Een Islamitische Eschatologie?!

Jan van Barneveld • 83 - 2007 • Uitgave: 7
Een Islamitische Eschatologie?!

Bijbel en eindtijd

De Bijbel geeft ons veel informatie over de eindtijd. Profeten zagen flitsen van vreselijke gebeurtenissen op de ‘Dag van de HERE’. Daniël kreeg openbaringen over politieke ontwikkelingen en oorlogen in de ‘tijd van het einde’. De Here Jezus hield drie belangrijke redevoeringen over ‘de laatste dingen’. De apostel Johannes werd in de geest ‘vervoerd’ naar de eindtijd. Hij ‘zag’ bijzondere gebeurtenissen in de tijd vlak voor de wederkomst van de Heer. Dikke pillen zijn geschreven over de eindtijd. Gedetailleerde scenario’s zijn opgesteld en te vaak door de ontwikkelingen en feiten achterhaald. Toch zijn er veel vaste thema’s die op het einde betrekking hebben. Het herstel van Israël, tekenen van de eindtijd, oorlogen om Jeruzalem, de opname van de Gemeente, de oorlogen van Gog, de snelle voortgang van het Evangelie, de antichrist en zijn rijk, de herbouw van de tempel in Jeruzalem zijn, in willekeurige volgorde, elementen die in de meeste scenario’s terugkomen. Verrassend en ook een Bijbels gegeven is het feit dat genoemde thema’s momenteel steeds duidelijker vorm gaan aannemen.

Islam en de eindtijd
Het is een opvallend en een belangrijk teken van onze tijd dat de laatste tien jaar vooral onder de radicale Islam een eindtijdvisie wordt ontwikkeld. De jihadisten (extreem-islamitische groepen) brengen hun ‘theologie van de laatste dingen’ ook keihard in de praktijk. Want de jihad (heilige oorlog) is onderdeel van hun strijd om het islamitische kalifaat (koninkrijk) waar zij naar streven. Kennis van de islamitische eschatologie is ook belangrijk, omdat het dan nog duidelijker wordt dat de God van Israël, JHWH en de godheid van de Islam, Allah, beslist niet hetzelfde wezen zijn. Integendeel, de afgod van de Islam staat lijnrecht tegenover de God van hemel en aarde en tegenover zijn Zoon, de Here Jezus Messias. Het nieuwe, islamitische eindtijddenken dringt snel door tot de grote massa van ‘gewone’ moslims. Het feit dat deze nieuwe islamitische eschatologie in veel opzichten lijkt op Bijbelse openbaringen over ‘de laatste dingen’, maar er lijnrecht tegenover staat, is weer een aanwijzing dat de ‘tijd nabij is’. Er zijn dus heel wat redenen om kennis te nemen van hoe in de Islam over de eindtijdgebeurtenissen wordt gedacht.

Het ‘Uur’ en de eindtijd
De Koran geeft weinig gedetailleerde informatie over de gebeurtenissen die vlak voor het einde zullen plaatsvinden. Wel is de ‘Laatste Dag’ of ‘het Uur’ één van de vijf hoofdpunten van de Islam. In Soera 2:177 vindt u die vijf punten: Geloof in Allah; de Laatste Dag; de engelen; de Schrift en de profeten. De Koran, die de engel Gabriël namens Allah aan Mohammed zou hebben doorgegeven, is het hoogste gezag in de Islam. Daarnaast zijn er ‘hadiths’. Een hadith is een vertelling waarin het leven en de woorden van Mohammed worden uitgelegd. Deze hadiths zijn ongeveer 200 jaar na de dood van Mohammed door verschillende islamitische geleerden verzameld. De geleerde Bukhari (810-870) keurde 3450 hadith’s goed en verzamelde deze in 97 ‘boeken’. Een andere geleerde, Sahid Muslim (817-875), vond 300.000 hadiths en was soepeler dan Bukhari. Hij keurde 12.000 hadith’s goed voor zijn verzameling. Vanuit deze hadiths vormt zich de laatste jaren een islamitische eschatologie, waarin o.a. de Here Jezus, Jeruzalem, een islamitische messias en de antichrist een grote rol spelen.

Schijndood

Voordat we in grote lijnen de islamitische eindtijdvisie schetsen, gaan we terug naar de Koran. Naar soera 4:157 en 158: ‘En wegens hun zeggen (van de Joden): ‘wij hebben gedood de Masih Isa (de Messias Jezus), zoon van Marjam (Maria), boodschapper van Allah. – Maar niet hebben zij hem gedood en niet hebben zij hem gekruisigd, doch voor hem werd een schijnbeeld van hem gemaakt… Neen, Allah heeft hem tot Zich verhoogd.’ Tussen haakjes in de tekst staat mijn verklaring. Isa is de Arabische naam voor Yeshua, voor Jezus. De Islam ontkent dus het verzoenend sterven van Jezus. Hij was schijndood en is door Allah naar de hemel opgenomen. De hadith leert dat hij in de eindtijd terugkomt. Sommigen halen dit ook uit Soera 4:159: ‘En geen is er van de lieden van de Schrift (Joden en Christenen) of hij zal in hem geloven vóór zijn dood. En op de dag der opstanding zal hij tegen hen getuige zijn.’ Straks meer over de rol die de Islam aan de Here Jezus in de eindtijd toekent.

Mahdi
De Mahdi (=Rechtvaardig Geleide) is de islamitische messias of verlosser. Sheikh Kabbani schrijft in zijn boek ‘Komt Armageddon dichterbij?’: ‘Joden wachten op de Messias, Christenen wachten op Jezus en Moslims wachten op beiden, de Mahdi en Jezus. Alle religies beschrijven hen als mannen die de wereld komen redden.’ Volgens de sjiitische Moslims is hij de 12e imam, een afstammeling van Ali, de schoonzoon van Mohammed. Hij is in 874 ‘in verborgenheid’ gegaan en zij verwachten hem spoedig terug. Ahmadinejad, de premier van Iran, ziet zichzelf als een wegbereider van de Mahdi. Hij zei: “Het hoofddoel van onze revolutie is de weg te bereiden voor de wederkomst van de 12e imam, de Mahdi.” De soennitische Moslims verwachten ook de Mahdi, maar vanuit een iets andere visie. Er zijn zelfs ‘valse Mahdi’s’ geweest, zoals wij ‘valse Christussen’ en de Joden ‘valse Messiassen’ kennen. Hij, de Mahdi, zal een wereldwijd vrederijk vestigen. Een islamitisch kalifaat met Jeruzalem als hoofdstad. Vandaar de strijd van de Islam om Jeruzalem! De Mahdi zal in de eindtijd een machtige politieke, militaire en religieuze leider zijn. Zijn enorme leger zal de wereld overheersen. Voordat dit gebeurt, zal er een ‘Overwinnende Gemeenschap’ moeten opkomen. Huidige islamitische terroristenorganisaties, zoals Hamas, al-Qaida, Moslim Broederschap, Islamitische Jihad, enz. zien zichzelf als voorhoedes van die ‘Overwinnende Gemeenschap’ en van het leger van de Mahdi. Deze zal, met behulp van de ‘islamitische Jezus’ de aarde aan de Islam onderwerpen. Zijn regering zal zeven jaren duren en daarna zal het ‘Uur’, de ‘Oordeelsdag’ aanbreken.

De assistent van de Mahdi
In die ‘eindtijd’ zal Allah Jezus uit de schijndood opwekken en hem naar de aarde sturen om de Mahdi te assisteren. Deze ‘islamitische Jezus’ zal de Dajjal, de islamitische versie van de antichrist, uit Jeruzalem verjagen. De Mahdi zal een vredesverdrag sluiten voor een periode van zeven jaar en op een wit paard Jeruzalem binnenrijden (Op. 6:2). De Mahdi en Jezus zullen vervolgens op aarde een nieuwe (islamitische) wereldorde (NWO) vestigen. Uiteraard onder de Sharia, de Islamitische wetgeving. We zien duidelijk hoe Bijbelse eindtijdthema’s, zoals het vrederijk, de zeven jaren, de antichrist en Jeruzalem in de islamitische eschatologie zijn ingepast. Waarom aapt satan de Bijbel na en creëert hij een eigen islamitische eindtijdvisie? Het zijn voorbereidingen om de mensen, vooral de Christenen, rijp te maken voor het rijk van de antichrist. De Here Jezus heeft het gezegd: ‘En veel valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden’ (Matt. 24:11). Bovendien ziet de boze hoe de Here God met haast bezig is zijn verlossingsplan te realiseren. Dus komt de tegenstander met zijn eigen plan.

Israël en Jeruzalem
Waarom spelen Israël en Jeruzalem zo’n grote rol in de islamitische eindtijdvisies? Waarom is nu al meer dan tien jaar Jeruzalem het brandpunt in boeken van islamitische apocalyptische schrijvers? Hun visies worden de laatste jaren populair in de hele Arabische islamitische wereld. Hun ideeën zijn meer dan theologische, theoretische overdenkingen en speculaties. Het zijn duidelijke aansporingen tot actie. Die acties zien we nu gebeuren! De Irak-oorlog bracht afsplitsingen van al-Qaida in landen rond Israël, in Jordanië, Libanon, Egypte (Sinaï!) en Syrië. Toen Israël zich in augustus 2005 uit Gaza terugtrok was al-Qaida er snel bij om zich daar te vestigen. Alles trekt richting Jeruzalem en alles schiet op Israël. Waarom? We noemen twee redenen.
In de eerste plaats de leer die uit de hadiths wordt gedistilleerd. Ten tweede het voorbeeld van het leven en de daden van Mohammed. De hadiths leren dat Jeruzalem de hoofdstad is waar de Mahdi zijn toekomstige wereldwijde kalifaat zal vestigen. In de eindtijd moet Jeruzalem op de Joden heroverd worden. Daar zal de islamitische Jezus terugkomen en de Dajjal (antichrist) verslaan. Vanuit Jeruzalem zal een succesrijke jihad om de wereld beginnen. De islamitische Jezus zal de Mahdi krachtig bijstaan om de wereld aan de Islam te onderwerpen! Vandaar de concentratie van die radicale islamitische groepen op Jeruzalem. ‘De Islam begon in Mekka en Medina en zal eindigen in Jeruzalem,’ schrijft Bassar Jirrar. Daar, in Jeruzalem, zal de bazuin van het oordeel klinken en de opstanding van de doden plaatsvinden. Daarbij komt nog dat Jeruzalem verbonden wordt met de zogenaamde ‘Nachtreis’ van Mohammed naar het ‘Uiterste Bedehuis’ (Soera 17:1). Voor de meeste Islamieten is het ‘Uiterste Bedehuis’ de al-Aqsa moskee op het tempelplein. De kwestie Jeruzalem is geen politieke zaak. Het is een religieuze zaak, een heilige visie van de Islam. De radicale groepen zijn ervan overtuigd dat ze zo het rijk van hun Mahdi en dus ook van hun godheid, dichterbij brengen. Er is dus geen politieke oplossing.
De tweede reden komt vanuit een islamitische regel om in hun activiteiten zoveel mogelijk de woorden, daden en het leven van Mohammed te volgen. Welk voorbeeld uit het leven van de profeet Mohammed heeft men op het oog? De mensen in Mekka, waar Mohammed zijn prediking begon, stonden negatief tegenover zijn leer. In 622 vluchtte hij naar Medina. Daar kon de Islam zich in volle vrijheid uiten. Wel kreeg hij tegenstand, vooral van de Joden in die plaats. Uit die periode stamt ook de beschuldiging van Mohammed dat Joden en Christenen hun Bijbel hadden vervalst. In 628 overviel en vernielde Mohammed een grote Joodse landbouwnederzetting ten noorden van Medina. Daarna, ongeveer twee jaar later, keerde hij triomfantelijk terug naar Mekka. Vervolgens begonnen de grote islamitische veroveringsoorlogen. De les voor de radicale islamitische groepen is eenvoudig. De huidige jihad heeft nog niet het beoogde succes, omdat Jeruzalem nog in Joodse handen is. Eerst Israël en Jeruzalem veroveren en daarna de grote jihad waarbij de hele wereld onder de Islam komt. Dat zal uiteindelijk en definitief gebeuren als de Mahdi en de islamitische Jezus komen. Hun komst zal plaatsvinden in een periode van grote onrust en oorlogen. Vandaar dat Ahmadinejad en die radicale Moslims er niet voor terugdeinzen een wereldbrand te veroorzaken.

Parallellen en lessen
De islamitische eschatologie is een griezelige, maar slechte kopie van het beeld dat de Bijbel van de eindtijd schetst. We noemen wat verschillen en overeenkomsten. Wij weten dat er een antichrist komt. In Openbaring 13 wordt hij ‘het beest uit de zee’ en zijn profeet, ‘het beest uit de aarde’ genoemd. De Islam heeft zijn Mahdi met als ‘profeet’ de islamitische Jezus. De antichrist zal een geweldige geestelijke, militaire en politieke leider zijn en een eigen religie stichten. De Mahdi past precies in dat beeld. De Mahdi zal een vrederijk vestigen waarin iedereen de Islam zal moeten belijden. De Here Jezus brengt het Koninkrijk van God en ‘alle knie zal zich voor Hem buigen’. De antichrist zal in Jeruzalem zich als godheid verklaren in de Tempel. De Mahdi zal de wereld regeren vanuit Jeruzalem. De antichrist zal een vredesverdrag voor zeven jaren sluiten met Israël. De Mahdi zal ook een vredesverdrag sluiten en voor zeven jaren regeren. De Mahdi heeft een legertje strijders (de islamitische terreurorganisaties) als voorhoede. Door middel van terreur en aanslagen intimideren zij Israël en de wereld om die rijp te maken voor de Mahdi. De Here Jezus heeft zijn leger, de Gemeente, die met de geestelijke wapens van gebed en het Woord van God strijden voor het komende Messiaanse Koninkrijk. Wat kunnen we leren van de recente opkomst van deze islamitische eschatologie? Allereerst zien we dat satan heel goed op de hoogte is van Gods eindtijdscenario en dat hij zijn eigen ‘leger’ klaarmaakt voor de eindstrijd. We zien ook dat de tijd zeer nabij is. De ‘haast van de HERE’ zet de tegenstander aan om ook haast te maken. Vervolgens herinnert de opkomst van de eindtijdvisie van de Islam ons, dat de duivel altijd God en Zijn woord imiteert. Zo probeert hij veel onwetende Christenen te misleiden.
Wij blijven bidden: Amen, kom Here Jezus!

Jan van Barneveld