Een Krijgsheld

Jan van Barneveld • 83 - 2007 • Uitgave: 3
Een Krijgsheld

Explosies

De raketten die regelmatig vanuit Gaza op Israël worden afgevuurd, de raketten van Hezbollah die klaar liggen en de langeafstandsraketten van Ahmadinejad die wachten op het moment dat de angstaanjagende atoomlading klaar is, bereiden de weg voor de ‘toorn van de HERE’ over de volken. De dag dat de ‘maat van hun ongerechtigheid’ vol is. Het zijn voorboden en waarschuwende tekens van grote explosies die over de wereld dreigen los te barsten. De gespannen situatie wordt bijna dagelijks explosiever. Hezbollah-vlaggen wapperen uitdagend langs de noordgrens van Israël. Vanaf de Golanhoogte zijn de oorlogsvoorbereidingen van Syrië duidelijk zichtbaar. Saudi-Arabië heeft een oud ‘vredesplan’ van maart 2002 van de grote stapel vredesplannen gehaald. Volgens dat plan moet Israël Judea en Samaria ontruimen en een Palestijnse staat met Oost-Jeruzalem als hoofdstad erkennen. Ook de ‘vluchtelingen’ moeten terug. Als ‘tegenprestatie’ zouden de Arabische landen (wat er overblijft van) Israël erkennen. Dreigend waarschuwde prins Saud al-Faisal Israël dat dit de laatste kans op vrede is. Anders is het woord aan de ‘oorlogsheren’ hielden hij en de ‘vredelievende’ Palestijnse president Abbas, Israël voor. De Arabische Liga nam het plan plus het dreigement over. Aanvaarden van dit plan betekent zelfmoord voor Israël. In Israël moet dan ook elk nieuw huis een schuilkelder hebben. In Jesaja 29:1-8 beschrijft de profeet een oorlog tegen Jeruzalem. Men zal ‘diep uit de grond spreken (schuilkelders?) en uw woord zal uit het stof gedempt opklinken’ (29:4). Voortdurend zijn er profetische ontwikkelingen te melden. Israël is op weg het meest gehate land van de wereld te worden. In de wereldopinie scoort Israël nog lager dan beruchte landen als Noord-Korea en Iran. Immers Israël is ‘een volk dat alleen woont en onder de volken zich niet rekent’ (Num. 23:9). Onder grote druk van de VN, de VS en de EU gaat de seculiere regering van Israël door met ontruimingen te plannen. Hardnekkig hamert de wereld op het verdelen van het land. Al meer dan 60 jaar is men bezig met een ‘Palestijnse staat’. Steeds heeft de Heilige van Israël het verhinderd. Ook over dat verdelen van Gods land komt een oordeel over de volken (Joel 3:2).

Kankergezwel
Onthullend is wat een van de oprichters van kibboets Almog ons vertelde. Deze nederzetting ligt 2 km ten zuiden van Jericho, aan de Dode Zee, vlakbij de Jordaanse grens. Een groen wonder op het zilte woestijnzand. Zij hebben een brief van de regering gekregen dat ‘hun kibboets ontruimd’ zal worden. Zij lezen: ‘aan de vernietigingsdrang van de Palestijnen wordt overgegeven.’ Maar koning Abdullah van Jordanië is fel tegen die ontruiming. Hij wil die Palestijnse terroristen niet zo dichtbij zijn grens hebben. Het politieke leiderschap van de wereld weet net zo goed als koning Abdullah hoe gevaarlijk die (zelfmoord)terroristen zijn. Jaren geleden heeft de vader van het moderne terrorisme, Nobelprijswinnaar Yasser Arafat, dat al bewezen door aanslagen en vliegtuigkapingen over heel de wereld. De internationale gemeenschap wil dat terroristische kankergezwel het liefst binnen de grenzen van Israël houden, voordat het gezwel openbarst en zich over de wereld uitzaait. Vandaar het roepen om een Palestijnse staat. Vandaar dat de EU (dus wij!) de Palestijnen ijverig blijft subsidiëren. Het is ongelooflijk, maar sinds de VS en de EU hebben besloten om de Palestijnse regering niet meer te financieren voordat men geweld afzweert en Israël erkent, hebben de Palestijnen van diezelfde VS en EU meer financiële hulp gekregen dan ooit! Hulp, die volgens terroristenleiders zelfs doorsijpelt naar de terroristen. Dit alles brengt Israël in de benauwde, onmogelijke situatie dat het meer dan 40% van het nationale budget, aan veiligheid moet uitgeven. We moeten goed beseffen dat Israëls benauwdheid een waarschuwend voorbeeld is van de grote benauwdheid die over de hele wereld gaat komen. Bijna alles wat in en rond Israël gebeurt, heeft profetische kanten. De profeet Zacharia zegt het zo: ‘Ik ben voor Jeruzalem en voor Sion in grote ijver ontbrand, maar Ik ben zeer toornig op de overmoedige volken, die, terwijl Ik maar een weinig vertoornd was, meehielpen ten kwade’ (1:15). De HERE is woedend op de volken. ‘De HERE zal brullen uit de hoge en uit Zijn heilige woning Zijn stem verheffen… krijgsrumoer verbreidt zich tot aan het einde van de aarde’ (Jer. 25:30,31). Net zo’n vreselijk oordeel als over Egypte kwam tijdens de Uittocht van Israël. Mozes zong toen met de mannen van Israël: ‘De HERE is een krijgsheld’ (Ex. 15:3). De HERE Zelf zal optreden tijdens de Gog-oorlog en de oorlogen om Jeruzalem. In onze tijd was de God van Israël een Krijgsheld tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog (1948) en de Zesdaagse Oorlog (1967). God is niet veranderd!

Kerken
Helaas hebben veel kerken geen inzicht in de Bijbelse, profetische dimensies van wat er in en met Israël gebeurt. Sommige kerken zijn verblind door varianten van de oude vervangingsleer. Andere kerken steunen het Palestijnse streven op grond van een verkeerde visie op Bijbelse gerechtigheid. Hun interpretatie is gebaseerd op Palestijnse leugens, zoals bijvoorbeeld die van de ‘bezette gebieden’, een ‘racistische scheidingsmuur’, ‘buitensporig geweld’ en ‘onderdrukking’. Andere groepen lijden aan, meestal onbewuste, superioriteitsgevoelens. Men beseft niet dat Israël nog steeds Gods uitverkoren volk is. God is bezig Zijn volk weer op z’n plaats te brengen. Door hun houding gaan die kerken in tegen Gods plannen. Zij letten niet op de tekenen van de tijd en zien de grote heilshistorische betekenis van het herstel van Israël niet. ‘Omdat zij niet letten op de daden van de HERE, noch op het werk van Zijn handen, zal Hij hen afbreken en hen niet opbouwen’ (Ps. 28:5). Hier zien wij een belangrijke oorzaak van de vrije val van veel kerken en van het uitblijven van opwekking.

Kleine hulp
In Daniël 11:34 en 35 lezen we dat Israël vlak voor de periode van de antichrist, ‘kleine hulp’ zal vinden. Eind maart kreeg deze ‘kleine hulp’ veel aandacht in de Israëlische pers. De Amerikaanse predikant John Hagee was de spreekbuis van miljoenen Bijbelgetrouwe Christenen. Voor de Knesset vroeg hij vergeving “voor misdaden die in de loop van de geschiedenis in de naam van het ‘Christendom’ tegen het Joodse volk zijn begaan.” Tegelijk beloofde Hagee* steun en voorbede van die Christenen. De Jerusalem Post wijdde het hoofdartikel aan zijn bezoek en aan de beweging van Christenzionisten. Het slot van dat artikel luidt: ‘Over veel zaken zullen Joden en evangelische Christenen het nooit eens worden… Maar het Joodse volk kan het zich niet veroorloven en heeft niet het recht om deze belangrijke potentiële bondgenoot af te wijzen.’ Israël en zelfs veel Bijbelgetrouwe Christenen beseffen nauwelijks hoe belangrijk en hoe machtig deze bondgenoot is. Immers, de geestelijke wapens die de HERE ons heeft gegeven, het Woord en het gebed, brengen de hemelse Macht in beweging. Dat leert ons de Bijbelse geschiedenis. Dan staat de HERE op als Grote Krijgsheld: ‘God staat op, zijn vijanden worden verstrooid, zijn haters vluchten voor zijn Aangezicht’ (Ps. 68:2). Moge de Heer die Israël-vijandige wereld genadig zijn, doordat velen van hen tot bekering komen, voordat het te laat is en de HERE als Krijgsheld ingrijpt.

Jan van Barneveld

* Het Zoeklicht geeft een zeer actueel boek uit van John Hagee met de titel: Jerusalem Countdown