Een vast fundament

Feike ter Velde • 79 - 2003/04 • Uitgave: 9
Een vast fundament

Ieder mens heeft een geschiedenis en ieder volk heeft een geschiedenis. Het leven is niet een zinloze cyclus van gebeurtenissen, maar ieder mens en ieder volk draagt bij aan het heden en aan de toekomst van volgende generaties. Wie leeft uit het geloof in de levende God, die Schepper van alle dingen is, kan ook makkelijk geloven in het feit, dat Hij de geschiedenis in zijn hand heeft en in feite die geschiedenis zelf schrijft. De gelovige weet dat, leeft daaruit en looft de Here. Dat te weten geeft rust en zekerheid. Een mens die zijn eigen geschiedenis ontkent, leeft en denkt in feite revolutionair. Hij denkt dat hij met een blanke lei kan beginnen en nu alles zelf naar zijn hand kan zetten. Maar iedere revolutie leidt tot ontsporing en veel narigheid. De revolutionair slaat om zich heen, verwoest eigen afkomst, en slaat een weg in die hij niet kent. Het einde daarvan is een peilloze leegheid, een afgrond van zinloosheid. De moderne literatuur van de jaren ’60 verwoestte de geest van jonge mensen en stortte hen in de zinloosheid. De hele jeugdcultuur van onze dagen laat zien waar dat toe heeft geleid. Drank, drugs, uitspattingen zonder weerga, geweld en vernieling.
Onze christelijke erfenis daarentegen laat nog steeds de andere kant zien. Een krant schreef onlangs over de EO-jongerendag, waar tweeëndertigduizend jongeren bijeen waren en slechts enkele politieagenten, die de hele dag niets(!) hadden te doen. Zou het geen tijd worden dat ons volk tot inkeer komt en tot het inzicht dat we door misleiding te veel hebben losgelaten en opgegeven?

Ongeloof en goddeloosheid worden, vooral via de televisie, aangeprezen als het hoogste waarmee een intelligente generatie als de onze zich kan sieren. Wie zijn intelligentie ten toon wil spreiden voor de natie moet voor de televisie verklaren dat hij atheïst is. Want eerst dan is hij waarlijk vrij. Het doet het nog steeds goed de kerk en het christendom af te schilderen als de bron van alle kwaad. Men vergeet gemakshalve dat fascisme (Hitler) en communisme (Stalin) hun wortels hebben in de Verlichting en de Franse revolutie van de 18e eeuw. Beide goddeloze stromingen zijn goed voor de dood van miljoenen en miljoenen mensen. Stalin moordde tientallen miljoenen Russen uit om zijn revolutie en zijn waanideeën te verwezenlijken. Hitler offerde zijn eigen volk op om Europa aan zijn voeten te krijgen. Voor zijn waanideeën moesten eerst de Joden worden vermoord. Waanideeën, waarvan de diepste wortels reiken tot in de Verlichting, toen de mens zichzelf uitriep tot middelpunt van alle dingen.
Ondanks dit alles wordt de revolutie nog steeds verheerlijkt in onze intellectuele fantasieën en het christelijk geloof verdacht gemaakt, gecriminaliseerd.
De haat tegen de kerk en het christelijk geloof is, als altijd, groot. De discipelen hoorden het van de lippen van onze Heiland: "In de wereld lijd je verdrukking, maar heb goede moed, Ik heb de wereld overwonnen". Daaraan mogen we elkaar herinneren en moed vatten, ook als onze wereld, Europa, haar eigen geschiedenis verloochent en willens en wetens tot het heidendom wil terugkeren.

Laten we vasthouden aan het Woord van God, dat ons spreekt over het verleden, dat zo bepalend is voor wie wij vandaag mogen zijn: Christus dood en opstanding maakten ons tot kinderen Gods. Het heden, waarin we mogen leven uit de kracht van de Heilige Geest en de toekomst, die we aan de hand van de profeten mogen kennen. Zo’n leven, zo’n kerk heeft een vast fundament.

Namens de redactie
ftv