Een wereld vol spanning

Feike ter Velde • 79 - 2003/04 • Uitgave: 3
Een wereld vol spanning

De spanningen rond Irak zijn grotendeels verdwenen, de oorlog is voorbij en alles keert langzamerhand terug naar ‘normaal’. Tenminste, dat hopen we. Maar zover is het nog niet. Alles is nog in beweging, of juist opmerkelijk stil, als een stilte voor de storm. Islamitische landen in het Midden-Oosten hebben ook gezien hoe snel een dictator verwijderd kon worden en zijn macht kon worden opgerold. Islamitische dictators maken zich zorgen over hun eigen positie. De Islam wereldwijd verkeert zichzelf steeds verder in haat tegen het Westen en vooral tegen Amerika. Overal preken geestelijke leiders in moskeeën tegen het verderfelijke Westen. Dit schept wereldwijd een gevaarlijke situatie. Terreur kan overal optreden. Terreur is altijd weer verrassend en ongedacht, omdat terroristen steeds weer nieuwe doelen en nieuwe methoden kiezen. Onlangs verscheen in de pers een bericht dat een relatief groot aantal moslims in ons land duikerslessen neemt en dat zo’n tweehonderd jonge moslims actief bezig zijn in extreme groepen die terreur beogen. Dit schept een algemeen angstgevoel in ons land. Dergelijke ontwikkelingen vinden we ook elders in Europa en Amerika. Neem daarbij de groeiende islamitische bevolking in Europa en Amerika en men kan vrij eenvoudig vaststellen dat onze vrije, westerse cultuur met haar christelijke wortels op termijn tot de ondergang is gedoemd. Die gedachte schept op z’n minst onbehagen, onzekerheid en verscherping van tegenstellingen. Het artikel van drs. Jan van Barneveld (pag. 12-13) in dit nummer beschrijft deze schokkende ontwikkelingen.

De tekenen van de eindtijd vermenigvuldigen zich. Het volgende nummer van ons blad zal geheel gewijd zijn aan de tekenen van de tijd, zoals die o.a. door de Here Jezus Zelf worden opgesomd in Mattheüs 24 en Lucas 21. De Here wijst steeds op de ontwikkelingen zoals die in de wereld en in de samenleving van de eindtijd zullen plaatsvinden. Die ontwikkelingen zijn concreet en zichtbaar. Tegelijkertijd met het herstel van Israël, na de Tweede Wereldoorlog, tekenen zich de andere ontwikkelingen af. De vier wereldrijken uit Daniël 2 zijn tot leven gekomen. Heel het Midden-Oosten is een brandhaard geworden. Naast de enorme toename van aids, ook in ons land, komen er allerlei nieuwe ziekten op. Nu weer die geheimzinnige longziekte Sars, die zich snel over de wereld verspreidt. Dit virus kan mogelijk gaan muteren in een voor mensen zeer gevaarlijke ziekte, als we deskundigen mogen geloven. Bij ons de vogelpest die, naast grote economische rampspoed, ook voor mensen niet ongevaarlijk lijkt.

Deze ontwikkelingen moeten christenen erbij bepalen dat het al laat is op de klok van God. We denken deze dagen aan onze bevrijding van vijf jaar dictatuur. Maar die bevrijding heeft ons nu gebracht in een wereld van ongekende losbandigheid. Onlangs las ik over de moraal van de jaren ’20 die uitermate laag was en sterke gelijkenis vertoont met onze tijd. Toen kwam de grote economische crisis en daarna de Tweede Wereldoorlog met miljoenen doden als een oordeel. We hebben er als samenleving niets van geleerd. Nu zien we alles ook nog geëtaleerd op de televisie. De samenleving eist absolute vrijheid om alles te kunnen doen wat een mens wil doen, los van God en Zijn wet. Dat kan niet lang goed gaan. De mens der wetteloosheid is eveneens een eindtijdverschijnsel. Daarom: Waakt en bidt, zo leert ons de Schrift.

Namens de Redactie
ftv