Een Joods-Christelijk verbond?

Jan van Barneveld • 79 - 2003/04 • Uitgave: 18
Onlangs kwam het Nederlands Dagblad geschrokken tot de conclusie dat er in ons land meer moslims dan Gereformeerden zijn. Een tweede, korte schokgolf ging er door protestants Nederland toen een Engelse hoogleraar opperde dat het protestantisme gedoemd is een snelle dood te sterven. Alleen de R.K. kerk en de evangelischen zouden, volgens de hoogleraar nog toekomst hebben. Telkens weer schokt het ons als we beelden zien van moslim-terrorisme, dat zich wereldwijd, zelfs tegen moslims, manifesteert. Allereerst en allerergst Israël, maar ook Joden in Frankrijk en Joodse landgenoten ondervinden dagelijks de vreselijke gevolgen van de brandende haat van veel moslims. We zijn geschokt als we de Palestijnse ‘martelaar’, Samy Rahim horen zeggen: ‘Elke dag waarop de zon opgaat en er geen Jood wordt gedood en geen martelaar is gestorven, zal een dag zijn waarvoor we door Allah worden gestraft’. Wie zou die jongen dat hebben geleerd? ‘Martelaar’, zo worden die arme ‘zelfmoordbommen’ in de anti-semitische Moslim-Arabische wereld als lichtend voorbeeld verheerlijkt met als doel andere Palestijnse kinderen geestelijk te vergiftigen en klaar te maken om zichzelf en Joodse mensen om te brengen. Ook in ons land is het moslim-extremisme aanwezig. Diep geschokt waren we toen we lazen dat een groot deel van de Nederlanders Israël het grootste gevaar voor de wereldvrede vinden. Al deze zaken jagen ons schrik aan. Een echte schok zal komen als, misschien over dertig jaar, onze kleindochters gedwongen worden met een hoofddoekje naar school te gaan en kerken gesloten worden. In Noord-Nigeria gebeurt dat al. In Sulawesi (Indonesië) worden kerken platgebrand. Golven van antisemitisme gaan over de hele wereld.

Victor Mordecai
Vorige maand was Victor Mordecai een paar dagen in ons land. Deze orthodoxe Israëli reist de hele westelijke wereld af om te waarschuwen tegen de dreiging die uitgaat van het moslim-extremisme en terrorisme. In kerken van bijna elke bekende denominatie en in synagogen houdt hij lezingen over Israël en over het grote gevaar van het moslim-terrorisme. In zijn eerste boek (Engels) ‘Is fanatieke Islam een wereldwijde dreiging’ toont hij aan hoe de Islam een ernstige bedreiging vormt voor de Joods-Christelijke beschaving. Laten we premier Balkenende steunen in zijn ijveren om een paragraaf over deze wortels van onze beschaving in de Europese grondwet op te nemen. In 1997 waarschuwde Victor Mordecai al tegen het kernwa- penprogramma van Iran. Zijn laatste onthullende en onthutsende boek is onlangs verschenen en heet ‘Islamic Threats Updates’ en beschrijft een honderdtal feiten en gebeurtenissen over de hedendaagse veroveringsoorlog van de Islam. ‘De Derde Wereldoorlog is al aan de gang’, zegt Mordecai. Aan zijn boek ‘Christelijke opwekking om Israël te redden’(Engels) gaven we in ons blad al eerder aandacht. De redactie had een kort gesprek met de schrijver.

Het grote gebod
We spraken over het gevaar dat al die waarschuwingen tegen en de nadruk op het moslim-terrorisme een vijandsbeeld en zelfs haat tegen onze moslim-medeburgers opwekt. Tot mijn verbazing vroeg Victor Mordecai om Marcus 12 op te slaan. Daar vinden we het grote gebod: God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Hij zei: “Daar hoort de moslimnaaste ook bij. Het probleem is dat die, misschien 10%, extremisten de gewone, vredelievende moslims, soms tegen hun zin, meeslepen. Voor de Tweede Wereldoorlog waren 90% van de Duitsers aardige, beschaafde mensen. Maar de 10% Nazi’s sleepten heel Duitsland mee. Zo werd het grootste deel van Duitsland tot Hitlers gewillige handlanger. In Rusland gebeurde hetzelfde. Russen waren zachtmoedige, vriendelijke mensen. De 10% harde communisten maakten een hel van dat land en sleepten de hele Russische samenleving mee. In beide gevallen vielen tientallen miljoenen slachtoffers. Die weg gaat de Islam nu op”. Dan vertelt Mordecai hoe een vriendelijke, vrouwelijke arts uit Egypte op gruwelijke wijze gedwongen werd door extremistische Islamitische leiders om gegevens van Joden en Christen-vrienden van Israël in Canada te verzamelen en aan hen door te geven. “Zo gaat het in heel de Westelijke wereld,” besloot hij zijn waarschuwing.

De EU wordt Eurabië
We vroegen: “Denkt u dat de Islam Europa zal overnemen?” We geven kort het betoog van Mordecai weer: Het is duidelijk dat de Islam uit is op de wereldheerschappij. Israël is het grote struikelblok. Daarom staat Israël in het brandpunt van het moslim terrorisme. De eerste vier Arabisch-Israëlische oorlogen zijn door de Arabieren verloren. Daarna zijn terrorisme en anti-Israël propaganda de machtigste wapens geworden. In Europa heeft het demografische(bevolkings) wapen veel succes. Over enkele tientallen jaren zijn er zoveel moslims dat ze op democratische wijze de macht kunnen overnemen. In Oostenrijk is al 20% moslim en in Frankrijk 17%. Het verbaast Mordecai dat men vooral in de VS niet ziet wat er aan de hand is. Hoe door geld, terrorisme, propaganda en omkoperij het moslim-extremisme steeds meer macht krijgt. Liberale Islamitische leiders en goedwillende moslims kunnen daar alleen maar vriendelijke en (in slaap) sussende woorden tegenin brengen. “Mijn volk gaat verloren door gebrek aan kennis” citeert hij de profeet Hosea. Op grond van de feitelijke ontwikkelingen en van de Bijbel wil hij de christenheid wakker schudden. Mordecai zal begin januari een aantal seminars in ons land geven.

Opwekking voor Israël?
We vroegen: “Uw tweede boek heeft als titel: "Christian revival for Israël’s survival". Wat verstaat u onder ‘opwekking’ en hoe kan zo’n opwekking Israël helpen om te overleven?” ‘Opwekking is terug naar de God van de Bijbel, en terug naar de Bijbel. Joden en Christenen geloven in dezelfde God en hebben dezelfde Bijbel en verwachten de Messias. We worden allebei aangevallen door de extremistische Islam. In Israël zijn zo’n 5 miljoen Joden en ongeveer 5 miljoen erbuiten. Daar tegenover staan 1,2 miljard moslims die voor het overgrote deel Israël haten. Menselijkerwijs kunnen we daar nooit tegenop. Samen wel. Staat er niet ergens in de Torah dat één duizend verslaat en twee tienduizend? Moslims zien alle mensen uit het Westen als Joods/Christelijke mensen. Ook jullie staan op het lijstje van de Islam om overweldigd te worden’. De Islam is de religie van het zwaard. In de Koran staat: ‘U lieden is voorgeschreven te strijden, ook al is het met tegenzin (Sura 2:216). Een ‘Hadith’ (Islamitische overlevering) zegt dat ‘Zwaarden de sleutel tot het Paradijs’ zijn. Het is niet voor niets dat in de vlag van Saoedi Arabië een zwaard voorkomt. Het is moslims verboden met Joden of Christenen een verbond aan te gaan, immers ‘zij zijn elkanders verbondenen’ zegt Sura 5:51. We vroegen Mordecai wat hij wil bereiken.

Een verbond?
Hij pleit voor een verbond tussen Joden en Christenen. Hij is zelfs van plan een Joods-Christelijke partij in Israël op te richten. Onder de ‘teruggekeerde’ Russen bevinden zich veel niet-Joden en ook Christenen. Die wil hij er bij betrekken. Ook in de VS en in ons land moet het komen tot een nauwe samenwerking tussen Joden en Christenen, tussen kerk en synagoge. Joods orthodoxe vrienden nemen hem deze visie niet in dank af. ‘Hoe kun je met Christenen, die een antisemitisch verleden hebben, gaan samenwerken? Mordecai’s antwoord is kort en duidelijk: ‘Bijbelgetrouwe Christenen hebben God lief, ze hebben de Bijbel lief en ze houden van Israël. Wat wil je meer in deze tijd waarin bijna iedereen Israël haat!’ Tenslotte brengt hij nog een messiaanse visie: ‘De Messias komt pas, als Joden en Christenen Hem samen in Jeruzalem opwachten. Een Joods-Christelijk verbond is een stap op weg naar dat doel en dus op weg naar de grote dag van de komst van de Messias’.


CONCLUSIE en VRAAGTEKEN bij het boeiende gesprek met Victor Mordecai. Hij heeft in heel wat opzichten gelijk. Israël is in groot gevaar en heeft onze gebeden en steun hard nodig. Ook wij zijn in gevaar. Ook hebben we veel met Israël gemeen. Het grootste deel van de Bijbel, we dienen dezelfde God van Abraham, Izak en Jakob, en we verwachten de Messias. De Here Jezus spreekt van ‘andere schapen’ die niet uit de kudde van Israël zijn. Hij zegt dat het ‘één kudde en één Herder’ zal worden (Joh.10:16). Of het op de wijze van Victor Mordecai zal gebeuren, is een vraag. Maar Paulus zegt dat we geënt zijn op de edele olijfboom, als wilde takken tussen de andere (Joodse) takken. Als de ‘olijfboom’, Israël, geschud wordt, voelen ook wij de schokken. Als we tenminste met die olijfboom verbonden zijn. Het is dan ook geen verrassing dat Mordecai dit beeld uit Rom.11:16-19 graag citeert. Hoe het ook zijn mag, wij zijn verbonden met Gods volk Israël. Mordecai maakt duidelijk dat die verbondenheid steeds meer vanuit Israëls kant gezien wordt. Samen zijn we op weg naar de eindtijd.

drs. Jan van Barneveld