Een hartig woord voor vaders

Els ter Welle • 86 - 2010 • Uitgave: 12
Serie Vaderschap (1)

'Zie Ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt. Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat Ik niet kome en het land treffe met de ban' Maleachi 4:5,6.

De fysiek-afwezige vader

Het is al dertien jaar geleden dat ik een verhaal in de krant las dat me schokte en me tot nu toe is bijgebleven. Het vertelde over graaf Charles Spencer, de broer van de omgekomen prinses Diana. Hij hield tijdens de uitvaartdienst van zijn zus (1997) een emotionele toespraak. Het artikel vermeldde, dat hij op die dag een nieuwe vriendin aan zijn zijde had, een moderedactrice. Hij had net bij de rechtbank een verzoek tot echtscheiding ingediend van zijn vrouw, waarmee hij samen vier kinderen heeft. Deze man, die voor de halve wereld in de West Minster Abbey verklaarde, dat hij en zijn familie garant willen staan voor de opvoeding van de twee prinsen, verliet zijn vrouw en daarmee ook zijn eigen vier kinderen!!! Ik weet nog dat ik dacht: 'Weer vier kinderen meer in de wereld, die zonder hun eigen vader in huis opgroeien.' Dit soort grote tragedies zijn in het laatste decennium alleen maar toegenomen. Iedere avond gaat ongeveer 20 procent van de Nederlandse kinderen naar bed in huizen waar hun vader niet woont.
De website van het CBS 'Kinderen in de knel' vermeldt het volgende: 'In totaal gaat het om bijna 62 duizend scheidende kinderen per jaar. Dat zijn meer dan 1200 verdrietige kinderen per week. Bij elkaar zijn er naar schatting vijfhonderdduizend 'vaderloze' kinderen onder de 21 jaar. Dat is 1 op de 5.'

De emotioneel-afwezige vader
En hoe is de situatie voor de kinderen die wel samen met hun vader en moeder in één huis wonen? Velen van hen missen hun vader emotioneel. Zijn hart is niet bij zijn kinderen betrokken. Hij is te druk om een vader in het gezin te zijn. Als hij thuis komt uit zijn werk is hij moe. Hij wil de krant, de tv en geen kinderen die aan zijn hoofd zeuren. Zijn hart zit meer in zijn werk dan in zijn kinderen.
Heel veel vaders laten hun kinderen opgroeien, maar verzuimen om ze werkelijk op te voeden en karaktervormend met hen bezig te zijn. Velen laten het over aan de moeder van hun kinderen.
Vaders moeten van jongs af aan bij hun kinderen betrokken zijn, een hartsrelatie met hen opbouwen, opdat ze ook kunnen corrigeren en stimuleren en als het nodig is confronteren. Als de vader dit laatste doet zonder dat hij een hartsrelatie heeft opgebouwd met zijn kind, komt hij subiet in de problemen. Confrontatie zonder relatie geeft separatie. Dan komt er verwijdering.
Vaderschap moet bovenal een zaak van het hart zijn! Eerst spreekt de Here in het boek Maleachi de man als echtgenoot aan en zegt: 'Ik haat echtscheiding.' Vervolgens wordt de man als vader aangesproken: 'Zijn hart moet terug naar zijn kinderen.' Dat is het laatste gedeelte en de laatste boodschap van God in het Oude Testament.

De vader gaat voorop
Ik was eens bij mensen op bezoek die grote problemen hadden met hun oudste zoon. Ze kwamen al jaren niet meer bij elkaar. Ze vertelden ons hun hele droeve verhaal. 'En…' zei de vader verbitterd: 'Geloof maar niet dat ik naar hem toe ga, hij moet eerst maar bij mij komen.' Deze vader was niet van plan om als vader de minste te zijn, zijn hoofd te buigen. Arme man.
Maleachi zegt het zorgvuldig in de juiste volgorde: 'Hij zal het hart van de vaders terugvoeren naar de kinderen.' En als gevolg daarvan zal het hart van de kinderen terugkomen tot de vaders. Niet dat dit altijd zo eenvoudig en snel gaat als we zouden willen, maar de aanhouder wint. Het is de weg waardoor God herstel wil geven. En natuurlijk sluit dit de omgekeerde weg niet uit. Geweldig, de zoon die als eerste de weg terug gaat naar zijn vader!
Een vader is groot als hij de minste wil zijn en in een conflict de eerste stap wil zetten naar zijn kinderen toe. Dat hoort bij de rol van de vader. Hij haalt de hete kastanjes uit het vuur. Hij neemt de moeilijke klussen voor zijn rekening. Lucas 9:8 zegt: 'Wie onder u de minste wil zijn die is groot.'

Ons land in gevaar
Het oordeel van God is niet mals! Als we ons niet bekeren, dan zal Hij ons land verwoesten: 'Opdat Ik niet kome en de aarde met de ban sla.'
Als vaders zich niet bekeren dan gaat het volk ten gronde. De gevolgen van het gemis aan een vader treffen niet alleen de gezinnen. De reikwijdte is veel groter. Als een man zijn vrouw en kinderen verlaat, heeft dat gevolgen voor zijn gezin, maar ook voor de maatschappij. Onderzoeken hebben uitgewezen dat veel van onze sociale problemen hun oorsprong vinden in de afwezige vader.
Kinderen die geen vader hebben - vertellen deze onderzoeken ons - doen het vaker slecht op school; worden vlugger betrokken in misdaad; plegen gemiddeld meer zelfmoord. Ze zijn gemakkelijker een prooi van seksueel misbruik en hebben veelvuldiger buitenechtelijke kinderen.
Mijn man en ik hebben veel conferenties gehouden speciaal voor alleenstaande moeders om hen toe te rusten voor de gigantische taak van de opvoeding van hun kinderen in hun eentje. We zijn trots op hen die hun 'mannetje' staan en die zonder vader in huis een geweldige klus klaren. Maar velen van hen missen de geestelijke bagage om hun kinderen door de moeilijke periodes van hun leven heen te leiden.

Voorafgaand aan de wederkomst
De strijd om het gezin is diepgaand aanwezig van generatie tot generatie. Maleachi profeteert dat er een man als Elia zal komen voor de grote en geduchte dag van de Heer aanbreekt. Voor de eerste komst van de Here Jezus was er Johannes de Doper. Hij bereidde de weg voor de komst van de Messias en riep het volk op tot bekering. Maar dat niet alleen! Hij riep ook vaders op hun hart te keren tot hun kinderen. We lezen dat in Lucas 1:17 'En hij (Johannes de Doper) zal voor zijn aangezicht uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om de harten der vaderen te keren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de gezindheid der rechtvaardigen, ten einde een voor de Here wel toegerust volk te bereiden.'
Hiermee ging de profetie van Maleachi gedeeltelijk in vervulling.

De profetie zal zijn voltooiing vinden voor de tweede komst van Christus, de wederkomst. Dan zal er weer een Elia zijn. Dit hoeft niet perse één persoon te zijn. Maar wel zal er een wereldwijde beweging zijn, die mensen oproept terug te keren tot het gezin. Overal zullen er dienstknechten van God zijn die vaders oproepen hun plaats in hun gezin in te nemen om met hart en ziel betrokken te zijn bij hun kinderen. Die tijd is aanstaande en misschien al begonnen!

Els ter Welle