Een dringende oproep

Jan van Barneveld • 75 - 1999/2000 • Uitgave: 5
Het is een wonder dat de spanningen in en rondom Israël nog niet tot een uitbarsting zijn gekomen. Er zijn heel wat brandhaarden in de wereld, die stukken minder explosief waren dan de problemen in het Midden Oosten en die toch op vreselijke conflicten en oorlogen zijn uitgelopen.

De Kosovo-oorlog heeft een paar maanden lang de aandacht enigszins van Israël afgeleid. Ook deze situatie kan ertoe hebben bijgedragen dat de 4e mei, de dag waarop Arafat de Palestijnse staat zou uitroepen, rustig is voorbijgegleden. Maar er zijn veel aanwijzingen dat de spanningen misschien zelfs nog dit jaar tot een profetische climax zullen leiden.

Het is ook mogelijk dat deze climax door de christelijke millennium-vieringen in Israël opgeschoven wordt tot ergens in het jaar 2000. De Paus en de twee tot drie miljoen pelgrims zullen het vrome millenniumfeest in het Heilige Land liever niet onderbreken doordat er een oorlog uitbreekt! De druk van buiten op Israël en de interne verdeeldheid in Israël blijven toenemen. Dit moet een keer tot een uitbarsting komen, die niet alleen Israël, maar de hele wereld zal treffen. Als we al deze 'signalen die via de media tot ons komen, naast het profetische Woord leggen, zien we niet alleen de actualiteit van de Bijbel, maar begrijpen we ook direct de dringende oproep tot gebed, die deze 'Signalen' bedoelt te zijn.

DE VN TEGEN ISRAËL
Opvallend is dat de VN weer teruggekeerd is naar de oude anti-Israël houding van de zeventiger jaren. Anti-Israël resoluties worden met een overweldigende meerderheid aangenomen. Begin februari 1999 heeft de VN besloten de ondertekenaars van het Vierde Verdrag van Genève in juli bijeen te roepen. Dit Verdrag, dat door 188 landen en organisaties is ondertekend, gaat over de bescherming van de burgerbevolking in oorlogsgebieden. Sinds de ondertekening van dit verdrag zijn er heel wat oorlogen geweest. Grote gebieden zijn door andere landen gewelddadig onder de voet gelopen. Nooit is de 'Conventie van Genève' bijeen geroepen om de burgerslachtoffers te beschermen. Nu dreigt Israël op het matje geroepen te worden in verband met de Westbank (Judea en Samaria). Terwijl 97% van de Palestijnen op die Westbank al onder het gezag van de Palestijnse Autoriteit vallen. Het is overigens de vraag of deze conferentie wel zal plaatsvinden, want Zwitserland schijnt er geen haast mee te maken om de 'leden' bij elkaar te roepen. Maar het feit dat de VN dit voorstel met 115 stemmen voor en 2 tegen (VS en Israël) heeft aangenomen is een duidelijk vijandig signaal van de wereld naar Israël. De tijd is niet ver meer dat al die signalen in daden worden omgezet en dat 'alle volken' oorlog voeren tegen Jeruzalem en Israël. Sommigen in Israël vrezen dat de Kosovo-oorlog van de NATO daar een oefening voor is (geweest). Dat zal dan uitlopen op een grote, wereldwijde ramp! Laten we juist in deze tijd intensief en nog meer bidden voor Israël. We mo- gen met de profeet Joël bidden: 'Spaar, HERE, Uw volk en geef Uw erfdeel (waar ook Judea en Samaria bij horen) niet prijs aan de smaad, zodat de heidenen met hen zouden spotten. Waarom zou men onder de volken zeggen: 'Waar is hun God?'

VERKIEZINGEN
De interne verdeeldheid van Israël is vorige week, tijdens de verkiezingen weer duidelijk gebleken. Meer dan 30 partijen deden mee. Politieke tegenstanders staan fel tegenover elkaar. Links en rechts, voor- en tegenstanders van de 'land-voor-vrede' formule, Israëli's in de dorpen in Judea en Samaria en de 'Vrede Nu' beweging bestrijden elkaar vurig in plaats van eensgezind te zoeken op een bijbelse weg naar een oplossing. Orthodoxe en seculiere Joden staan even ver van elkaar af als de Gereformeerde Gemeente van de moderne Nederlandse onkerkelijken. Er is een grote verwarring in Israël omdat echt leiderschap ontbreekt. Ook hier is onze voorbede een dringende noodzaak. Bidt dat Israël een goede regering krijgt, die Gods weg gaat. Bidt ook met Paulus: 'Broeders, de begeerte van mijn hart en mijn gebed om hun behoud gaan tot God uit'. In feite bidden we zo om de spoedige komst van Messias Jezus!

NOG MEER DRUK
De Europese Unie heeft duidelijk laten weten waar wij staan. Let op het woordje 'wij'. Immers als burgers van Nederland zitten we in het luxe, maar verrotte en lekkende schuitje van de EU. De Duitse ambassadeur heeft Israël namens de EU laten weten dat de EU het niet accepteert dat Jeruzalem de officiële hoofdstad van Israël is. Ook erkent de EU. de Israëlische autoriteit over Oost-Jeruzalem niet. We beseffen nauwelijks hoe erg het is dat wij deel uitmaken van een politiek blok dat zich duidelijk tegen Israël en Gods plannen met Israël opstelt. Nog erger is het dat het juist Duitsland is die dit toch wel tamelijk oude E.U. standpunt aanscherpt en officieel aan Israël doorgeeft. Hier komt onherroepelijk de Toom van de God van Israël over. Ook in verband met deze situatie wordt dringend uw voorbede gevraagd: 'Here, wees ons en ons volk genadig!'

EEN INTERESSANTE WET
Enkele maanden geleden heeft de Knesset een wet aangenomen die de woede van Arafat heeft opgewekt. Zelfs knessetleden van de Arbeiderspartij hebben voor deze interessante wet gestemd. Voortaan moet elke overdracht van land en elke verandering van de status van Jeruzalem door de Knesset goedgekeurd worden. Bovendien moet er een referendum (volksstemming) over worden gehouden. Arafat noemde deze wet een 'nieuwe hindernis voor de vrede' en zijn woordvoerder vertelde de internationale pers dat het 'een provocatie voor de gevoelens van Palestijnen, Arabieren en de Islamitische natie' is. Vooral voor de 15.000 Israëli's die op de Golan hoogten wonen is deze wet een steun in de rug. Laten we ook bidden voor bescherming voor de Israëli's die in de omstreden gebieden (Judea, Samaria, Golan) wonen en pleiten op Gods belofte in Jer. 31:5: 'U zult weer wijngaarden planten op de bergen van Sam aria, en wie ze planten zullen ook de vrucht genieten'.

EEN PROFETISCHE CLIMAX?
De grote lijnen van de profetische ontwikkelingen staan vast: De strijd om Jeruzalem en Israël, de angstaanjagende Derde Wereldoorlog, de Toom en het oordeel van God over de volken, de komst van de antichrist, de Opname van de Gemeente en de komst van Messias Jezus en Zijn Vrederijk zijn 'vaste punten' in elk profetisch scenario. De situatie in de wereld is nu zo, dat deze profetische gebeurtenissen zo goed als elk moment zouden kunnen plaatsvinden. Maar het is riskant om een profetisch scenario voor de nabije toekomst op te stellen. Temeer omdat God aan ons mensen daarin ruimte voor gebed en voor ons handelen heeft gegeven. Vandaar dat er zoveel verschillende scenario's zijn en dat die scenario's dikwijls nèt niet uitkomen. Israël speelt niet alleen een passieve hoofdrol, maar ook de houding van het Joodse volk tegenover hun God, de God van Abraham, Izaak en Jakob en tegenover Zijn Torah bepalen voor een groot deel hoe bepaalde eindtijdgebeurtenissen zich afwikkelen. Maar ook onze voorbede speelt een grote rol. Ja, het is zelfs zo belangrijk en ernstig, dat de Here verbijsterd is, als er niemand voor Israël op de bres staat: 'Hij zag, dat er niemand was, en Hij ontzette Zich, omdat er niemand tussenbeide trad' Ges. 59:16).

Toch werpen grote, profetische gebeurtenissen hun schaduwen vooruit. Dat zien we nu duidelijk in de strijd om Jeruzalem en Israël die nu gaande is en waarin de V.N. en de E.U. een beslissende rol schijnen te gaan spelen. We zien dat aan de 'oordelen van de Here, die nu over de hele aarde gaan en die ernstige waarschuwingen zijn voor de komende Toom. Zo zijn er nog wel meer 'tekens' aan te wijzen, die wijzen op een profetische climax, die in een snel tempo dichterbij komt. Laten we ons bij dit alles aan de raad van de Here Jezus uit Lucas 21:34-36 houden.

HET BELANG VAN DE VOORBEDE
Juist in deze tijd is onze voorbede voor Israël van het grootste belang. In een volgende 'Signalen' zullen we hier dieper op ingaan. We zullen zeven redenen aangeven, waarom een christen elke dag voor Israël zou moeten bidden. Om u aan te moedigen hier nu al mee te beginnen geven we u alleen die zeven argumenten even door:

1. God Zelf zegt ons in de Bijbel om voor Israël te bidden.

2. Profeten en de apostel Paulus hebben ons het voorbeeld gegeven. Van groot belang is ook te zien wat de resultaten van hun voorbede waren.

3. Wij zijn Israël onze voorbede schuldig. Het gaat hierbij niet alleen om het leed wat de christenheid in de loop van de eeuwen het Joodse volk heeft aangedaan en nog steeds aandoet. Er is nog een diepgaande bijbelse reden waarom we voor Israël moeten bidden.

4. Israël is in groot gevaar. De barensweeën van het komende Rijk van God en van de Messias komen nu over Israël.

5. Gods beloften worden door volhardend gebed verkregen. Veel beloften van de Here voor Israël zijn al ingelost, maar er wachten nog meer geweldige beloften.

6. Wij worden zelf diepgaand gezegend door onze voorbede voor Israël.

7. Voorbede voor Israël is van belang voor de hele wereld.

Dringend vragen wij u om vanavond al te beginnen met regelmatige voorbede voor Israël. En als u dit al doet, vragen wij u dit nog meer te doen. De Here zegene u en Hij zegene ook Zijn volk Israël.

Jan van Barneveld