Eerst de Jood

Jan van Barneveld • 82 - 2006/07 • Uitgave: 15
Fundament
Bewust, maar vaker onbewust, ergeren veel christenen zich aan de taken, de toekomst, de plaats en de functie die God aan Zijn volk Israël heeft gegeven. Die ergernis is meestal gevangen in het vrome gewaad van diverse vormen van de vervangingsleer. Onze wrevel tegen de stelling van Paulus: “Eerst de Jood…” (Rom.1:16; 2:9,10) heeft als diepste oorzaak hoogmoed. Korach, Dathan en Abiram ergerden zich aan de belangrijke taak en positie van Mozes en Aäron. Toen zei Mozes tegen de Leviet Korach: “Is het u te weinig, dat de God van Israël u heeft afgezonderd…” (zie Num. 16). Een dergelijke opmerking is op zijn plaats tegen christenen die zich ergeren aan het ‘Eerst de Jood’: “Is het u te weinig….het geweldige heil dat wij in de Here Jezus ontvangen?” Wat Israël betreft zijn we ‘medeburgers van de heiligen’ (Ef. 2:19). Wat Gods roeping en genadegaven voor Israël betreft, deze zijn ‘onberouwelijk’ (Rom. 11:29). God heeft er geen spijt van en Hij gaat dus door met Israël. In onze visie op Israël moeten we dicht bij het Woord van God blijven. Want Gods Woord is gezag. Voor alle duidelijkheid en voordat we ingaan op de belangrijke betekenis van het ‘Eerst de Jood’ even kort onze uitgangspunten:
Israël, dus het Joodse volk inclusief de staat Israël, vormen nog steeds Gods uitverkoren volk (zie Rom. 11:29).
We leven nu in ‘de tijd van het herstel van Israël’. Dat herstel betreft land en volk van Israël. Getuige voor deze stelling is de vervulling van veel profetieën die dit herstel de Bijbelse betekenis geeft.
Voor de hele wereld is het van levensbelang dat God spoedig tot Zijn doel komt met Israël. Niet alleen dat doel, maar ook de weg naar Gods doel is belangrijk. De Gemeente van de Heer speelt langs deze weg een grote rol. In dit artikel willen we de stelling van Paulus: ‘Eerst de Jood’, toelichten.

Vrede
Er komt geen vrede op aarde voordat de Vrede van Jeruzalem werkelijkheid is. Want, pas als ‘uit Sion de wet uitgaat en het Woord van de HERE uit Jeruzalem’, zullen de volken ‘hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen…en zullen zij de oorlog niet meer leren’ (Jes. 2:3,4). Daarom ‘bidden wij Jeruzalem vrede toe’ (Psalm 122:6). Daarom zijn aan Israël ‘de woorden van God toevertrouwd’ (Rom. 3:2). Daarom moet Israël leren ‘wandelen in het Licht van de HERE’(Jes. 2:5).

Opwekking
De wereldwijde opwekking, de tijd waarin alle knie zich zal buigen en elke tong zal belijden dat Jezus Messias Heer is (Fil. 2:10,11), hangt ook samen met het ‘eerst de Jood’. Want Paulus zegt: “Wat zal hun aanneming anders zijn dan leven uit de doden” (Rom. 11:15). God gaat Israël een diepe, geestelijke zegen geven, “opdat men op aarde Uw weg kenne, onder alle volken Uw heil” (Psalm 67:3). Als Gods goedertierenheid machtig over Israël is, dan is er reden voor alle volken de HERE te loven en te prijzen (Psalm 117). “God zegent ons (=Israël) opdat alle einden der aarde Hem vrezen” (Psalm 67:8). Nog steeds geldt het woord van Petrus: “God heeft in de eerste plaats voor u Zijn knecht doen opstaan en Hem tot u gezonden om u te zegenen, door een ieder van u af te brengen van zijn boosheden” (Hand. 3:26). Dat zal ook gebeuren want “de HERE Zelf zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden” (Psalm 130:8). Ook hier: ‘Eerst de Jood’.

Paulus en verdrukking
“Verdrukking en benauwdheid (zal komen) over ieder levend mens, die het kwade bewerkt, eerst de Jood en ook de Griek” (Rom. 2:9). Dat zien we nu gebeuren. Israël heeft hierbij een voorbeeldfunctie en dient tegelijk als waarschuwing voor de volken. Let maar eens op: Terrorisme in Israël…, terrorisme in heel de wereld. Oorlogen over Israël…, oorlogen en opstanden over heel de wereld. Dreiging vanuit de Islam in Israël, dreiging vanuit de Islam over Europa en de VS. Een orthodoxe dame uit Israël maakte mij hierop onlangs attent: “Bij de Oslo-Akkoorden hebben wij Arafat en zijn moslim-terroristen binnen gehaald en nu plukken we de vruchten. Jullie hebben hetzelfde gedaan en zullen hetzelfde meemaken.” Wat Israël overkomt heeft een profetische voorbeeldfunctie voor de volken. Jeremia geeft hiervan een voorbeeld. De HERE zei tegen een groot aantal volken: “Drinken zult gij; want zie in de stad waarover Mijn Naam is uitgeroepen, begin IK rampen te brengen en zouden jullie dan vrij uitgaan?”(Jer. 25:29). Als wij, als volk van Nederland, ons niet bekeren, wacht ons ‘verdrukking en benauwdheid’. We zijn gewaarschuwd. Overigens, bekering begint bij de kerk.

Veilig wonen
De profetieën die voorzeggen dat Israël veilig zal wonen, kunnen we opdelen in twee soorten veiligheid. Allereerst de vrede en veiligheid in de tijd van de Messias. Hier geldt ook het ‘eerst de Jood en ook de Griek.’ Pas als Israël echt veilig woont, zal er ook veiligheid zijn in onze straten. Pas als de Koning van Israël komt, zal Hij ‘de volken vrede verkondigen’ (Zach. 9:9,10). Er is echter ook sprake van een valse vrede. Bijvoorbeeld vlak voor de inval van Gog (Rusland en Iran en hun bondgenoten) zal Israël ‘in gerustheid wonen’ (Ez. 38:8,11,14). De antichrist zal eerst valse vrede over de wereld brengen.

Het Licht van de Heer
“Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HERE gaat over u op. Want zie, duisternis zal de aarde bedekken....volken zullen opgaan naar uw licht” (Jes. 60:1-3). Eerst gaat over Israël het Licht op in een duistere wereld en de volken zullen erdoor aangetrokken en verlicht worden.

Wij?
Het is dus voor de wereld van levensbelang dat God met zijn volk Israël tot Zijn doel komt. We kunnen het de wereld niet kwalijk nemen dat men geen visie heeft op de belangrijke rol die Israël speelt in Gods verlossingsplan. Wel is het toenemende antisemitisme een zeer gevaarlijke ontwikkeling. Het is treurig dat veel christenen geen enkele visie hebben op het heilshistorische belang van Israël. Er is maar een kleine rest die achter Israël blijft staan. Bijbelgetrouwe gelovigen, die opkomen tegen de stroom van leugens over Israël waardoor de wereld steeds meer antisemitisch wordt. Die Israël biddend begeleiden op de weg naar Gods doel. Naast onze steun voor Israël, blijft de belangrijkste taak van de Gemeente, het Evangelie te leven en te verkondigen. Let op de uitdrukking ‘het evangelie te leven.’ Immers de hele schepping wacht vol verlangen op het openbaar worden van de zonen van God. Dat geldt voor ons èn voor Israël. Want Paulus zegt: “Voor hen is de aanneming tot zonen” (Rom. 9:4). Dan zal voor de volken realiteit worden wat Mozes zei: “Jubelt gij natiën om zijn volk” (Deut. 32:43). Maar tegen ons, die de Here Jezus en Israël liefhebben zegt Paulus: “Verheugt u, heidenen, met zijn volk” (Rom. 15:10). Dus: ‘Eerst de Jood en ook de Griek.’

Jan van Barneveld