijk.
‘De Here zij met uw geest’ (2 Timoteüs 4:22a).

Jef De Vriese