Een rijk gemotiveerd leven

Joop Schotanus • 79 - 2003/04 • Uitgave: 23
Al enige tijd houden verschillende mensen uit kerkelijke en evangelische kringen zich bezig met doelgericht gemeente zijn. Naast de Willow Creek beweging en daarmee ook wel enigszins verweven heeft dit doelgericht gemeente-zijn van de mensen van gemeente-opbouw de volle aandacht. Om effectief te zijn in de Gemeente moet ons leven wel aansluiten bij Gods bedoeling met ons persoonlijk. Wij willen in dit artikel bij enkele wezenlijke aspecten hiervan stil staan. In nummer 21 van Het Zoeklicht vindt u op bladzijde 9 een recensie van het boek over doelgericht leven, maar wij willen graag even iets dieper graven, zoals u dat misschien al gewend bent op deze opinie pagina. Mensen kunnen in hun leven bewust of onbewust door alles en nog wat gedreven worden. En zelfs aan hun negatieve gedrevenheid ten onder gaan.We denken hierbij aan angst en schuld, bitterheid en boosheid, geldzucht en ik-gerichtheid. In het genoemde boek wordt ons leven samengevat binnen het kader van Gods positieve vijfvoudige bedoeling met ons. Hierbij gaat het ons om een weergave van deze vijf doelen. We zijn er: voor aanbidding, om gemeenschapszin te bevorderen, als afstraling van de heerlijkheid van Christus, om een geestelijk priesterschap te vormen en om de evangelieboodschap uit te dragen. Ik heb deze doelen een beetje anders dan in het boek weergegeven, omdat ik met de beginletters terecht wilde komen bij agape. Inhoudelijk maakt het geen verschil. De liefde mag deze vijf aspecten samen binden in een volmaakte harmonie. We zien dus dat deze vijfvoudige bedoeling binnen ons leven alleen maar gestalte kan krijgen door de liefde.

Aanbidding
Als we in het boek aangemoedigd worden om aanbidding een belangrijke plaats in ons leven te geven, dan zullen we het daarmee direct eens kunnen zijn. We zoeken dan een antwoord op de vraag hoe dat een goede plaats kan krijgen. We komen b.v. bij de steun van lofpsalmen en lofliederen terecht,die ons in onze levenshouding kunnen stimuleren om te aanbidden. Maar we worden ook geholpen door lectuur, die ons in onze aanbidding op een goed spoor kan zetten. We kunnen ontdekt worden aan oppervlakkigheid en emotionele eenzijdigheid. Als het in een dienst, waar ik voorga m.i. soms wat te uitbundig toegaat, wil ik wel eens de opmerking maken: ‘Ik hoop dat u toe mag nemen in geloof en mag afnemen in decibellen". De Canadese Cama-voorganger Tozer schrijft over de ware aanbidding, behartenswaardige zaken. Hij reikt ons enkele factoren aan die ik u graag doorgeef. Factoren die de kwaliteit van onze aanbidding mede kunnen bepalen. Niemand komt in de juiste levenshouding van aanbidding als er niet een diepe verwondering is over de grootheid en majesteit van de Here. Vanuit die verwondering komt vertrouwen op de Here en dit leidt tot verering van Hem. Alles op basis van verbondenheid met de Here. De kwaliteit van de aanbidding wordt niet bepaald door de tijdsduur van de lofprijzing in de zondagmorgendienst. Verwondering, vertrouwen,verering en verbondenheid zijn de voedingsbodem voor aanbidding. Het gaat niet alleen om liederen en gebeden, maar om onze grondhouding. Waar deze grondhouding ontbreekt, wordt aanbidding tot een liturgische vorm zonder werkelijke inhoud. De Heilige Geest is de voedingsbron van onze verwondering, vertrouwen, verering en verbondenheid.

Gemeenschap
Er is al heel veel geschreven over kerken en gemeenten die als los zand functioneren. Er wordt soms van alles en nog wat ondernomen om meer betrokkenheid op elkaar te bewerkstelligen, maar er zijn vaak teveel drempels en muren die de ware gemeenschap tot een illusie maken. De vijanden van die ware gemeenschap zijn o.a. een negatieve levenshouding van verdachtmaking en kritiek. Ook zaken die vaak onwetend elkaar aangedaan worden en die niet in de openheid gebracht worden Voor de zuivere gemeenschap is het nodig dat de augiasstal van deze zaken gereinigd wordt. De eerste vereiste voor een goede gemeenschap is reiniging van alles wat op het kerkhof en niet in de kerk thuishoort. Zo vereenzelvigd worden met de dood en opstanding van de Here Jezus, dat we onaantastbaar worden voor het negatieve en tot werkelijke eenheid met elkaar komen. Dan worden we niet meer beheerst door sympathie en antipathie, maar alleen daarin wordt dan de liefde de meest doorslaggevende factor in onze omgang met elkaar. Vanuit die liefde wordt aandacht voor elkaar meer een vanzelfsprekende zaak. Vanuit deze aandacht voor elkaar ontstaat een praktischer toewijding aan elkaar. De vrucht hiervan is tevens een intimiteit met de Here, die onze omgang met elkaar gaat stempelen, zodat we tot erkenning komen van de plaats die de Here ons en de ander geeft. Deze zeven cursiefjes bepalen onze relatie met de Here en met elkaar.

Afspiegeling van de Here Jezus
Christus wordt zelf de afstraling van Gods heerlijkheid genoemd en de Here Jezus zegt van ons: "Gelijk de Vader Mij gezonden heeft in deze wereld, zend Ik ook u!" Dit kan alleen verwerkelijkt worden als we ons zelfbeschikkingsrecht volkomen uit handen geven. Deze overgave kent vier aspecten die dan heel belangrijk worden in onze levenswandel. Het gaat om onze éénwording met Christus. Een bijbelstudie over Romeinen 6 kan alles in zich hebben om ons duidelijk te maken wat dit inhoudt. Vanuit de Efeze-brief ontdekken we dat we in Christus compleet zijn. Zonder ons bewust te zijn van dit geestelijk adeldom kan er geen afstraling zijn van de heerlijkheid van Christus. Ons uitgangangspunt mag zijn onze positie in Christus. Het is begin en eindpunt. Tussen dat begin en eindpunt ligt de weg van de heiliging. Naar de mate dat we toegewijd zijn aan de Here, zullen we afgezonderd zijn van dat wat niet van de Here is. In dit proces zijn we absoluut afhankelijk van Gods openbaring in Zijn Woord en door Zijn Geest. We zijn de echo van God in deze wereld om Zijn heerlijkheid te weerspiegelen. Dat proces bepaalt onze groei naar Hem toe, want in dat proces veranderen wij van heerlijkheid tot heerlijkheid, door de Here die Geest is (2 Kor.3:18).

Priesterschap
Priesterschap vereist een bepaalde conditie.Om in goede vorm te zijn is concentratie op Christus als het allesbeheersende middelpunt van ons leven onmisbaar. Dit gaat ons leiden tot een volkomen overgave aan Hem. Met deze overgave aan Christus geven we het recht op onszelf, uit handen. We hoeven onszelf niet meer te handhaven. Dit betekent Hem navolgen in nederigheid en zachtmoedigheid en dienen vanuit de gezindheid van Christus. We ontlenen onze identiteit aan Hem. Dat houdt in dat we gaan inburgeren en helemaal integreren in een geestelijke werkelijkheid, die door de natuurlijke mens en de vleselijke christen niet gekend wordt. Om onze geestelijke conditie te bevorderen is het nodig om in alles onze toevlucht tot Christus te nemen en onze moeilijkheden in Zijn kracht te leren trotseren. Bij Hem vinden we onze inspiratie om deze idealen te verwezenlijken vanuit een innerlijke drang. Hiermee dragen onze ervaringen het stempel van de werkelijkheid in Christus. De genoemde aspecten vormen samen de voorwaarde voor een gezond priesterschap, vanuit een goede geestelijke conditie.

Evangelisatie
Als bovenstaande factoren ons leven beheersen, dan kan het niet anders of ons leven zal ook willen beantwoorden aan dit vijfde doel. Het is een kwestie van de wereld tot jaloersheid te verwekken. Ons hele leven is dan als het ware een oproep tot ommekeer aan de mensen uit de omgeving. We worden van binnenuit gedrongen door een passie om een duidelijke boodschap aan de wereld door te geven. Want de duidelijkheid van de boodschap kan de mensen op het spoor zetten van het beantwoorden aan Gods vijfvoudige bedoeling. We kunnen de wereld pas tot jaloersheid wekken als we zelf de rijkdom van het Evangelie ten volle beleven en een open oog hebben voor de armoede van allen buiten Christus. Door ondersteuning van een consistente levenswandel kan de heilige Geest het eigenlijke werk van verlossing en vernieuwing doen, door ons heen.We mogen toegewijd zijn aan de opdracht. Het boek kan ook, vanwege een constante verwijzing naar de Schrift, u met enige inzet helpen, een rijk gemotiveerd leven in stand te houden. Het boek is zo ingedeeld dat u er veertig dagen aan kunt besteden om het door te werken.

Joop Schotanus