Een jaar vol spanningen

Jan van Barneveld • 81 - 2005/06 • Uitgave: 22
Een jaar vol spanningen

‘Gelooft u de profeten? Ik weet dat u ze gelooft!’
Bovengenoemde opmerking van Paulus tegen koning Agrippa (Hand. 26:27) is niet voor niets in de Bijbel opgenomen. Deze vraag komt ook vandaag dringend op ons af. Kent en gelooft u de profeten? Wat je niet weet, kun je ook niet geloven. Daardoor ziet men Gods machtige en geweldige daden in onze tijd niet. Wie het profetische Woord een beetje kent, zal de Hand van de HERE in het wereldgebeuren ook in 2006 herkennen. Het gaat een zeer spannend jaar worden. Vier van de belangrijkste ontwikkelingen en gebeurtenissen die we dit jaar verwachten, waar we op moeten letten en waar we deel aan hebben, bespreken we kort:
1. Evangelieverkondiging
2. De maat van de ongerechtigheid
3. Weeën van de eindtijd
4. Israël en het Midden-Oosten
Het herstel van Israël is momenteel één van de belangrijkste prioriteiten van de HERE, de God van Israël. De eerste drie houden dan ook verband met de vierde. Spanningen in het Midden-Oosten zullen kleine, maar ook grote, wereldomvattende explosies veroorzaken.

Evangelie
God is vol genade en geduld. Hij wil niet dat een zondaar verloren gaat of dat een zondige samenleving, zoals die van Nederland, ondergaat. Hij is ook een rechtvaardige God. Dus moeten alle volken het Evangelie hebben gehoord, voordat eindtijdoordelen losbarsten. In 2006 verwachten we machtige golven van krachtige Evangelieprediking over de aarde. Een prediking die vergezeld zal worden door wonderlijke bevestigingen van de Heer Zelf. Ook onder Moslims zal de verkondiging dat Jezus Verlosser en Heer is, doorbreken. Gods Woord zal ‘zeer snel lopen’ (Psalm 147:17). We zullen lezen en horen van geweldige opwekkingen en van duizenden die de Here Jezus zullen aannemen. Wij hebben hieraan deel door onze voorbede en bijdragen aan het zendingswerk. Een andere kant van deze geweldige ontwikkeling is dat verdrukkingen en vervolgingen zullen toenemen. Laten we ernstig bidden dat God in Zijn grote genade ons land ook nog één kans geeft. Voor Israël zal de krachtige voortgang van het Evangelie, vooral onder de Moslims, een zegen zijn. Immers Jezus neemt de haat weg en velen zullen voor Israël gaan bidden.

De maat van de ongerechtigheid loopt vol
Rondom ons en overal in de wereld zien we de ongerechtigheid toenemen. De ‘zware tijden van de laatste dagen’, door Paulus voorzegd (2Tim. 3:1-9), tekenen zich af. Het onrecht van het rijke Westen tegenover het arme Zuiden schreeuwt naar de God van hemel en aarde. Onreinheid en dood hangen als een boosaardige wolk over ons land. Veel ernstige Christenen, die deze ontwikkelingen zien en ervaren, staan verbaasd over het geduld en de genade die God nog steeds met ons land heeft. De oneerlijke en gemene houding van de VN, EU en VS tegenover Israël zijn extra plonzen die de emmer van Gods toorn over de wereld (inclusief ons land!), zullen doen overlopen. We zullen hiervan duidelijke voorbeelden meemaken in 2006.

Weeën van de eindtijd
In zijn rede over de ‘laatste dingen’ noemt de Here Jezus oorlogen, pandemieën (wereldwijde epidemieën), opstanden, aardbevingen enz. Het zijn weeën, waarschuwingen voor de komende ‘Toorn van het Lam’ (Openbaring 6:16,17 en Mattheüs 24:8,21). Deze weeën zullen in 2006 in een versneld tempo over de wereld en in het bijzonder over Europa en de VS komen. In Zoeklicht 17 hebben we aangetoond dat die ‘weeën’ samenvallen met Gods herstelplan voor Israël. De Here Jezus zegt in dit verband: ‘Waakt altijd, bidt dat gij in staat zult zijn om te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het Aangezicht van de Zoon des mensen’ (Luc. 21:36).

Israël en het Midden-Oosten
Spanningen rond en in Israël zullen dit jaar oplopen en zich ontladen in explosies, die wereldwijde gevolgen zullen hebben. We kunnen er slechts vier noemen.

Politieke chaos
Premier Sharon heeft het politieke veld in Israël door elkaar gegooid. Hij heeft bij zijn vertrek uit de Likoed, een groot deel van die partij meegenomen naar zijn eigen partij, Kadima (=Voorwaarts). De Arbeiderspartij schudt op z’n grondvesten. De beroerte van Sharon op 18 december heeft de zaak nog gecompliceerder gemaakt. Iedereen kijkt vol spanning uit naar de verkiezingen, de 28e maart. Zionistische, religieuze partijen doen krachtige pogingen doen om samen te gaan. Ons gebed is dat Israël een regering krijgt die de HERE vreest, zoals Israël vroeger veel vrome koningen had.

Koning David
In orthodoxe kringen is er een stroming die van het seculiere, democratische Israël formeel af wil. Zij willen het koningshuis van David herstellen. Het feit dat het nageslacht van David weer zichtbaar wordt is profetisch van belang. In Jeremia 33:22 zegt God dat ‘het nageslacht van mijn knecht David’ zeer talrijk zal zijn. Hosea profeteert dat Israël ‘zeer lang zal blijven zitten zonder vorst, zonder koning en zonder offer, maar dat de Israëlieten zich zullen bekeren en ‘de HERE, hun God zoeken en David hun koning en bevende komen tot de HERE en tot zijn heil’ (3:4,5). Het ‘tot zijn heil’ is een verwijzing naar Messias Yeshua, wiens Naam betekent ‘Heil van de HERE’. Koning David wordt hier apart genoemd. De profetieën laten duidelijk ruimte voor vorsten uit het huis van David, voordat de Here Jezus plaats neemt op de troon van David. In Zacharia 12 staat dat het ‘huis van David’ een belangrijke rol zal spelen in de strijd om Jeruzalem.

Jeruzalem
Vorig jaar waren er veel voorvallen, die aangaven dat de strijd om Jeruzalem zich dit jaar zal toespitsen. Op zondag 13 november kondigde de Islam Bevrijdingspartij vanaf de Tempelberg de totale oorlog tegen Europa af. Te beginnen bij Denemarken. Hoe lang zal de HERE dergelijke godslasterlijke zaken en de islamitische afgodentempels nog langer dulden op zijn Heilige Berg? De EU heeft in een rapport dat in december naar de 25 lidlanden is gestuurd, aangedrongen op het verdelen van Jeruzalem in een Palestijns en een Joods deel. Het Vaticaan heeft zes jaar geleden in een verdrag met Yasser Arafat vastgelegd dat Jeruzalem onder internationaal toezicht moet komen. Opvallend is dat de laatste tijd hardnekkige geruchten de ronde doen van aankopen van grondgebied in Jeruzalem door het Vaticaan. Er is een plan om op de Tempelberg te komen tot een combinatie Tempel/Kerk/Moskee.

Omliggende landen
Zware druk van de internationale gemeenschap maakt Israël steeds kwetsbaarder. De spanningen met de buurlanden en de Palestijnse terroristen zullen in 2006 tot verschillende explosies en mogelijk tot de oorlog van Psalm 83 leiden. De Israëlische geheime dienst heeft herhaaldelijk gewaarschuwd dat de atoombom van Iran, na eind maart, niet meer tegen te houden is. Rusland steunt Iran, Syrië en Palestijnse terroristen en bereidt zich zo voor op de oorlog van Gog uit Ezechiël 38,39. Gods zal ingrijpen, mede dank zij onze gebeden.

Jan van Barneveld