Een nieuw jaar in oude tijden

Henk Schouten • 87 - 2011 • Uitgave: 1
Een beetje cryptisch, de kop boven dit artikeltje. We zijn aan een nieuw jaar begonnen. Wat zijn er een wensen uitgesproken, handjes gedrukt en kusjes gegeven. Oprecht gemeend dan wel slordig, achteloos, zonder enige inhoud, slechts traditie. Natuurlijk hoopt ieder weldenkend mens op een fijn, gezond, economisch voorspoedig jaar vol vrede en waarom zouden we dat elkaar niet toewensen? Dit circus, dat met het knallen van kurken en vuurwerk het nieuwe jaar inluidde, ligt al weer even achter ons. Het is alsof we met al dat hels kabaal en met die stroom van goede wensen het oude achter ons willen laten. Koningin en paus doen ook hun zegje, het is immers een nieuw jaar. Ik zeg: het zijn wel oude tijden.

Oude tijden
Met de opmerking ‘oude tijden’ bedoel ik, dat alle goede wensen, al het knallend vuurwerk en alle champagne met oliebollen niets veranderen aan de werkelijkheid dat we in oude tijden leven. Die oude tijden bestaan uit een wereld met zorg, geweld, economische onzekerheid en onveiligheid tot in de baarmoeder. Volken, rassen en culturen staan tegenover elkaar als nooit tevoren. De kranten schetsen de vervulling van de profetische woorden van de Here Jezus te lezen in Matteüs 24. Te midden van al die onzekere onveiligheid staat daar het verlangen naar vrede en veiligheid, misschien in het nieuwe jaar, zo wensen velen?
De Bijbel voorzegd dat mensen heel kortstondig een vrederijkje realiseren. Het zal slechts stilte voor de storm van een vreselijke tijd blijken, de Grote Verdrukking wordt ermee ingeleid. Velen laten zich verleiden tot deze valse gerustheid, terwijl de Bijbel zegt dat juist dan de mensen zullen worden overvallen door plotseling geweld (1 Tessalonicenzen 5:3). Het zijn allemaal nog oude tijden.

Nieuwe tijden
Zal het komend jaar, gesteund door al die goede wensen en verlangens, nieuwe tijden brengen? Alleen de hele sterke optimisten geloven daar nog in, de meeste mensen vluchten in een sfeer van feesten en beesten met als hoogste norm ‘na mij de zondvloed’.
Toch geloof ik in nieuwe tijden, daar geloven wij bij Het Zoeklicht allemaal in. Die nieuwe tijden staan voor de deur. Datzelfde profetische woord van de Here Jezus spreekt van een rijk van vrede, maar niet als vrucht van menselijke inspanning. Het is een gave van God aan mensen die Hem en Zijn Zoon zoeken. Dat hemelrijk zal spoedig aanbreken. Wij, gelovigen, worden gebracht in het Vaderhuis en zullen voor altijd met de Here Jezus zijn (1 Tessalonicenzen 4:17). Wat een geweldige hoop! Op aarde zal voor Gods volk het Messiaanse vrederijk komen (Openbaring 20:1-6). Dat zullen in alle opzichten nieuwe tijden zijn, mogelijk komt het begin daarvan in dit nieuwe jaar.

Het Zoeklicht in beweging
Die nieuwe tijd, waarvan we weten dat die door onze Here Jezus komen zal, is onze motivatie tot ons werk. Het werk van Het Zoeklicht is in beweging. We zoeken in deze laatste dagen naar wegen en vormen om de dringende boodschap door te geven. Ons werk heeft in de afgelopen maanden een nieuwe impuls gekregen, waardoor we in de tijd die ons gegeven is nog beter onze boodschap willen uitdragen. Samen willen we ons als Zoeklicht team, met alle medewerkers en een grote groep vrijwilligers, blijven inzetten voor het werk dat de Here ons te doen gegeven heeft. Zo moet in het nieuwe jaar de aloude boodschap van Gods liefde en genade met haast en toewijding worden uitgedragen. De tijd dringt!

Activiteiten in 2011
Er staan heel goede activiteiten gepland voor 2011, u kunt al vast wat noteren.

Studiedagen:
Op 12 februari hopen we een studiedag te organiseren. Het thema is: ‘Europa en Israël’. We zien met zorg hoe het antisemitisme groeit. Ronny Naftaniel van het CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israël) zal ons daar meer en gedocumenteerd van vertellen. Daarnaast zal Feike ter Velde vooral het profetisch woord openen: wat zegt Gods woord over deze dingen. Dit zijn heel belangrijke dingen, eyeopeners voor de toestand in de wereld. In het volgende Zoeklicht zullen we u uitgebreid informeren en aangeven hoe u zich voor die dag kunt opgeven.
Een tweede studiedag hopen we te houden op 29 oktober, dat is nog ver weg, maar handig om alvast te noteren.

Jongerendag:
Op 19 maart zal er een jongerenstudiedag gehouden worden. Als sprekers is broeder Miel Vanbeckevoort uitgenodigd om te spreken over het thema ‘Zijn wij de laatste generatie?’

Toogdag:
De Toogdag staat opnieuw in de Americahal in Apeldoorn gepland. Wat was het een zegenrijke ontmoeting het afgelopen jaar en wat een uitstekende locatie. Dit jaar staat de Toogdag voor 24 september genoteerd, u komt toch ook?!
Via Het Zoeklicht zullen we u uitvoerig op de hoogte houden van onze plannen en bijeenkomsten.

Hierboven noemden we de landelijke activiteiten. We willen ook meer regionale activiteiten ontplooien. Dat kan op een avond in de week of op een zaterdag. We hebben daarbij uw hulp nodig. Commissies, werkgroepen of gemeenten in het land, neemt u vrijmoedig contact met ons op. We willen bouwen aan een landelijk netwerk van contacten en activiteiten. Naast dit alles zullen we het komend jaar weer op veel plaatsen onze seminars mogen houden. Heel veel bezoekers hebben op deze avonden al meer en duidelijker zicht gekregen op het profetische woord.

Terrein Schoonoord:
Op eigen terrein zijn we natuurlijk als vanouds actief. U kunt onze Brandpunt jaarfolder aanvragen via brandpunt@zoeklicht.nl. In de folder leest u over onze studieweekends met Bijbelleraren als Theo Niemeijer, Bert van Twillert, Ton Stier.
Onze jongerenwerker Jacques Brunt hoopt weer jongerenweekends en studiedagen te organiseren. Het jongerenwerk, slechts enkele jaren geleden gestart, maakt een fijne ontwikkeling door. Hebt u daar al met uw jongeren over gesproken? Geef hen een weekend cadeau!

Magazine Het Zoeklicht
Aan de basis van ons werk staat ons blad. Nu al de 87e jaargang. We zijn de Here dankbaar dat dit blad zo veel jaren en zo veel mensen tot redding en zegen is geweest. Met de redactie en onze gemotiveerde schrijvers blijven we ons best doen u een opbouwend, profetisch en actueel magazine aan te bieden. Belangrijk vinden we ook dat u in het land dit blad doorgeeft en anderen erop attendeert. Maak uw voorgangers en oudsten ermee bekend. Geef uw dominee of ook anderen een geschenkabonnement. (Onze administratie weet wel of uw voorganger al een abonnement heeft).

Waarom?
Doel en zin van al ons werk is de verheerlijking van de naam van onze God en Vader, de glorie van Zijn Zoon Jezus Christus en de verkondiging van de enige hoop voor mens en wereld. Mogen we ook langs deze weg een beroep doen op uw voorbede voor ons werk en al de mensen die erbij betrokken zijn? We zijn er vast van overtuigd: de Here Jezus zal spoedig komen. Maranatha.

Ds. Henk Schouten